Hotărâri de consiliu Negomir, mai 2022

ROMÂNIA                                                                                                                                                        

JUDEŢUL  GORJ                                                                           

COMUNA NEGOMIR                                                         

CONSILIUL LOCAL                                                                                                     

HOTĂRÂRE  Nr. 31

cu privire la aprobarea participării în cadrul ”Planului Național de Redresare și Reziliență, Componența 10 – Fondul Local”, cu proiectul: ,, Reabilitare termică sediul Primariei comunei Negomir”, comuna Negomir, sat Negomir, județul Gorj

            Consiliul local al comunei Negomir,județul Gorj.

            Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 8057/17.05.2022 la proiectul de hotărâre privind aprobarea

participării în cadrul  ”Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, a obiectivului de investiție : ,, Reabilitare termică sediu Primaria comuna Negomir”, comuna Negomir, sat Negomir, județul Gorj.

            – Raportul nr. 8058/17.05.2022 al aparatului de specialitate al primarului Comunei comunei Negomir.

             –  Luând act de prevederile Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999/2022 pentru aprobarea Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului national de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componența 10 -Fondul local.

            –  Tinând seama de  prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea   cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

              – Tinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația națională incidență.

              În temeiul art.196 alin.(1) lit.a din  Ordonanta Guvernului nr.57/2019 privind Codul Admnistrativ, cu modificările și completările ulterioare,

                                                          HOTĂRAȘTE:

              Art.1. Se aprobă depunerea Proiectului ,, Reabilitare termică sediul Primariei comunei Negomir”, comuna Negomir, sat Negomir, județul Gorj” în vederea finanțării în cadrul  programului ”Planul Național de Redresare și Reziliență, Componența 10 – Fondul Local “.

              Art.2. Se aprobă  valoarea Proiectului conform Deviz general – anexa nr. 1  la prezenta hotărâre. Comuna Negomir se angajează să finanțeze toate cheltuielile neeligibile, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări, solicitate în etapa de implementare.  

              Art.3. Se aprobă Nota de Fundamentare și Descrierea sumară a investiției: “.,, Reabilitare termică sediu Primaria comuna Negomir”, comuna Negomir, sat Negomir, județul Gorj.”, anexele 2 și 3 la prezenta hotărâre.

              Art. 4. Se aprobă instalarea a două stații de reîncărcare electrice potrivit Ghidului de finanțare în valoare de 246.135, 00 lei fără t.v.a, echivalent la 50.000 euro fără t.v.a.

              Art.5. Este numit reprezentant legal al Comunei Negomir, județul Gorj , primarul acesteia, în dubla sa calitate  și de ordonator principal de credite, pentru relația cu MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRARILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI în vederea depunerii Proiectului precum și a derulării acestuia.

                 Art.6. Se mandatează primarul Comunei Negomir, județul Gorj,domnul Oiță Tudor să semneze contractul de finanțare precum și toate actele care au legatura cu procesul de scriere, depunere, contractare și implementare a Proiectului.

                 Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al comunei Negomir, în vederea ducerii sale la îndeplinire:

           -Primarului Comunei Negomir, județul Gorj

                 -Instituția Prefectului Județului Gorj

                       Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în

                       ședința  extraordinară  din  17 mai 2022 , cu un număr de  9 voturi pentru,

                       un număr de 0 voturi împotrivă, un număr de 0 abţineri, din totalul de 13          

                       consilieri în  funcție   și  9  prezenți la ședință.

            PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ              

                       CONSILIER                                                         SECRETAR GENERAL

                       ION  MITROI                                                       JR.VALENTINA CAUC   

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ROMÂNIA                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

COMUNA NEGOMIR                                                                     

CONSILIUL LOCAL                                                                       

HOTĂRÂRE  Nr. 36

privind prelungirea Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 496 din 15.12.2015

  Consiliul Local Negomir, județul Gorj, întrunit în sedința ordinară din data de  24 mai 2022, solicită  prelungirea până la data de  17.12.2022  a Scrisorii de  Garantare nr. 496/ 15. 12. 2015 de la FNGCIMM SA –  IFN  în  valoare de 3.909.307,60 lei destinată acoperirii în proporție de 110%  a avansului de 3.553.916 lei conform  Contractului de finanțare nerambursabilă  nr. C0720000T210942000045 din 17.11.2015  și actele adiționale ulterioare încheiate cu  Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

 Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate, în temeiul art. 129  aliniatul (1), alin. (2 ) lit. b și alin. (4), lit. d și e  și art. 139, alin. (3), lit. d din Ordonanța de Urgență a Guvernului . nr. 57/2019 Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

                                  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  NEGOMIR

            H O T Ă RĂ Ș T E:

     Art.1. Se aprobă solicitarea  de prelungire până la data de 17.12.2022  a  Scrisorii de Garantare nr. 496/15.12.2015 de la  FNGCIMM SA – IFN în valoare  de 3.909.307,60 lei  destinată acoperirii în proporție de 110% a avansului de 3.553.916 lei conform  Contractului de finanțare nerambursabila nr. C0720000T210942000045 din 17.11.2015 și actele adiționale ulterioare încheiate cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

    Art. 2. Se aprobă plata unui comision de 0,05 % /lună din valoarea scrisorii de garanție acordată de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN.

               Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica:

               – Instituției Prefectului – Județului Gorj

     – Primarului comunei în vederea ducerii la îndeplinire

     – FNGCIMM S.A – IFN

                       Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în

                       ședința  ordinară  din  24  mai 2022 , cu un număr de  12 voturi pentru,

                       un număr de 0 voturi împotrivă, un număr de 0 abţineri, din totalul de 13          

                       consilieri în  funcție   și  12  prezenți la ședință.

            PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ              

                       CONSILIER                                                         SECRETAR GENERAL

                       ION  MITROI                                                       JR.VALENTINA CAUC   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                               

CONSILIUL LOCAL              

HOTĂRÂRE   Nr. 33

privind  aprobarea aderării UAT Câlnic  la Asociația de Dezvoltare

Intercomunitară ,,ADIA” – Gorj.

               Consiliul local al comunei Negomir, județul Gorj.

               Având în vedere:

               – adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADIA Gorj  nr. 91/18.04.2022, prin care se solicită Consiliului Local Negomir dispunerea demersurilor necesare în vederea aderării la Asociație a U.A.T. – Comuna Câlnic;

               –  prevederile hotărârii Consiliului Local  Câlnic nr. 15/14.04.2022 privind  aderarea UAT Câlnic la Asociația de  Dezvoltare Intercomunitară ,, ADIA” Gorj;

               – raportul Comisiei  pentru activităţi economice – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism;

               – raportul Comisiei pentru administrația publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștei publice, a drepturilor cetățenilor;

               – prevederile HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru si statutului cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

               – prevederile  Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

               – prevederile  Legii nr. 241/2006 privind  serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată cu modificările și completările ulterioare.

               În temeiul art. 129 al. (2) lit. d), lit. e) si al. (7) lit. n), alin (9), precum şi art. 132, art. 139 alin 3 lit f), art. 196 alin 1 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

              Art 1.  Se aprobă aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,, ADIA” – Gorj , în calitate de membră a unității administrative –teritoriale –  Comuna Câlnic.

              Art. 2. Se mandatează domnul Oiță Tudor, reprezentantul comunei Negomir  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ADIA” – Gorj, să voteze în favoarerea aderării, în calitate de membră, a unității administrative – teritoriale prevăzute la art. 1.

              Art. 3. Se împuternicește domnul Oiță Tudor, reprezentantul comunei Negomir în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj, să semneze, în numele și pe seama comunei Negomir, Actul adițional la Statutul Asociației, ce se va încheia ca urmare a aderării unității administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1

              Art. 4. Prin grija secretarului general prezenta hotărâre se comunică: Primarului comunei Negomir, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ADIA” – Gorj ,Comunei Câlnic și Instituției Prefectului – Județul Gorj.

                       Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în

                       ședința  ordinară  din  24  mai 2022 , cu un număr de  12 voturi pentru,

                       un număr de 0 voturi împotrivă, un număr de 0 abţineri, din totalul de 13          

                       consilieri în  funcție   și  12  prezenți la ședință.

              PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ              

                       CONSILIER                                                SECRETAR GENERAL

                       ION  MITROI                                             JR.VALENTINA CAUC   

–––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ROMÂNIA                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL  GORJ                                                                                      

COMUNA NEGOMIR                                                               

CONSILIUL LOCAL                                                                       

HOTĂRÂRE Nr. 34

privind privind  aprobarea aderării UAT Logrești la Asociația de Dezvoltare

Intercomunitară ,,ADIA” – Gorj.

               Consiliul local al comunei Negomir, județul Gorj.

               Având în vedere:

               – adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADIA Gorj  nr. 85/4.04.2022, prin care se solicită Consiliului Local Negomir dispunerea demersurilor necesare în vederea aderării la Asociație a U.A.T. – Comuna Logrești;

               –  prevederile hotărârii Consiliului Local  Urdari nr. 14/25.03.2022 privind  aderarea UAT Logrești la Asociația de  Dezvoltare Intercomunitară ,, ADIA” Gorj;

               raportul Comisiei  pentru activităţi economice – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism;

               – raportul Comisiei pentru administrația publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștei publice, a drepturilor cetățenilor;

               – prevederile HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru si statutului cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

               – prevederile  Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

               – prevederile  Legii nr. 241/2006 privind  serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată cu modificările și completările ulterioare.

                În temeiul art. 129 al. (2) lit. d), lit. e) si al. (7) lit. n), alin (9), precum şi art. 132, art. 139 alin 3 lit f), art. 196 alin 1 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

              Art 1.  Se aprobă aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,, ADIA” – Gorj , în calitate de membră a unității administrative –teritoriale –  Comuna Logrești.

              Art. 2. Se mandatează domnul Oiță Tudor, reprezentantul comunei Negomir  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ADIA” – Gorj, să voteze în favoarerea aderării, în calitate de membră, a unității administrative – teritoriale prevăzute la art. 1.

              Art. 3. Se împuternicește domnul Oiță Tudor, reprezentantul comunei Negomir în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj, să semneze, în numele și pe seama comunei Negomir, Actul adițional la Statutul Asociației, ce se va încheia ca urmare a aderării unității administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1.

              Art. 4. Prin grija secretarului general prezenta hotărâre se comunică: Primarului comunei Negomir, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ADIA” – Gorj ,Comunei Logrești și Instituției Prefectului – Județul Gorj.

                       Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în

                       ședința  ordinară  din  24  mai 2022 , cu un număr de  12 voturi pentru,

                       un număr de 0 voturi împotrivă, un număr de 0 abţineri, din totalul de 13          

                       consilieri în  funcție   și  12  prezenți la ședință.

              PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ              

                       CONSILIER                                                SECRETAR GENERAL

                       ION  MITROI                                             JR.VALENTINA CAUC   

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                               

CONSILIUL LOCAL                   

HOTĂRÂREA  NR. 35

pentru aprobarea documentației privind obiectivul de investiții ,,Realizarea branșamentelor de apă și   a racordurilor de canalizare în satele Negomir și Ursoaia”, comuna Negomir, județul Gorj”

                   Consiliul local al comunei Negomir, județul Gorj.

                   Având în vedere:

                   – referatul de aprobare prezentat de domnul primar;

                   – raportul de specialitate întocmit de către compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului, mediu prin care propune spre aprobare devizul general și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de  investiții ,,Realizarea branșamentelor de apă  și   a racordurilor de canalizare în satele Negomir și Ursoaia”, comuna Negomir, județul Gorj”;

                   – raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Negomir, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre;

                   – prevederile art. 1. alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

                   În temeiul art. 129, alin. (1), alin.(2), lit.b, alin. (4), lit. d,  art. 136, alin. 1,  art.196, alin. (1), lit. a, din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

                                                           HOTĂRĂȘTE:

                  Art. 1. Se aprobă devizul general pentru proiectul  ,,Realizarea branșamentelor de apă și   a racordurilor de canalizare în satele Negomir și Ursoaia”, comuna Negomir, județul Gorj”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                  Art. 2. Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: ,,Realizarea branșamentelor de apă și   a racordurilor de canalizare în satele Negomir și Ursoaia”, comuna Negomir, județul Gorj”, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                  Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează Primarul comunei Negomir prin compartimentele de specialitate.

                  Art. 4. Prezenta hotarare va fi comunicată de către secretarul general al comunei Negomir, Primarului comunei Negomir şi Instituţiei Prefectului- Judeţul Gorj în vederea exercitării controlului de legalitate.

                      Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în

                       ședința  ordinară  din  24  mai 2022 , cu un număr de  12 voturi pentru,

                       un număr de 0 voturi împotrivă, un număr de 0 abţineri, din totalul de 13          

                       consilieri în  funcție   și  12  prezenți la ședință.

              PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ              

                       CONSILIER                                                SECRETAR GENERAL

                       ION  MITROI                                             JR.VALENTINA CAUC   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA                                                                                                                                                                     

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                               

CONSILIUL LOCAL                                                                       

HOTĂRÂREA  NR.  32

privind  aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile intern în valoare totală

        de 2.200.000 lei, pentru realizarea unor investiții ,,Realizarea branșamentelor de apă și   a  

         racordurilor de canalizare în satele Negomir și Ursoaia”, comuna Negomir, județul Gorj”

                   Consiliul local al comunei Negomir, județul Gorj.

                   Având în vedere:

                   – referatul de aprobare prezentat de domnul primar;

                   – raportul de specialitate întocmit de către compartimentul financiar, contabilitate, taxe și impozite locale;

                   – raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Negomir, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre;

                   – prevederile  Ordonanța de urgență nr. 64/2007privind datoria publica,cu modificările și completările ulterioare ;

                   – prevederile cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;                               

                   – prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare.

                   – prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte și convenții.

                  În temeiul art. 129, alin. (1), alin.(2), lit.b, alin. (4), lit. d,  art. 136, alin. (1),139 alin. (3), lit. b , art.196, alin. (1), lit. a, din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

                  Art. 1. Se aprobă contractarea și garantarea   unei finanțării  rambursabile interne  în valoare de 2.200.000 lei, cu o maturitate de  12 ani și 1 an perioada de grație.

                  Art. 2. Contractarea facilități de finanțare rembursabilă internă în valoare de  2.200.000 lei, cu o maturitate de  12 ani se face pentru  finanlizarea obiectivului de investiții ,,Realizarea branșamentelor de apă și   a  racordurilor de canalizare în satele Negomir și Ursoaia”, comuna Negomir, județul Gorj”.

                  Art. 3. Din bugetul local al comunei Negomir se asigură integral plata :

                  a) Serviciul anual al datoriri publice locale aferente împrumuturilor prevăzute la art. 1;

                  b) Oricăror impozite și taxe locale aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

                  c) Altor cheltuieli neeligibile  de finanțari rambursabile  menționate la art. 1

                  Art.4. (1)  Garantarea împrumuturilor se face din  veniturile bugetului  local al comunei Negomir.

                   (2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetul local sau/și din împrumuturi pentru finanțarea datoriei publice locale.

                  Art. 5. Se mandatează Primarul comunei Negomir, județul Gorj, domnul Oiță Tudor să negocieze și să semneze în numele și pe seama comunei Negomir contractul de împrumut intern, să

semneze acordul de contractare a împrumutului, precum și  toate documentele  necesare obținerii autorizării, încheierii și  contractării finanțării rambursabile interne.

                  Art. 6. Primarul comunei Negomir va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri prin aparatul său de specialitate.

                  Art. 7. (1)  Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a comunei Negomir, următoarele date:

                  a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale precum și orice modificări și/sau

completări ale acesteia;

                  b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;

                  c) gradul de îndatorare a comunei Negomir;

                  d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de

grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

                  e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile;

                  f) plățile efectuate din finanțare rambursabilă.

                (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru

trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

                Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general al comunei Negomir, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Negomir și Instituției Prefectului – județul Gorj.

                       Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în

                       ședința  ordinară  din  24  mai 2022 , cu un număr de  12 voturi pentru,

                       un număr de 0 voturi împotrivă, un număr de 0 abţineri, din totalul de 13          

                       consilieri în  funcție   și  12  prezenți la ședință.

              PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ              

                       CONSILIER                                                SECRETAR GENERAL

                       ION  MITROI                                             JR.VALENTINA CAUC