Hotărâri de consiliu Mătăsari, ianuarie 2022

ROMÂNIA     

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL

                                      HOTĂRÂREA   NR. 1

  Privind aprobarea ”Rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular pentru anul școlar  

             2022/2023, privind structura rețelei școlare propusă să funcționeze în anul școlar următor”

             Consiliul local al comunei Mătăsari, judetul Gorj

             Având în vedere:

            Adresa nr.24930/20.12.2021, din partea Inspectoratului Școlar Gorj, înregistrată în cadrul Primăriei Mătăsari sub nr.8620/29.12.2021, prin care a fost transmis avizul conform ce a fost acordat în ședința Consiliului de Administrație a I.S.J.Gorj, din data de 17 decembrie 2021;           

            Prevederile Ordinului Ministerului Educației Naționale nr.5511/28 octombrie 2021, pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în învățământul particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023;

            Referatul de Aprobare la proiectul de hotărâre;

            Prevederile art.61, alin.2 din Legea nr.1/2011, privind Educația Națională, cu modificările și completările ulterioare;    

            In baza prevederilor art. 196 alin 1, lit. a, din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul Administrativ,

                                                                        HOTĂRĂȘTE:

     Art. 1. Se aprobă ”Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular pentru anul școlar 2022/2023, privind structura rețelei școlare propusă să funcționeze în anul școlar în curs”, după cum urmează:  

        – Liceul Mătăsari, Corp A:

                         -Învățământ primar

                         -Învățământ gimnazial

                         -Învățământ liceal, zi     -teoretic

                                                                -tehnologic

                         -Învățământ liceal, seral -tehnologic

                         -Învățământ profesional

                         -Învățământ profesional dual

         -Grădinița cu Program Normal Mătăsari

                         -Învățământ preșcolar- grupe cu program normal

         Art.2. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

          – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

          – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

          – Inspectoratului Școlar al județului Gorj;

          – Liceului Mătăsari, județul Gorj;

   Adoptată astăzi 27 Ianuarie 2021‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 13 consilieri din numarul total de 13 consilieri în funcție.

            Preşedinte de şedinţă,                                                                         Contrasemnează

                   Consilier                                                                                      Secretar-General,

                 Copaci Sorin                                                                            Morega Dragoș-Gheorghe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA  

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL

                                     HOTĂRÂREA  NR. 2

                      Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.35/30.09.2021, prin care a fost  

        Atestată Apartenența la Domeniul Privat al comunei Mătăsari, județul Gorj a

imobilelor Școala Runcurel și Local (Fosta Primărie Runcurel)

             Consiliul local al comunei Mătăsari, județul Gorj

             Având în vedere:

            -Adresa nr.15665/23.12.2021 transmisă din partea Instituției Prefectului Județului Gorj, înregistrată în cadrul instituției noastre sub nr.8654/31.12.2021, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.35/30.09.2021, pe motivul că cele două imobile au fost deja trecute din domeniul public al comunei Mătăsari în domeniul privat al comunei Mătăsari;

            -Referat de Aprobare la proiectul de hotărâre;

            -Rapoartele de avizare  ale comisiilor pe domenii  de specialitate;

             -În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                        HOTĂRĂȘTE:

         Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.35/30.09.2021, prin care a fost Atestată Apartenența   la Domeniul Privat al comunei Mătăsari, județul Gorj a imobilelor Școala Runcurel, Local (Fosta Primărie Runcurel).

           Art.2. Se împuterniceşte Primarul comunei Mătăsari, județul Gorj şi compartimentul de specialitate cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

           Art.3. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

        – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

             Adoptată astazi 27 Ianuarie 2022, în ședința ordinară a consiliului local Mătăsari cu votul pentru a 13 consilieri, din totalul de 13 consilieri aflați în exercițiu, 13 fiind prezenți.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ,

            CONSILIER                                                                                SECRETAR-GENERAL

                Copaci Sorin                                                                               Morega Dragoș-Gheorghe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL

          HOTĂRÂREA   NR.  3

           Privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2022 de către  

                 persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.   

       416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare

                        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂTĂSARI -JUDETUL GORJ

 Având în vedere;

–  Proiectul de Hotărâre initiat de domnul Primar al Comunei Matasari Gheorghe Gașpăr;

–  Raportul de Specialitate nr.210/12.01.2022, întocmit de compartimentul asistență socială;

– Prevederile Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

–  Prevederile H.G. nr.50/2011 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat,cu modificarile ulterioare;

–  Prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;

–  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;

– În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                      HOTĂRĂȘTE:

 Art.l. Se aprobă Planul de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2022, de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, potrivit anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri, se însărcinează Primarul Comunei Mătăsari și compartimentul Asistență Socială din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari, județul Gorj;

Art.3. Secretarul comunei va comunica în termen legal prezenta Hotărâre Instituției Prefectului Județului Gorj, pentru controlul legalității, o va aduce la cunoștiință primarului și o va afișa în locuri publice.

   Prezenta Hotarare a fost adoptata în ședința ordinară a consiliului local din data de 27 Ianuarie 2022 cu un număr de 11 voturi ,,pentru” și 2  împotrivă, din totalul de 13 consilieri în exercițiu.

      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                      CONTRASEMNEAZA,

                CONSILIER,                                                                       SECRETAR-GENERAL,                            

             COPACI SORIN                                                           MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDETUL GORJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂTĂSARI                                    Anexa nr.1

                                                              PLAN DE LUCRĂRI:

                                       ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social

          potrivit Legii nr.416/2001 în anul 2022

La întocmirea planului de lucrări pentru anul 2022, s-a avut în vedere numărul de persoane apte de muncă pentru această perioadă.

În anul 2022, se estimează un număr de 28 persoane posibile apte de muncă.

La întocmirea planificării orelor de muncă pe persoane am avut în vedere și nivelul cuantumului ajutorului  social pe care îl primesc, pentru aceasta luând în considerație 40 lei/zi.

Din acest calcul a reieșit un număr de 369 ore/luna, pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022, rezultand un numar de 4426 ore, respectiv un numar de 365 zile. În funcție de acest număr de zile lucrătoare am conceput planul de lucrării pentru anul 2022, după cum urmează:

I. Pentru satul Mătăsari:

– lucrari specifice perioadei de iarna (dezapezit), administrat material antiderapant (nisip, sare) la pante;

– maturat stradal zilnic pentru zona centrala si aleile dintre blocuri;

– maturat trotuare si curatenie trotuare zilnic;

– lucrari de intretinere santuri pe toata zona comunei;

– lucrari de igenizare spatii si terenuri apartinand domeniului public si privat al comunei

(reparații, văruit împrejmuiri, curatirea terenurilor de resturi vegetale, etc,);

– lucrari de desfundat podete in toata comuna;

– curațenie în zona blocurilor (adunat hârtii și alte resturi);

– curățenie bisericile din Mătăsari;

– curățenie incinta Liceului Mătăsari, județul Gorj;

– alte lucrari de interes general atunci cand acestea sunt necesare pe parcursul anului.

Norma de muncă;

1.De la 4 la 8 ore pe zi

II. Pentru satul Croici:

– lucrari specifice de iarna (deszapezit), administrat material antiderapant (nisip,sare) la pante;

– lucrari de intretineri santuri pe DC Croici, prin decolmatare depuneri materiale din aluviuni;

– lucrari curatire cursuri apa (Jilț);

– lucrari de taiere vegetatie forestiera pe DC Croici;

– lucrari de igenizare zona podurilor sat Croici  prin decolmatare depuneri

materiale din aluviuni;

– lucrari de igenizare spatii si terenuri apartinand domeniului public si privat al comunei

Norma de munca;

1.De la 4 la 8 ore pe zi.

III. Pentru satul Runcurel:

– lucrari specifice perioadei de iarna (deszapezit),administrat material antiderapant(nisip,sare) pe sosea ;

Norma de munca;

1.De la 4 la 8 ore pe zi;

IV. Pentru satele Brădet si Brădetel:

– lucrari specifice perioadei de iarna (deszapezit), administrat material antiderapant (nisip,sare) la pante;

– lucrari de intretinere santuri pe DJ 673 A si DC Bradetel  zonele nelocuite  prin decolmatare depuneri materiale din aluviuni;

– lucrari de igenizare zona podurilor

– lucrari de taiere vegetatie forestiera pe DC Bradetel si DJ 673 A;

– lucrari de igenizare spatii si terenuri apartinand domeniului public si privat al comunei

Norma de munca;

1.De la 2 la 6 ore pe zi;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

            CONSILIER,   

         COPACI SORIN          

                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                            SECRETAR-GENERAL,

                                                                                              MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL  MĂTĂSARI

                                                         HOTĂRÂRE NR.  4

                            privind modificarea tarifului de colectare a gunoiului menajer pentru comuna Mătăsari,  

                             practicat de către Societatea MATSALUBRIS SRL, începând cu luna Februarie 2022;

                                  Consiliul local al Primariei Matasari, judeţul Gorj,

 Având în vedere:

-Adresa nr.11/05.01.2022, transmisă din partea SOCIETĂȚII MATSALUBRIS SRL, înregistrată în cadrul instituției noastre sub nr.105/07.01.2022;

-H.C.L. nr.46/28.10.2021 privind delegarea activității de colectare separată și transport separate al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori a localității Mătăsari catre Societatea Matsalubris S.R.L.;

-Prevederile legii serviciului public de salubrizare a localitatilor nr.101/2006;

-Prevederile art.8, alin.3 lit.j și lit.k din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată și prevederile art.6, alin.1, lit.l din Legea Serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, cu completările și modificările ulterioare;

-Referatul de aprobare la proiectul de hotarâre;

-Raportul de specialitate al compartimentului urbanism din cadrul Primăriei Mătăsari;

-Rapoartele de avizare din partea Comisiilor de Specialitate;

 În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                                                            H  O  T  Ă  R  Ă  Ș  T  E:

Art.1 Se aprobă modificarea tarifului de colectare a gunoiului menajer pentru comuna Mătăsari, practicat de către Societatea MATSALUBRIS SRL, începând cu luna Februarie 2022, dupa cum urmeaz];

DenumireUMTARIF  colectare gunoi menajer LEI/UM
Colectare gunoi menajer Agenți  Economici pentru Comuna MătăsariFără TVALei/m.c.Tarif anteriorTarif aprobat
118,19184,07
Lei/tonă337,65525,93
Colectare Gunoi menajer Persoane Fizice pentru Comuna MătăsariTVA inclusLei/Persoană7,0010,21

         Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei și se va comunica prin grija secretarului comunei:

   -Instituției prefectului județului Gorj;

   -Primarului Comunei Mătăsari;

   -Societății Matsalubris SRL;

    Adoptată astazi 27 Ianuarie 2022, în ședința ordinară a consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 10 consilieri și 3 împotrivă din numarul total de 13 consilieri în funcție.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                             CONTRASEMNEAZA,

              CONSILIER                                                                                              SECRETAR-GENERAL,

           COPACI SORIN                                                               MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

           ROMÂNIA                              

           JUDEȚUL GORJ                                                                   

           COMUNA MĂTĂSARI                                                           

           CONSILIUL LOCAL MĂTĂSARI                                                           

                                                                HOTARAREA NR. 5

                                  privind aprobarea ”Organigramei și Statului de Funcții al

                                                            Societății MATSALUBRIS SRL”

Consiliul Local al Comunei Mătăsari;

     Având în vedere:

         Adresa nr.984/31.12.2021, din partea Societății Matsalubris S.R.L., înregistrată în cadrul instituție noastre sub nr.104/07.01.2022;

         Referatul de Aprobare din partea domnului Gașpăr Gheorghe -Primarul Comunei Mătăsari;

         Rapoartele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Mătăsari;

         Prevederile art.129, alin.3, lit.c, din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

         În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                                                                     HOTĂRĂȘTE:

       Art.1. Se aprobă Organigrama Societății Matsalubris S.R.L., conform anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

       Art.2. Se aprobă Statul de Funcții al Societății Matsalubris S.R.L., conform anexei nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

       Art.3. Se împuterniceşte Primarul comunei Mătăsari, județul Gorj cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri;

      Art.4. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

               – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

               – Societății Matsalubris SRL Mătăsari, județul Gorj;

               – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

   Adoptată astăzi 27 Ianuarie 2022‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul a 10 consilieri pentru și 3 împotrivă, din numarul total de 13 consilieri în funcție.

            Preşedinte de şedinţă,                                                                    Contrasemnează

                    Consilier,                                                                               Secretar-General,

                  Copaci Sorin                                                                     Morega Dragoș-Gheorghe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI                            

CONSILIUL LOCAL

                                                             HOTĂRÂREA  NR. 6

       Privind împuternicirea domnului Gașpăr Gheorghe -Primarul Comunei Mătăsari, județul Gorj,  

      în vederea reprezentării Consiliului Local al comunei Mătăsari în relațiile cu Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., privind negocierea/vânzarea

imobilelor Școala Runcurel și Local (Fosta Primărie Runcurel)

                                                                Având în vedere:

      -Hotărârea Consiliului Local nr.33/25 Octombrie 2018, prin care imobilele – Școala Runcurel și Local(Fostă Primărie Runcurel), au fost trecute din domeniul public al comunei Mătăsari în domeniul privat al comunei Mătăsari;

     -Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;

     -Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre, întocmit de domnul Morega Dragoș-Gheorghe -secretarul-general al Primăriei Comunei Mătăsari;

     -În temeiul art.129 alin.(2), lit.c) și alin.(6), art.196 alin.(1) lit.a), art.607 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

                                                                      HOTĂRĂȘTE:

      Art.1. Se împuternicește domnul Gașpăr Gheorghe -Primarul Comunei Mătăsari -în vederea reprezentării Consiliului Local al Comunei Mătăsari, în relațiile cu Societatea Complexului Energetic Oltenia S.A., privind îndeplinirea procedurii de negociere (vânzare-cumpărare), a imobilelor Școala Runcurel și Local (Fosta Primărie Runcurel), precum și în relațiile cu O.C.P.I. Gorj și cu orice Birou Notarial, privind perfectarea tuturor documentelor de autentificare.

     Art.2. Se împuternicește domnul Gașpăr Gheorghe –Primarul Comunei Mătăsari, în vederea semnării ordinelor de plată și a tuturor documentelor necesare privind despăgubirea prealabilă a imobilelor mai sus menționate.

        Art.3. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

               – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

               – Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.;

               – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

   Adoptată astăzi 27 Ianuarie 2022‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul a 10 consilieri pentru și 3 împotrivă, din numarul total de 13 consilieri în funcție.

            Preşedinte de şedinţă,                                                                    Contrasemnează

                    Consilier,                                                                               Secretar-General,

                  Copaci Sorin                                                                     Morega Dragoș-Gheorghe

––––––––––––––––––––––––––––––––––

           ROMÂNIA                              

           JUDEȚUL GORJ                                                                   

           COMUNA MĂTĂSARI                                                           

           CONSILIUL LOCAL MĂTĂSARI       

                                                          HOTARAREA NR. 7

         privind aprobarea Contractului de prestări servicii și asistență sanitar-veterinară pe  

                                              raza comunei Mătăsari, județul Gorj

                                             Consiliul Local al Comunei Mătăsari;

          Având în vedere:

          Oferta adresată din partea Societății Axa Universal S.R.L;

          Prevederile O.U.G. nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr.227/2002 și completată prin Legea nr.258/2013;

          Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor cu modificările ulterioare;

          H.G. nr.1059/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

          Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a H.G. nr.395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție public;

          Referatul de Aprobare din partea domnului Gașpăr Gheorghe -Primarul Comunei Mătăsari;

          Rapoartele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Mătăsari;

          Prevederile art.129, alin.3, lit.c, din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

          În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ:

                                                                HOTĂRĂȘTE:

      Art.1. Se aprobă Contractul de prestări servicii și asistență sanitar-terinară pe raza comunei Mătăsari, județul Gorj, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Art.2. Se împuterniceşte Primarul comunei Mătăsari, județul Gorj şi compartimentul de specialitate cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

      Art.3. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

        – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

             Adoptată astazi 27 Ianuarie 2022, în ședința ordinară a consiliului local Mătăsari cu votul pentru a 13 consilieri, din totalul de 13 consilieri aflați în exercițiu, 13 fiind prezenți.

            Preşedinte de şedinţă,                                                                       Contrasemnează

                    Consilier                                                                                    Secretar-General,

                 Copaci Sorin                                                                          Morega Dragoș-Gheorghe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

          ROMÂNIA                              

         JUDEȚUL GORJ                                                                   

         COMUNA MĂTĂSARI                                                           

         CONSILIUL LOCAL MĂTĂSARI       

                                                HOTARAREA NR.  8

       privind darea în administrare a unor bunuri imobile (construcții și terenuri) ce     

   aparțin domeniului public al comunei Mătăsari, în care își desfășoară activitatea  

        unitățile de învățământ de pe raza comunei Mătăsari, către Liceul Mătăsari

                                       Consiliul Local al Comunei Mătăsari:

                                                     Având în vedere:

  • Procesul-Verbal de control nr.503/18.01.2021, încheiat în urma controlului efectuat de Inspectoratul de Stat în Construcții;
  • Prevederile Legii nr.50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea lucrărilor de construcții;
  • Prevederile art.297, alin.1, lit.a, art.299 din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile art.129, alin.2, lit.c, din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • Referatul de Aprobare din partea domnului Gașpăr Gheorghe -Primarul Comunei Mătăsari;
  • Rapoartele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Mătăsari;

    În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ:

                                                         HOTĂRĂȘTE:

      Art.1. Se aprobă darea în administrare a unor bunuri imobile (construcții și terenuri) ce aparțin domeniului public al comunei Mătăsari, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ de pe raza comunei Mătăsari, către Liceul Mătăsari, conform anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

     Art.2. Se aprobă Contractul de Dare în Administrare a bunurilor imobile (construcții și terenuri) conform anexei nr.2, ce face parte integrantă la prezenta;

     Art.3. Cheltuielile de întreținere a bunurilor imobile ce fac obiectul Contractului de Administrare, anexă la prezenta hotărâre, rămân în sarcina Consiliului Local Mătăsari;

     Art.4. Se împuterniceşte Primarul comunei Mătăsari, județul Gorj şi compartimentul de specialitate cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri;

     Art.5. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

        – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

     Adoptată astăzi 27 Ianuarie 2022, în ședința ordinară a consiliului local Mătăsari cu votul pentru a 10 consilieri și 3 împotrivă, din totalul de 13 consilieri aflați în exercițiu, 13 fiind prezenți.

             Președinte de ședință,                                                Contrasemnează,

                      Consilier,                                                          Secretar-General,

                     Copaci Sorin                                                       Morega Dragoș-Gheorghe