Hotărâri consiliu Mătăsari, ianuarie 2023

ROMÂNIA

COMUNA MĂTĂSARI

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL

                                                                  HOTĂRÂRE NR.  1

             privind stabilirea declarării zilelor de 19, 20 și 21 Ianuarie 2023, ca zile de doliu pe

 raza Comunei Mătăsari, județul Gorj, în memoria numitului Pârjol Dragoș -cetățean al Comunei  

        Mătăsari, decedat în accidentul produs pe raza comunei Mătăsari, în cadrul Complexului  

                                             Energetic Oltenia S.A. –UMC Jilț Sud;

                                                     Consiliul Local al Comunei MĂTĂSARI,

                                                                       Având în vedere:

 • Referatul de aprobare din partea domnului Gașpăr Gheorghe –Primarul Comunei Mătăsari, județul Gorj;
 • Prevederile art.129 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completărilee ulterioare;

În temeiul art.139 alin.1 şi art.196 alin.1, lit.a din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

  H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se declară zilele de 19, 20 respectiv 21 Ianuarie 2023, ca zile de doliu pe raza comunei Mătăsari, județul Gorj, în memoria numitului Pârjol Dragoș -cetățean al Comunei Mătăsari, decedat la data de 17 Ianuarie 2023 în accidentul produs pe raza comunei Mătăsari, în cadrul Complexului Energetic Oltenia S.A. –UMC Jilț Sud;

Art.2.(1) Toate instituțiile și autoritățile publice, instituții publice de învățământ și de cultură de pe raza comunei Mătăsari, sunt obligate ca în zilele de doliu local să arboreze Drapelul de Stat al României în bernă.

          (2) Se aprobă ca în momentul când vor avea loc funeraliile de înmormântare a acestuia să fie acționată sirena de pe clădirea Primăriei Comunei Mătăsari;

Art.3. În zilele de 19, 20 respectiv 21 Ianuarie 2023 -până la finalizarea funeraliilor de înmormântare, se interzice desfășurarea de activități cultural artistice sau sportive pe raza comunei Mătăsari, județul Gorj;

             Art.4 Cu  ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei Mătăsari, județul Gorj, domnul Gașpăr Gheorghe.

                Art.5 Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică    locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

                       – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

                       – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

Adoptată astăzi 19 Ianuarie 2023, în ședința extraordinară de îndată, cu un număr de 13 voturi pentru și 0 împotrivă din numărul de 13 consilieri prezenți din totalul de 13 aflați în exercițiu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                       CONTRASEMENAZĂ,

           CONSILIER,                                                      P. SECRETAR-GENERAL,

       COPACI SORIN                                                CIOBOTEA ELENA-GEORGETA


CONSILIUL  LOCAL –

Comuna Mătăsari, Judeţul Gorj

HOTĂRÂREA    NR.  2

privind: aprobarea bugetului local pe anul 2023

Consiliul Local Mătăsari, întrunit în şedinta ordinară din data de 31.01.2023, la care participă un număr de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie;

                                                         Având în vedere:

-Referatul de aprobare din partea domnului primar al comunei Mătăsari, domnul Gașpăr Gheorghe;

-Raportul înregistrat sub nr.607/25.01.2023,  din partea domnului contabil șef -Istudor Ion;

  -Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;

-Prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice local cu modificarile și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 368/2022, privind bugetul de stat pentru anul 2023;

 În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ:

  H O T Ă R Ă Ș T E:

    Art. 1. Se aprobă bugetul local pe anul 2023 la partea de venituri în sumă de 17.118.00 mii lei, la partea de cheltuieli în sumă de 24.298 mii lei, din care secțiunea de funcționare la partea de venituri în sumă de 15.748.00 mii lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 15.748 mii lei și secțiunea de dezvoltare la partea de venituri în sumă de 1.370.00 mii lei, iar de partea de cheltuieli în sumă de 8.550 mii lei, cu un deficit 7180 mii lei, acoperit din excendentul anilor precedenti, conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art. 2. Se aprobă bugetul finanțat din venituri proprii și subvenții pe anul 2023, la partea de venituri în sumă de 17.10 mii lei, la partea de cheltuieli în sumă de 30,00 mii lei, din care: secțiunea de fucționare la partea de venituri în sumă de 17.10 mii lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 30,00 mii lei cu un deficit de 12.90 mii lei acoperit din excedentul anilor precedenti și secțiunea de dezvoltare la partea de venituri în sumă de 0 mii lei, iar de partea de cheltuieli în sumă de 0 mii lei, conform anexei nr.2 ce face parte integrată din prezenta hotărâre.

   Art. 3. Se aprobă utilizarea excendentului anilor anteriori în sumă de 7180.00 mii lei, astfel: pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local, suma 7.180.00 mii lei pe capitole, subcapitole și alineate, conform anexei nr.3 ce face parte integrată din prezenta hotărâre.

   Art.4.  Aprobarea utilizării în anul 2023 a excendentului anilor anteriori în sumă de 12.80 mii lei, pentru acoperirea golului temporar de casă al secțiunii de funcționare pentru acțiunile finanțate din venituri proprii și subvenții.

  Art.5. Se aprobă programul de investiții pe anul 2023, conform anexei 5 la prezenta hotărâre.

  Art.6. Sa aprobă suma de 300.00 mii lei pentru Asociația Sportivă Minerul Jilț Mătăsari II.

  Art.7. Se aprobă numărul de personal pentru anul 2023, pe capitole conform anexei nr. 6 la prezenta.

  Art.8. Se aprobă bugetele estimate pentru anii 2024, 2025 și 2026, atât pentru venituri cât și pentru cheltuieli echilibrate fără deficite.

  Art.9. Prevederile prezentei hotărâri vor fii duse la îndeplinire de către biroul financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

  Art.10. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

       -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

       -Compartimentului buget – contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

       -Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

  Adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local Mătăsari din data de 31 ianuarie 2023, cu un număr de 10 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 0 abțineri, din totalul de 13 consilieri în acțiune.

      Preşedinte de şedinţă,                                                      Contrasemnează,

                                Consilier,                               Secretar-General

                  Copaci Sorin                                                         Morega Dragoș-Gheorghe

––––––––––––––––––––––––-

 CONSILIUL  LOCAL –

Comuna Mătăsari, Judeţul Gorj

HOTĂRÂREA NR. 3

        privind: aprobarea bugetului local al Operatorului Economic Societatea Matsalubris S.R.L., pe anul 2023

Consiliul Local Mătăsari, întrunit în şedinta ordinară din data de 31.01.2023, la care participă un număr de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie;

                                                          Având în vedere:

Adresa nr.60/19.01.2023 transmisă din partea Societății Matsalubris S.R.L., înregistrat în cadrul instituției noastre sub nr.522/19.012023;

            Prevederile art.4, alin 1, din O.G. nr.26/2013 -privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară”;

 Prevederile Legii nr.368/2022, privind bugetul de stat pentru anul 2023;

 În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E:

         Art.1. Se aprobă bugetul local al Societății MATSALUBRIS S.R.L. pe anul 2023, conform anexei 1, ce face parte integranta la prezenta;

        Art.2. Se aprobă bugetele estimate pentru anii 2023, 2024 și 2025 atât pentru venituri cât și pentru cheltuieli echilibrate fără deficite.

       Art.3. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

       -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

       -Compartimentului buget – contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

       -Administratorului Societății MATSALUBRIS S.R.L.;

       -Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

         Adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local Mătăsari din data de 31 Ianuarie 2023, cu un număr de 10 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în acțiune prezenți.

      Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează,     

                   Consilier,                                                              Secretar-General,

                 Copaci Sorin                        Morega Dragoș-Gheorghe

–––––––––––––––––––––––––––––––––

CONSILIUL  LOCAL –

Comuna Mătăsari, Judeţul Gorj

  HOTĂRÂREA NR. 4

     privind: aprobarea execuției bugetare pe anul 2022 a Societății MATSALUBRIS SRL

             -Raportul administratorului Societății MATSALUBRIS SRL din data de 31.12.2022;

             -Prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile și completările ulterioare;

             -Prevederile O.M.F.P. nr.1802/2014, pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate;

                   -Prevederile Ordinului 85/2022, privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finantelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

             -Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;

  În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ   

H O T Ă R Ă Ș T E

    Art.1. Se aprobă execuția bugetară a Societății MATSALUBRIS S.R.L., pe anul 2022, privind situațiile financiare astfel:

             -venituri totale în suma de 2413678 lei;

             -cheltuieli totale în suma de 2378652 lei;

             -profit brut în suma de 35026 lei;

             -impozit pe profit în suma de 5604 lei;

             -profit net în suma de 29422 lei;

        Art.2. Se aprobă repartizarea profitului net astfel:

              -50% dividente cuvenite bugetului local Matasari în sumă de 14711 lei;

              -50% alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare în sumă de 14711 lei;

     Art.3. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

       -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

       -Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

       -Compartimentului buget – contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

       -Societatății  MATSALUBRIS S.R.L.;

  Adoptată astăzi 31 Ianuarie 2023‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu un nr.de 10 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcție.

  Preşedinte de şedinţă,                   Contrasemnează,     

          Consilier,                                           Secretar-General,

                   Copaci Sorin                                                                  Morega Dragoș-Gheorghe

–––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI                            

CONSILIUL LOCAL

                                                             HOTĂRÂREA NR. 5

Privind ajustarea tarifelor prevăzute la art.4 din H.C.L nr.48/25 August 2022, ale gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al comunei Mătăsari prin concesiune de servicii, începând cu luna Ianuarie 2023

                                                    Consiliul local al comunei Mătăsari

                                                               Având în vedere:     

     – Adresa nr.50/17.01.2023, transmisă din partea Societății Matsalubris S.R.L., înregistrată în cadrul instituției noastre sub nr.440/17.01.2023;

     – Referatul de aprobare nr.637/25.01.2023 din partea domnului Gașpăr Gheorghe -Primarul comunei Mătăsari; 

     – Prevederile Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

     – Prevederile art.36 din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

     – Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Mătăsari;

       În temeiul art.139, alin.3 și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

                                                                 HOTĂRĂŞTE:

      Art.1. Se aprobă ajustarea tarifelor prevăzute la art.4 din H.C.L nr.48/25 August 2022, ale gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al comunei Mătăsari prin concesiune de servicii, începând cu luna Ianuarie 2023, conform fișelor de fundamentare a tarifelor prevăzute în anexa nr.1 care se constituie parte integrantă din hotărâre;

      Art.2. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

       -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

       -Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

       -Compartimentului buget – contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

     -Societății Matsalubris S.R.L.;

      Adoptată astăzi 31 Ianuarie 2023‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu 10 voturi  pentru și 3 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcție.

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

                    CONSILIER,                                                              SECRETAR-GENERAL,

                 COPACI SORIN                                                 MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE


ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL  MĂTĂSARI

                                                         HOTĂRÂRE NR.  6

                            privind aprobarea tarifelor utilizate de către Societatea MATSALUBRIS SRL,

                          privind prestarea unor servicii conexe serviciului de alimentare cu apă și canalizare

                                      Consiliul local al Primariei Matasari, judeţul Gorj,

                                                                          Având în vedere:

–   Adresa nr.61/19.01.2023, transmisă din partea Societății MATSALUBRIS SRL, înregistrată în cadrul instituției noastre sub nr.523/19.01.2023;

–      Referatul de aprobare la proiectul de hotarâre;

–     H.C.L. nr.16/26.11.2020 privind delegarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare și a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare și a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare către Societatea Matsalubris S.R.L.;

–      Prevederile legii serviciului public de salubrizare a localitatilor nr.101/2006;

–   Prevederile art.43 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, cu completările și modificările ulterioare;

–      Raportul de specialitate al compartimentului urbanism din cadrul Primăriei Mătăsari;

 În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ:

                                                                    H  O  T  Ă  R  Ă  Ș  T  E:

      Art.1 Se aprobă tarifele utilizate de către Societatea MATSALUBRIS SRL, privind prestarea unor servicii conexe serviciului de alimentare cu apă și canalizare, dupa cum urmează:

Denumire serviciuU.M.TARIF  APROBAT-LEI- Fără TVA
 SERVICII VIDANJARE                        ≤ 5m.c./transport vidanjare 90,55
TRANSPORT VIDANJA model PN-50 5000LKm8,97

         Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei și Societatea Matsalubris S.R.L. și se va comunica în termenul prevăzut de Lege, prin grija secretarului comunei:

   -Instituției prefectului județului Gorj;

   -Primarului Comunei Mătăsari;

   -Societății Matsalubris SRL;

    Adoptată astazi 31 Ianuarie 2023, în ședința ordinară a consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 13 consilieri și 0 împotrivă din numarul total de 13 consilieri în funcție.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,

               CONSILIER                                                                                     SECRETAR-GENERAL,

            COPACI SORIN                                                       MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE


ROMÂNIA

COMUNA MĂTĂSARI

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL

                                                               HOTĂRÂREA NR.  7

Privind împuternicirea Primarului comunei Mătăsari, domnul Gaşpăr Gheorghe, în vederea încheierii unui contract de asistenţă/reprezentare juridică  privind  reprezentarea intereselor Consiliului local Mătăsari în dosarul nr.2816/95/2022 în cadrul Curţii de Apel Craiova

                                                           Consiliul local Mătăsari,

                                                               Având în vedere:

–    Referat de aprobare al primarului comunei Mătăsari înregistrat sub nr.524/20.01.2023;

–    Raportul de specialitate cu nr.593/25.01.2023 întocmit de către consilierul juridic din cadrul Primăriei comunei Mătăsari;

–   Prevederile HCL nr.65/27.10.2022 a Consiliului local Mătăsari;

–   Sentinţa civilă  nr.1041/16.12.2022 pronunţată în dosarul nr.2816/95/2022 de către Tribunalul Gorj   

–  Prevederile art.I alin.2, lit.b din O.U.G nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;

–    Prevederile art.80 şi următoarele, art.151 din Codul de procedură civilă;

–  Prevederile art.1 alin 8 şi ale art.3 alin 1 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare;

–   Prevederile art.109, art.196 alin (1), lit.a, art.197 alin (1)  din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

             În temeiul art.129 alin (1) şi alin (14) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

H O T Ă R Ă Ş T E

      Art.1. Se însuşeşte de către Consiliul local Mătăsari cererea de recurs  formulată împotriva sentinţei nr.1041/16.12.2022 pronunţată în dosarul nr.2816/95/2022, prevăzută în Anexa nr 1 – parte integrantă din prezenta.

     Art.2. Se împuterniceşte/mandatează Primarul comunei Mătăsari, judeţul Gorj, domnul Gaşpăr Gheorghe în vederea încheierii unui contract de asistenţă/reprezentare juridică în limita sumei de 2.000 lei, cu un apărător ales pentru reprezentarea intereselor Consiliului local Mătăsari în dosarul nr.2816/95/2022 în cadrul Curţii de Apel Craiova, stadiu procesual Recurs.

      Art.3. Atribuţia de reprezentare prevăzută la art.2 se exercită în numele Consiliului local Mătăsari de către un apărător ales printr-un contract de asistenţă juridică/reprezentare semnat de către Primarul comunei Mătăsari, domnul Gaşpăr Gheorghe.

      Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Mătăsari, județul Gorj și se va comunica în termenul prevăzut de Lege, prin grija secretarului comunei:

   -Instituției prefectului județului Gorj;

   -Primarului Comunei Mătăsari;

    Adoptată astazi 31 Ianuarie 2023, în ședința ordinară a consiliului local Mătăsari, cu un votul pentru a 10 consilieri și 3 împotrivă din numarul total de 13 consilieri în funcție.

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                        CONSILIER                                                                   SECRETAR-GENERAL,

                     COPACI SORIN                                             MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE


TRIBUNALUL GORJ                                   Anexa nr.1 la HCL-ul nr.7/31.01.2023

Dos.nr. 2816/95/2022

DOMNULE PRESEDINTE,

Subscrisa CONSILIUL LOCAL MĂTĂSARI, cu sediul in com. Mătăsari, sat Mătăsari, jud. Gorj, in termen legal declaram:

R E C U R S

Împotriva sent.civ.nr.1041/16.12.2022 pronuntata de Tribunalul Gorj în dos.nr. 2816/95/2022, pentru cele ce urmează :

                     Hotararea instantei de fond este nelegala prin prisma prevederilor art.488 alin.1  pct.8 C.pr.civ. raportat la prevederile art.154 alin.6, 109, 129 si 139 din Codul administrativ.

In mod gresit instanta de fond a dispus anularea HCL nr.39/09.06.2022, cu motivarea ca primarul si consiliul local sunt doua entitati juridice cu atributii distincte .

Or, manifestarea de voinţă a Consiliului Local Mătăsari de a

împuternici o persoană – respectiv actualul primar al localităţii – să reprezinte interesele juridice in litigiile in care este parte, nu sunt de natura a suprima activitatea autoritatii deliberative.

Hotărârea 39/09.06.2022 reprezintă un mandat de reprezentare în

justiţie, mandat grefat pe dispoziţiile art.139 alin.1 din OUG nr.57/2019 .

În ceea ce priveşte efectele hotărârii respective, ele se mărginesc

exclusiv la reprezentarea consiliului local in fata instantelor de judecata, exprimând voinţa exclusivă a acesteia, ca parte într-un litigiu, fara sa fie afectate atributiile deliberative .

În exercitarea atributiilor deliberative, consiliul local are libertatea

de a dispune si a lua hotararile pe care le considera oportune.

Dupa cum a mentionat si instanta de fond, in mod cert nu exista un

drept de reprezentare care sa izvorasca din lege si nu confera astfel de atributii in sarcina primarului, insa, nimic nu impiedica organul deliberativ, in absenta unei norme imperative contrare, sa-l imputerniceasca, cu atat mai mult cu cat face parte din consiliul local.

Pe de alta parte, dupa cum rezulta din prevederile art.2 din Hotarare, mandatul este dat pentru actele deduse judecatii si nu afecteaza in vreun fel puterea decizionala sau atributiile consiliului local.

Prevederile HCL nr.39/09.06.2022 sunt in consonanta cu cele ale art.109 din OUG nr.57/2019, conform carora „Reprezentarea în justiţie a unităţilor administrativ- teritoriale se asigură de către primar sau de către preşedintele consiliului judeţean.”

Pe de alta parte, conform prevederilor art.80 C.pr.civ., „Părţile pot să exercite drepturile procedurale personal sau prin reprezentant. Reprezentarea poate fi legală, convenţională sau judiciară.”, iar conform art.109 alin.3 din OUG 57/2019, „Atribuţia de reprezentare în justiţie poate fi exercitată în numele primarului sau, după caz, al preşedintelui consiliului judeţean de către consilierul juridic din aparatul de specialitate ori de către un avocat angajat în condiţiile legii.”

Fata de cele mentionate mai sus, in baza art.498 C.pr.civ. va solicitam admiterea recursului, casarea hotararii instantei de fond si pe cale de consecinta sa dispuneti respingerea cererii de chemare in judecata.

                         Data                                                                Semnătura,   

  DOMNULUI PRESEDINTE AL CURTII DE APEL CRAIOVA


ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL

COMUNA MĂTĂSARI                

JUDEŢUL GORJ                                            

                                                               HOTĂRÂRE NR. 8

                      privind aprobarea Normei de dotare cu echipament de protecție a personalului     

                   serviciilor voluntare și serviciilor private pentru situații de urgență conform anexei  

                                                         nr.4 la Odinului nr.75/2019.

                               Consiliul local al Primariei Matasari, judeţul Gorj;

                                                        Având în vedere:

     – Referatul de aprobare nr.639/25.01.2023 din partea domnului Primar al Comunei Mătăsari, județul Gorj;

     -Raportul de Specialitate întocmit de doamna Dragotoiu Gheorghita, referent S.V.S.U., din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Matasari;

     -Prevederile Legii nr.307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

     -Prevederile Legii nr.481/2004, privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare;

     -Prevederile O.G. nr.88/2001, privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, cu modificări și completări prin Legea nr.363/2002, cu modificările și completările ulterioare;

     -Prevederile Ordinului nr.75/2019, privind aprobarea criteriilor de performanta, privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgență;

      În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                     HOTĂRĂŞTE:

         Art.1. Se aprobă Norma de Dotare cu echipament de protecție a personalului serviciilor voluntare și serviciilor private pentru situații de urgență conform anexei nr.4 la Odinul nr.75/2019.

         Art.2. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

       -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

       -Compartimentului buget-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

       -Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

       -Compartimentului S.V.S.U., din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari, județul Gorj;

       Adoptată astăzi 31 Ianuarie 2023‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu un nr.de 11 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, din numarul total de 13 consilieri în funcție.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ,

            CONSILIER                             SECRETAR-GENERAL

         COPACI SORIN                                           MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE


    ANEXA Nr. 4 la Ordinul nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind

 constituirea, încadrarea si dotarea serviciilor voluntare

 si a serviciilor private pentru situatii de urgenta

Norma de dotare cu echipament de protectie a personalului

 serviciilor voluntare si serviciilor private pentru situatii de urgenta

          a) Sef serviciu:

    1. costum de protectie tip pompier;
   2. cizme scurte din piele cu brant metalic;
   3. casca de protectie cu vizor;
   4. brâu pompier (centura de siguranta);
   5. manusi de protectie.
   b) Membrii grupelor de interventie:

   1. costum de protectie tip pompier;
   2. cizme scurte din piele cu brant metalic;
   3. casca de protectie cu vizor;
   4. brâu pompier (centura de siguranta);
   5. aparat de respirat cu aer comprimat (minim 2 buc./grupa);
   6. manusi de protectie.
   c) Membrii echipelor specializate de stins incendii:

   1. costum de protectie tip pompier;
   2. cizme scurte din piele cu brant metalic;
   3. casca de protectie cu vizor;
   4. brâu pompier (centura de siguranta);
   5. manusi de protectie.
   d) Membrii echipelor specializate, altele decât cele de stins incendii:

   1. costum de protectie;
   2. bocanci;
   3. casca de protectie;
   4. brâu pompier (centura de siguranta);
   5. manusi de protectie.


 ROMÂNIA

 PRIMĂRIA MĂTĂSARI

 JUDEȚUL GORJ

 CONSILIUL LOCAL MĂTĂSARI

HOTĂRÂREA NR. 9

privind aprobarea organizării manifestărilor culturale

“Zilele Comunei Mătăsari “

                                         Consiliul Local al comunei Mătăsari, judeţul Gorj,

                                                                   Având în vedere:

            -Referatul de Aprobare nr.627/25.01.2023 întocmit de către Consilierul Local Stăniloiu Constantin.

            – Prevederile Legii nr.273/2006, privind Finanțele Publice Locale;

            – Prevederile Ordonanței de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul prevederilor art.129, alin.7, lit.d, din O.U.G nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

                          HOTĂRĂȘTE:

   Art.1  Se aprobă stabilirea organizării manifestărilor culturale ,,Zilele Comunei Mătăsari’’ ce se vor desfășura anual în perioada 6-8 septembrie, începând cu anul 2023.

                Art.2  Sărbătoarea constă în desfășurarea unor activități social-culturale și oferirea unui cadru propice întâlnirii și revederii între locuitorii comunei.

                Art.3  Se propune utilizarea sumei de 150 mii lei din bugetul local pentru cheltuielile ocazionate de organizarea manifestărilor ,,Zilele Comunei Mătăsari pentru anul 2023’’.

   Art.4  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează Primarul Comunei Mătăsari și Executivul Primăriei Mătăsari.

                  Art.5.  Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

                            -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

                            -Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

                            -Compartimentului Contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

            Adoptată astăzi 31 Ianuarie 2023‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu un număr de 11 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, din numarul total de 13 consilieri în funcție.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ,

            CONSILIER,                                SECRETAR-GENERAL,

         COPACI SORIN                                               MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE


ROMÂNIA

 PRIMĂRIA MĂTĂSARI

 JUDEȚUL GORJ

 CONSILIUL LOCAL

    HOTĂRÂREA NR.  10

Privind acordul pentru delegarea în numele și pentru UAT COMUNA MĂTĂSARI a activității de eliminare prin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deseurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalații de tratare a  deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor la depozitele de deșeuri nepericuloase

               Consiliul Local al Comunei Mătăsari, județul Gorj, întrunit în şedinţă ordinară la

                                                              data de 31 Ianuarie 2023

Analizând Raportul de specialitate nr.797/31 Ianuarie 2023, din partea domnului Rasoveanu Marius-Irinel –inspector urbanism, în cadrul aparatului de Specialitate al Primăriei comunei Mătăsari, prin care se propune: acordul în favoarea ADIS Gorj pentru delegarea ,,Activității de eliminare prin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deseurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalații de tratare a deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor la depozitele de deșeuri nepericuloase.”   

            În baza prevederile art. 8 alin. (3) lit.d, lit. d^1), art. 10 alin. (4) și alin. (5^1), art.29 alin.(9)  art. 30 alin. (1) și alin. (5),  din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, a Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Legii 196/2005 privind Fondul pentru mediu,

Conform dispozitiilor art.104 alin.1 lit.c) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 coroborat cu art. 21 alin. (1) și alin. (3) lit. b) din H.G. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare,

            Potrivit prevederilor Legii  nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizată,  

            În temeiul art. 89 alin.(1) si alin.(2), art.132, art.129 alin.(2) lit.c si lit.d, alin.6 lit.a, alin.(7) lit.n, art.137 alin.(1), art.139 alin.(1), art.297 alin.1 lit.b,  din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare;

                                                                   HOTĂRĂȘTE:

       Art.1. Se aprobă ca Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice  să exercite, în numele și pentru  comuna Mătăsari, județul Gorj, dreptul de a delega gestiunea  ,,Activității de eliminare prin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deseurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalații de tratare a  deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor  la depozitele de deșeuri nepericuloase”.

      Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul comunei Mătăsari, județul Gorj și compartimentele de resort din aparatul de specialitate al Primăriei Comunei Mătăsari.

      Art.3.  Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

       -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

       -Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

       -Compartimentelor de resort din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

Adoptată astăzi 31 Ianuarie 2023‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu un număr de 10 voturi pentru, 3 împotrivă, din numarul total de 13 consilieri în funcție.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ,

            CONSILIER                              SECRETAR-GENERAL

         COPACI SORIN                                               MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE


 ROMÂNIA

 PRIMĂRIA MĂTĂSARI

 JUDEȚUL GORJ

 CONSILIUL LOCAL

                                                                HOTĂRÂREA  NR. 11

Privind acordarea unui mandat special în favoarea ADIS Gorj în vederea derulării  procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în vederea atribuirii ” CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII ACTIVITĂȚII DE ELIMINARE, PRIN DEPOZITARE, A DEŞEURILOR REZIDUALE, A DEŞEURILOR STRADALE, A DEŞEURILOR DE PĂMÂNT ŞI PIETRE PROVENITE DE PE CĂILE PUBLICE, A REZIDUURILOR REZULTATE DE LA INSTALAŢIILE DE TRATARE A DEŞEURILOR MUNICIPALE, PRECUM ŞI A DEŞEURILOR CARE NU POT FI VALORIFICATE PROVENITE DIN ACTIVITĂŢI DE REAMENAJARE ŞI REABILITARE INTERIOARĂ ŞI/SAU EXTERIOARĂ A LOCUINŢELOR LA DEPOZITELE DE DEŞEURI NEPERICULOASE DIN  60 LOCALITĂȚI ALE JUDEȚULUI GORJ”, aprobarea Documentației de Atribuire pentru ”delegarea gestiunii activității de eliminareprin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deseurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalații de tratare a  deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor  la depozitele de deșeuri nepericuloase din din 60 de localități ale județului Gorj”, precum și mandatarea primarului comunei Mătăsari ca reprezentant al comunei Mătăsari în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice să voteze pentru aprobarea  Documentației de Atribuire pentru ”delegarea gestiunii activității de eliminare prin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deseurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalații de tratare a  deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor  la depozitele de deșeuri nepericuloase din din 60 de localități ale județului Gorj”

                  Consiliul Local al Comunei Mătăsari, județul Gorj, întrunit în şedinţă ordinară la

                                                                 data de 31 Ianuarie 2023

      Analizând Raportul de specialitate nr. 795/31 Ianuarie 2023 –din partea domnului Rasoveanu Marius-Irinel, prin care se propune: acordarea unui mandat special în favoarea ADIS Gorj în vederea derulării  procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în vederea atribuirii ”Contractului de delegare a gestiunii activității  de eliminare prin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deseurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalații de tratare a  deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor  la depozitele de deșeuri nepericuloase din din 60 de localități ale județului Gorj”, aprobarea  Documentației de Atribuire pentru ”delegarea gestiunii activității de eliminareprin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deseurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalații de tratare a  deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor  la depozitele de deșeuri nepericuloase din din 60 de localități ale județului Gorj”, precum și mandatarea primarului comunei Mătăsari, județul Gorj, ca reprezentant al comunei Mătăsari, județul Gorj, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice să voteze pentru aprobarea Documentației de Atribuire pentru ”delegarea gestiunii activității de eliminareprin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deseurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalații de tratare a  deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor  la depozitele de deșeuri nepericuloase din din 60 de localități ale județului Gorj”

            În baza prevederile art. 8 alin. (3) lit.d, lit. d^1), art. 10 alin. (4) și alin. (5^1), art.29 alin.(9)  art. 30 alin. (1) și alin. (5),  din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, a Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Legii 196/2005 privind Fondul pentru mediu,

Conform dispozitiilor art.104 alin.1 lit.c) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 coroborat cu art. 21 alin. (1) și alin. (3) lit. b) din H.G. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare,

            Potrivit prevederilor Legii  nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizată,  

            În temeiul art. 89 alin.(1) si alin.(2), art.132, art.129 alin.(2) lit.c si lit.d, alin.6 lit.a, alin.(7) lit.n, art.137 alin.(1), art.139 alin.(1), art.297 alin.1 lit.b,  din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare;

                                                                         HOTĂRĂȘTE:

        Art.1. Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice în vederea derulării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în scopul atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activității de eliminare prin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deseurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalații de tratare a  deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor  la depozitele de deșeuri nepericuloase din din 60 de localități ale județului Gorj, în numele și pe seama celor 60 unități administrativ-teritoriale membre.

     Art.2 Se aprobă ,,Regulamentul serviciului de salubrizare în județul Gorj, anexa 1”.

     Art.3 Se aprobă ”Documentația de atribuire privind încheierea contractului având ca obiect delegarea gestiunii activității de eliminare prin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deseurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalații de tratare a  deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor  la depozitele de deșeuri nepericuloase din 60 de localități ale județului Gorj compusă din Caiet de sarcini, Modelul contractului de delegare, prevăzută în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre și care face parte integrantă din aceasta.

     Art.4. Se mandatează domnul Gașpăr Gheorghe –Primar al comunei Mătăsari, reprezentant al UAT Comuna Mătăsari, în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice, să voteze pentru aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în județul Gorj și a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea gestiunii activității de eliminare prin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deseurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalații de tratare a  deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor  la depozitele de deșeuri nepericuloase din 60 de localități ale județului Gorj.

     Art.5.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul comunei Mătăsari, județul Gorj și compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Mătăsari.

    Art.6.  Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

       -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

       -Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

       -Compartimentelor de resort din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

    Adoptată astăzi 31 Ianuarie 2023‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu un nr.de 10 voturi pentru, 3 împotrivă, din numarul total de 13 consilieri în funcție.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ,

            CONSILIER                             SECRETAR-GENERAL

         COPACI SORIN                                               MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE


ROMÂNIA

 PRIMĂRIA MĂTĂSARI

 JUDEȚUL GORJ

 CONSILIUL LOCAL

    HOTĂRÂREA NR. 12

Privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Ministerul Muncii și al Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Mătăsari, județul Gorj, având ca obiect asigurarea colaborării interstituționale a MMSS cu UAT  Comuna Mătăsari, în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS –SII MMSS” Cod MySmis 130963

                    Consiliul Local al Comunei Mătăsari, județul Gorj, întrunit în şedinţă ordinară la

                                                              data de 31 Ianuarie 2023

                                                                Având în vedere:

 • Referatul de aprobare din partea domnului Gașpăr Gheorghe –Primarul Comunei Mătăsari, județul Gorj;
 • Raportul de Specialitate întocmit de către Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;
 • Legea asistentei soclaie nr. 292/2011, cu modificările  și completările ulterioare;
 • Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificarile și completările ulterioare;
 • Hotararea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor  metodologice de aplicare  a prevederiior Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 867/2015 pentru  aprobarea  Nomenclatorului  serviciilor  sociale,  precum  și a regulamentelor- cadru de organizare  și funcționare a serviciilor sociale, cu modificarile  și completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale;
 • Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgenta a Guvernuiui nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agentiei Nationale  pentru Plăți și lnspecție Socială, cu modificarile și completările ulterioare;
 • Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016  privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulația acestor date și de abrogare a  Directi vei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
 • În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificarile și completările ulterioare.

            În temeiul art. 89 alin.(1) si alin.(2), art.132, art.129 alin.(2) lit.c si lit.d, alin.6 lit.a, alin.(7) lit.n, art.137 alin.(1), art.139 alin.(1), art.297 alin.1 lit.b,  din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare;

                                                                     HOTĂRĂȘTE:

       Art. 1 –Se aprobă Prot ocolul de Colaborare cu UAT Comuna Mătăsari, Județul Gorj, cu MMSS în cadrul proiectului ,,HUB de Servicli M MSS- S11 MMSS”,Cod MySmis 130963″ conform anexei nr.1, ce face parte integrantă la prezenta.

       Art.2 Se împuternicește domnul Gașpăr Gheorghe, primarul comunei Mătăsari, județul Gorj, să semneze Protocolul de Colaborare, menționat la art.1 și declaratia pe propria răspundere.

      Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul comunei Mătăsari, județul Gorj și compartimentele de resort din aparatul de specialitate al Primăriei Comunei Mătăsari.

       Art.4.  Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

       -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

       -Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

       -Compartimentului Asistenta Sociala din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

Adoptată astăzi 31 Ianuarie 2023‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu un număr de 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, din numarul total de 13 consilieri în funcție.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ,

            CONSILIER                              SECRETAR-GENERAL

         COPACI SORIN                                               MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE