Hotărâri consiliu Fărcășești ianuarie 2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 3

privind stabilirea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social, în anul 2023

Având în vedere :

   –     Proiectul de hotărâre nr.485/17.01.2023, inițiat de dl.Primar Drăgoescu Constantin,

    – referatul Compartimentului Asistență Socială, nr.140/05.01.2023;

– prevederile art. 6 al. (2), (4), (7) şi (8) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 28 din Hotărârea Guvernului României nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

–    Referatul de aprobare nr.486/17.01.2023 al domnului Drăgoescu Constantin,

–    Raportul de specialitate nr.562/18.01.2023 al Compartimentului Asistență Socială,

  –   Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești, nr.985/31.01.2023

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social în anul 2023, conform anexei nr.1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se va face după cum urmează:

– se va întocmi lunar un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă;

– se va ţine evidenţa orelor de muncă prestate de către beneficiarii de ajutor social într-un registru;

– se va asigura periodic, conform legii, instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii;

– se va afişa lunar la loc vizibil la sediul Primăriei Comunei Fărcășești planul de acţiuni sau de lucrări de interes local, lista cu beneficiarii de ajutor social, precum şi cu persoanele apte de muncă dintre aceştia care urmează să efectueze orele de muncă.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei Fărcășești.

        Art. 4. Secretarul General  UAT Fărcășești va comunica prezenta.

          Adoptată astăzi 31.01.2023, în ședință ordinară a Consiliului Local Fărcășești, cu un număr de 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri. (13 consilieri convocați și în funcție, 13 consilieri prezenți și în funcție)                          

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONSTANTINESCU NICOLAE

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ                                                       

                                                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                        UAT   FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                                  OIȚĂ-BĂDOIU RAMONA

Anexa nr. 1 la HCL nr.3 / 31.01.2023

privind stabilirea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social, în anul 2023

PLAN DE ACŢIUNI SAU DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL

 pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social în anul 2023

Nr.crt.ObiectivAcţiuni şi măsuri întreprinseTermene de realizare
1Reabilitarea a zonei Centrale( dispensar uman, dispensarveterinar, poliţie, farmacie)Toaletare arbori ornamentali, plantarea  speciilor floricole în spaţiile amenajate din comună şi întreţinerea spaţilor verzipermanent
2Intretinere bază sportivă Peşteana de Jos.Curatat santuri de scurgere, tăiat iarba, colectarea gunoaielor etc.permanent
3Intretinere și curățarea albiilor pâraielor ce traversează comuna Fărcășești.Curatarea de maracinisuri, resturi vegetale,colectarea gunoaielor depozitate etc.,îndepartarea si asigurarea transferului acestora la locuri special amenajate.permanent
4Intretinere capete pod traversare DJ 674 a canalelor din comuna FărcăşeştiIndepartarea vegetatiei specifice, decolmatare,sapaturi manualepermanent
5Lucrari de intretinere zonacimitirelor:Peşteana de Jos,Aninoasa, Valea cu Apă,Zătreana, Broşteniţa, Roşia-Jiu,Rogojelu, Timişeni.Indepartarea maracinisurilor, a resturilor vegetale, tăiat iarba, colectare gunoaie,  etc.permanent
6Intretinere zona camin culturalIndepartarea resturilor vegetale, a maracinisurilor, a gunoaielor , etc.permanent
7Lucrari de intretinere  zonabisericilor: Peşteana de Jos,Aninoasa, Valea cu Apă,Zătreana, Broşteniţa, Roşia-Jiu,Rogojelu, TimişeniIndepartarea resturilor vegetale, a maracinisurilor, agunoaielor, tăiat iarba etc.permanent
8Intretinerea şanţurilor de scurgere : uliţa Zătreana, biserică Broşteniţa catre şanţuri  DJ 674Indepartarea resturilor vegetale, a maracinisurilor, agunoaielor, sapaturi manualepermanent
9Strângerea deseurilor de peraza comunei  FărcăşeştiColectarea selectiva a deseurilor din materiale reciclabile de pe acostamentele şi şanţurile drumurilor comunale şi a DJ 674permanent
10Lucrari de intretinere a zoneiCentrale ( dispensar uman,dispensar veterinar, poliţie,farmacie)Curatarea santurilor de scurgere a apei rezultata din ploi si zapezi, indepartarea resturilor vegetale, a maracinisurilor, a gunoaielor, intretinerea acostamentelor, etcpermanent
11Lucrari de intretinere aacostamentului pe lungimeadrumurilor comunale si judetene, aflate pe raza comunei FărcăşeştiIndepartarea mâlului si a altor resturi, ramase in aceste zone ca urmare a  scurgerii apei rezultate din precipitatii. permanent
12Lucrari de curatare a resturilorvegetale aflate pe margineadrumurilor comunale si judetene,pe raza comunei FărcăşeştiCuratarea santurilor de scurgere a apei rezultata din ploi si zapezi, indepartarea resturilor vegetale, a maracinisurilor, a gunoaielor, intretinerea acostamentelorpermanent
13Lucrari de intretinere inincinta si curtile institutiilorpublice comuna FărcăşeştiIndepartarea resturilor vegetale, a maracinisurilor, a gunoaielor, curatenia in incinta institutilor, intretinerea acostamentelor  etc.permanent
14Intretinerea santurilor descurgere a apei pluvialede pe raza comunei FărcăşeştiIndepartarea resturilor vegetale, a maracinisurilor, a gunoaielor, sapaturi manual.permanent
15Asigurarea depozitelor de combustibil solid( lemn si carbune).Spargerea lemnelor si stocarea lor la scoli si primarie.permanent 
16Lucrari de demolare aconstructiilor dezactivate dindomeniul privat al comuneiDemolarea propriu-zisa, selectari materialelor refolosibile si transferul acestora catre locuri specialamenajate, pregatirea terenurilor in vederea redarii unei noi destinatiiinterventiiocazionale
17Alte activitati de interes siutilitate publica  Diferite activitati de intretinere si reparatii,ocazionate de producerea unor fenomene naturale(ploi torentiale, vant puternic, incedii, cutremure,inundatii)interventiiocazionale
18Intretinearea in sezonul rece a cailor de acces institutii publice, a drumurilor comunale și sătești de pe raza comunei FărcăşeştiIndepartarea zapezii cu mijloace mecanice si manuale, imprastierea materialelor antiderapante, Lunile01 – 0311 – 12 
19Lucrari de intretinere de-a lungul DJ 674, DC 70, DC 71Varuirea podurilor si podetelor , a copacilor de- a lungul DJ 674, DC 70, DC 71.Lunile: 03-04
20Alte activitatiSapat gropi la cimitir pentru persoanele decedate ale caror familii nu au posibilitati materiale.ocazional

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONSTANTINESCU NICOLAE

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ                                                       

                                                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                        UAT   FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                                  OIȚĂ-BĂDOIU RAMONA

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 4

pentru aplicarea Regulamentului  privind  instituirea  și administrarea  taxei speciale de salubrizare în  cadrul  ADIS GORJ și stabilirea taxei speciale de salubrizare,

pe raza comunei Fărcășești, începând cu data de 13.01.2023

Având în vedere :

   –     Proiectul de hotărâre nr.487/17.01.2023, inițiat de dl.Primar Drăgoescu Constantin,

          – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, art.1, alin.(1), alin.(2),lit.e), alin.(3),  alin.(4), lit.a) – l)  

      – Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, art.3, lit.f), art.24,art.25,

      – Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, anexa nr.1,pct.24, pct. 25,

      – Ordonanţa nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale,

      – Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară in domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare ,,ADIS,, Gorj,

       – HCL Fărcășești nr. 60/08.12.2022,

        – Hotărârea nr.2/ 13.01.2023 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară in domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare ,,ADIS,, Gorj,

         – Hotărârea nr.3/ 13.01.2023 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară in domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare ,,ADIS,, Gorj,

        – Contractul de delegarea gestiunii activității colectare separată și transport separat deșeuri municipale din 40 localități din județul Gorj, nr. 555/ 29.12.2022,

        – Regulamentul  privind  instituirea  și administrarea  taxei speciale de salubrizare în  cadrul  ADIS GORJ ,         

 – art. 484 și art. 485 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

          – art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

         – Ordonanţa de urgenţă nr. 57/ 2019-Codul administrativ,

        –  Prevederile art.136, alin.1), art. 139 alin. 1), art.154, art.155, art.156, din OUG nr. 57/    2019-Codul administrativ

    –    Referatul de aprobare nr.488/17.01.2023 al domnului Drăgoescu Constantin,

–    Raportul de specialitate nr.633/19.01.2023 al Compartimentului Taxe și Impozite,

  –   Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești, nr.981/31.01.2023

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

       Art.1  Se aprobă aplicarea Regulamentului  privind  instituirea  și administrarea  taxei speciale de salubrizare în  cadrul  ADIS GORJ .         

       Art.2. Se aprobă, începând cu data de 13.01.2023,  taxa specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici, în valoare de 11,00 lei/persoană/lună, pentru serviciile de salubrizare prestate pe teritoriul comunei Fărcășești.

        Art.3. Se aprobă, începând cu data de 13.01.2023,  taxa specială de salubrizare pentru utilizatorii noncasnici și instituții publice, în valoare de 245 lei/mc , pentru serviciile de salubrizare prestate pe teritoriul comunei Fărcășești.

        Art.4. Taxa specială prevăzută la art. 2 se impune și se încasează numai de la utilizatorii noncasnici și instituțiile publice care nu au încheiat  ,,Acordul de parteneriat cu utilizatorii noncasnici  privind taxa specială de salubrizare”.

        Art.5. Secretarul General al UAT Fărcășești va comunica  prezenta.

          Adoptată astăzi 31.01.2023, în ședință ordinară a Consiliului Local Fărcășești, cu un număr de 9 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 4 „abțineri. (13 consilieri convocați și în funcție, 13 consilieri prezenți și în funcție)                          

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONSTANTINESCU NICOLAE

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ                                                       

                                                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                        UAT   FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                                  OIȚĂ-BĂDOIU RAMONA

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 5

Privind aprobarea Raportului referitor la activitatea asistenților personali desfășurată

 în semestrul II al anului 2022

Având în vedere :

   –     Proiectul de hotărâre nr.498/17.01.2023, inițiat de dl.Primar Drăgoescu Constantin,

–      Adresa nr. 160/06.01.2023 a compartimentului Asistență socială din cadrul UAT Fărcășești, prin care solicită prezentarea Raportului privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 2022.

–       În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, art. 29 alin. (1) din HG  nr. 268/2007 pentru aplicarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Legea 52/2003, privind  transparența decizională în administrația publică.

    –    Referatul de aprobare nr.499/17.01.2023 al domnului Drăgoescu Constantin,

    –    Raportul de specialitate nr.563/18.01.2023 al Compartimentului Asistență Socială,

    –   Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești, nr.982/31.01.2023

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

             Art. 1.  Se ia act și se aprobă raportul privind activitatea desfășurată de către asistenții personali în semestrul II al anului 2022, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

        Art. 2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează compartimentul asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Fărcășești, județul Gorj.

        Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija secretarului general, Instituției Prefectului județului Gorj, Primarului comunei Fărcășești, compartimentului Asistență Socială din cadrul UAT Fărcășești, și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

          Adoptată astăzi 31.01.2023, în ședință ordinară a Consiliului Local Fărcășești, cu un număr de 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri. (13 consilieri convocați și în funcție, 13 consilieri prezenți și în funcție)                          

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONSTANTINESCU NICOLAE

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ                                                       

                                                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                        UAT   FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                                  OIȚĂ-BĂDOIU RAMONA

ANEXA NR. 1   la HCL nr. 5/31.01.2023

RAPORT  PRIVIND  ACTIVITATEA  ASISTENȚILOR  PERSONALI  DESFĂȘURATĂ  ÎN SEMESTRUL  II  AL  ANULUI  2022

     Potrivit art.40 alin.(2) din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu  handicap, republicată, modificată și completată,   Compartimentul de Asistență Socială al Comunei Fărcășești ,Județul Gorj controlează periodic activitatea asistenților personali și prezintă semestrial un raport de activitate  Consiliului Local, care conține următoarele:

 1. Dinamica angajării asistenților personali;
 2. Informații privind numărul de asistenți personali instruiți;
 3. Numărul de controale efectuate și problemele sesizate;
 4. Informații privind modul  în care se asigură înlocuirea asistentului  personal pe perioada concediului de odihnă;

Cu privire la dinamica angajării asistenților personali:

 În conformitate cu prevederile Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, rolul Compartimentului de Asistență Socială din aparatul de specialitate al Primarului  comunei Fărcășeti  este de a monitoriza în condiții optime  atribuțiile și obligațiile care le revin asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav,  în vederea ameliorării situației acestora  astfel încât aceștia să primească îngrijire specială la nivelul la care situația lor o cere, pentru satisfacerea întregului lanț de nevoi  personale fizice sociale și spirituale ale dumnealor;

În semestrul  II  s-a efctuat o angajare,     la un asistent personal i-a fost incetat contractul de munca, ca urmare a decesului persoanei cu gandica grav ;

În ceea ce privește evoluția încadrării asistenților personali pe categorii de beneficiari ,respectiv minori și persoane majore cu handicap grav în perioada  iunie – decembrie  2022, evidențiem următoarele aspecte :

Asistenți personali:

– adulți – 25;

– copii – 8;

Indemnizații:

– adulți – 6;

– copii – 2;

Total : – 33 asistenți personali;

 Total: – 8 indemnizatii.

        Au fost aprobate 35 de posturi si sunt ocupate un număr de 33,  posturi pentru încadrarea cu contract individual de muncă, dar urmeaza a mai fi incadrate, deoarece au mai fost eliberate certificate de handicap grad I grav cu asistent personal  .

        În conformitate cu prevederile art.40 alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor drepturilor persoanelor cu handicap,republicată cu modificările și completările ulterioare Compartimentul de asistență socială dispune efectuarea de controale periodice asupra asistenților personali;

      Activitatea asistenților personali precum și controlul periodic al acestora de către Compartimentul de Asistență Socială de la nivelul Primăriei comunei Fărcășești se efectuează și se materializează prin întocmirea unor anchete sociale verificative;

 Aceste anchete sociale la domiciliu în care au fost evidențiate climatul familial, rețeaua socială, situația economică, educație, condiții de locuit, nevoile medicale stau la baza angajării acestora precum și continuării activității pe care o desfășoară;

În urma vizitelor efectuate la domiciliul persoanelor cu handicap nu au fost sesizate probleme deosebite .

 În urma acestor verificări s-a constatat faptul că asistenții personali și-au îndeplinit în general obligațiile prevăzute în contractul individual de muncă , respectiv fișa postului asigurând pentru persoanele cu handicap grav , servicii de îngrijire personală de bază și instrumentale ale vieții zilnice, după cum urmează :

 • ajutor pentru igiena personală, îmbrăcare și dezbrăcare, comunicare, hrănire, mobilizare, deplasare în interior/exterior, ajutor pentru prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activități de menaj, însoțirea în mijloacele de transport , conformarea la recomandările medicale în vederea îndelinirii planului de recuperare elaborate de comisiile de expertiză medicală, activități de petrecere a timpului liber;

    Nu s-au înregistrat abateri disciplinare ale asistenților personali care să impună luarea unor măsuri de sancționare disciplinară, conform Codului Muncii;

    Au fost folosite ca și instrumente de lucru ale asistentului social rapoartele de vizită și rapoartele de activitate ale asistenților personali, păstrate în dosarele personale ale asistenților personali;

   Persoanele cu handicap grav nu au sesizat aspecte negative legate de activitatea asistenților personali;

   În conformitate cu prevederile art. 37, alin.(1), lit.c  din Legea 448/2006 , republicată cu modificările și completările ulterioare, asistentul personal are dreptul la concediul anual de odihnă, angajatorul are obligația de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal inclusiv în cazul în care asistentul personal nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap i se acordă o indemnizație echivalentă cu salariul net al asistentului personal sau găzduirea într-un centru de tip respiro;

   În acest context, la nivelul comunei Fărcășești nu funcționează centre de tip respiro care să asigure găzduirea persoanei cu handicap grav pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal.

  Menționăm de asemenea că,  în evidențele instituției noastre nu se regăsesc înregistrate cereri prin care se solicită angajarea pe perioada concediilor de odihnă a asistenților personali a altor asistenți personali, iar pe de altă parte, persoanele încadrate în grad de handicap nu doresc să beneficieze de îngrijire din partea altui asistent personal.

  Față de situația existentă, protecția persoanei cu handicap grav se asigură prin acordarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile de asistență socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, prevăzută de lege.

 Persoanele cu handicap beneficiază de carduri legitimație pentru locuri de parcare gratuite.

Serviciile acordate persoanelor cu handicap grav prin intermediul Compartimentului de Asistență Socială, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Fărcășești, în speță sunt monitorizate de șeful ierarhic superior compartimentului de specialitate, iar prin acțiunea preventivă a acestora s-a evitat apariția conflictelor și foarte important rămânerea în familie a persoanei cu handicap.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONSTANTINESCU NICOLAE

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ                                                       

                                                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                        UAT   FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                                  OIȚĂ-BĂDOIU RAMONA

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 6

privind ajustarea prețului, ca urmare a creșterii prețurilor elementelor de cost, pentru apa furnizată în  comuna Fărcăşeşti

Având în vedere :

     –      Proiectul de hotărâre nr.503/18.01.2023, inițiat de dl.Primar Drăgoescu Constantin,

 • Referatul nr. 6/ 16.01.2023, al domnului Mihai Robert Dumitru, Șef serviciu delegat al Serviciului Public de Alimentare cu Apă Fărcășești, înregistrat la Primăria comunei Fărcășești sub nr. 403/16.01.2023,
 • HCL nr. 23/31.05.2021, privind ajustarea prețului la apă în comuna Fărcășești,
 • Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale,
 • Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice,
 • Legea nr. 241/ 2006, privind serviciul public de alimentare cu apă,
 • Ordin nr. 65/2007 al Președintelui ANRSC , privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare
 • Decizia Curții de Conturi a României- Camera de Conturi Gorj nr. 53/05.08.2022
 • Extrasele de pe site-ul Institutului Național de Statistică cu privire la evoluția prețurilor,

    –     Referatul de aprobare nr.697/25.01.2023 al domnului Drăgoescu Constantin,

    –     Raportul de specialitate nr.701/25.01.2023 al Compartimentului Contabilitate,

    –    Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești, nr.984/31.01.2023

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

           Art.1. Se aprobă, începând cu data de 01.02.2023, ajustarea prețului, ca urmare a creșterii prețurilor elementelor de cost, pentru apa furnizată în  comuna Fărcăşeşti de către Serviciul  Public de Alimentare cu Apă Fărcășești, la valoarea de 3,80 lei/mc.

        Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se împuternicesc  Primarul comunei Fărcășești și  Șeful Serviciului Public de Alimentare cu Apă Fărcășești.

        Art.3. Secretarul General al  UAT Fărcășești va comunica prezenta.   

          Adoptată astăzi 31.01.2023, în ședință ordinară a Consiliului Local Fărcășești, cu un număr de 10 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 3 „abțineri. (13 consilieri convocați și în funcție, 13 consilieri prezenți și în funcție)                          

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONSTANTINESCU NICOLAE

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ                                                       

                                                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                        UAT   FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                                  OIȚĂ-BĂDOIU RAMONA

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 7

privind scutirea de la plata  taxei speciale de salubrizare și subvenționarea  acesteia

din bugetul local, pentru utilizatorii casnici și noncasnici

Având în vedere :

     –  Proiectul de hotărâre nr.569/18.01.2023, inițiat de dl.Primar Drăgoescu Constantin,

     –  Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006,

      – Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006,

      – Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor,

      – Ordonanţa nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale,

      – referatul Compartimentului Contabilitate, nr. 11581/22.12.2022,

 – Contractul de delegarea gestiunii activității colectare separată și transport separat deșeuri municipale din 40 localități din județul Gorj, nr. 555/ 29.12.2022,

– prevederile art. 484 și art. 485 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

 – prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

       – prevederile art. 1270 și art. 1271 din Legea 287/2009, Codul civil

        –  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/ 2019-Codul administrativ,

  –  Prevederile art.136, alin.1), art. 139 alin. 1), art.154, art.155, art.156, din OUG nr. 57/    2019-Codul administrativ

    –     Referatul de aprobare nr.570/18.01.2023 al domnului Drăgoescu Constantin,

    –     Raportul de specialitate nr.688/25.01.2023 al Compartimentului Contabilitate,

    –    Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești, nr.983/31.01.2023

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

      Art.1  Se aprobă scutirea de la plata  taxei speciale de salubrizare și subvenționarea  acesteia din bugetul local, pentru categoriile de utilizatori casnici și noncasnici, în anul 2023, prevăzuți în anexa nr.1 la prezenta .  

       Art.2. Pentru a beneficia de scutirea de la plata  taxei speciale de salubrizare și subvenționarea  acesteia din bugetul local, utilizatori casnici și noncasnici, din categoriile prevăzute în anexa nr.1 la prezenta vor depune o solicitare, conform anexei nr. 2.  

       Art.3. Se aprobă subvenționarea din bugetul local a sumei de 21.811 lei, reprezentînd contravaloarea serviciilor de salubrizare efectuate pentru instituțiile prevăzute în anexa nr.3, precum și de pe domeniul public, în anii 2021-2022.

       Art.4. Se aprobă subvenționarea din bugetul local a sumelor reprezentînd taxă specială de salubrizare datorată de utilizatorii casnici,care  din diferite motive(studii, boală, muncă în altă țară sau localitate) nu locuiesc permanent în comuna Fărcășești și nu beneficiază de servicii de salubrizare pentru aceste perioade.

      Art.5. Pentru a beneficia de scutirea de la plata  taxei speciale de salubrizare și subvenționarea  acesteia din bugetul local,pentru anul 2023,  utilizatori casnici care se află în situația prevăzută la art. 4, vor depune o solicitare, conform anexei nr. 4.  

       Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuternicește Primarul comunei Fărcășești. 

       Art.7. Secretarul General al UAT Fărcășești va comunica  prezenta.

          Adoptată astăzi 31.01.2023, în ședință ordinară a Consiliului Local Fărcășești, cu un număr de 10 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 3 „abțineri. (13 consilieri convocați și în funcție, 13 consilieri prezenți și în funcție)                          

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONSTANTINESCU NICOLAE

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ                                                       

                                                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                        UAT   FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                                  OIȚĂ-BĂDOIU RAMONA

Anexa nr.1 la HCL nr.7/31.01.2023

privind scutirea de la plata  taxei speciale de salubrizare și subvenționarea  acesteia

din bugetul local, pentru utilizatorii casnici și noncasnici

Categorii de utilizatori

pentru care se aplică scutirea de la plata plata  taxei speciale de salubrizare

1) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

2) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

3) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;

4 fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;

5) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;

6) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONSTANTINESCU NICOLAE

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ                                                       

                                                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                        UAT   FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                                  OIȚĂ-BĂDOIU RAMONA

Anexa nr.2 la HCL nr.7/31.01.2023

privind scutirea de la plata  taxei speciale de salubrizare și subvenționarea  acesteia

din bugetul local, pentru utilizatorii casnici și noncasnici

CERERE

privind scutirea de la plata  taxei speciale de salubrizare

         Subsemnatul(a), (Subscrisa) ____________________________________ , cu domiciliul (sediul social) în satul ________________________ , strada ________________________ ,

nr. ____ ,comuna Fărcășești, județul Gorj, nr. Rol în Registrul Agricol ______,

CNP(CUI) ___________________________prin prezenta solicit scutirea de la plata  taxei speciale de salubrizare, pentru anul 2023, conform prevederilor art. 485, alin.(____) din Legea 227/2015, avînd calitatea de ____________________________________________________

___________________________________________________________________________

Anexez la prezenta documente care dovedesc această calitate.

       Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale de către Primăria comunei Fărcășești, în scopul îndeplinirii activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei 95/46/CE privind protecţia persoanelor fizice în ceea priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

        Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod penal referitoare la falsul în declaraţii, că toate datele furnizate în această declaraţie precum şi documentele ataşate sunt conforme cu realitatea.

Data ______________  

Nume și prenume solicitant(reprezentant legal)

_____________________________________

Semnătura

_____________________________________

Domnului Primar al comunei Fărcășești

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONSTANTINESCU NICOLAE

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ                                                       

                                                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                        UAT   FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                                  OIȚĂ-BĂDOIU RAMONA

Anexa nr.3 la HCL nr.7/31.01.2023

privind scutirea de la plata  taxei speciale de salubrizare și subvenționarea  acesteia

din bugetul local, pentru utilizatorii casnici și noncasnici

Instituțiile și domeniul public,

pentru care se aprobă subvenționarea din bugetul local  a contravalorii serviciilor de salubrizare efectuate în anii 2021-2022.

 1. Grădinita Peşteana de Jos;
 2. Școala Primară Peşteana de Jos, având activitate în acest sediu Clubul Sportiv Vulturii Fărcăşeşti;
 3. Școala Gimnazială Victor Popescu
 4. Căminul cultural La Vultur;
 5. Liceul Tehnologic Roşia Jiu;
 6. Şcoala Gimnaziala Rogojelu;
 7. Biserica și cimitirul Peşteana de Jos;
 8. Biserica și cimitirul Aninoasa;
 9. Biserica și cimitirul Zătreana;
 10. Biserica si cimitirul Broştenița;
 11. Biserica și cimitirul Fărcăşeşti Moşneni
 12. Biserica și cimitirul Roşia Jiu;
 13. Biserica și cimitirul Rogojelu;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONSTANTINESCU NICOLAE

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ                                                       

                                                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                        UAT   FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                                  OIȚĂ-BĂDOIU RAMONA

Anexa nr.4 la HCL nr.7/31.01.2023

privind scutirea de la plata  taxei speciale de salubrizare și subvenționarea  acesteia

din bugetul local, pentru utilizatorii casnici și noncasnici

CERERE

privind scutirea de la plata  taxei speciale de salubrizare

         Subsemnatul(a), ____________________________________ , cu domiciliul  în satul ________________________ , strada ________________________ , nr. ____ , comuna Fărcășești, județul Gorj, nr. Rol în Registrul Agricol ______,

CNP(CUI) ___________________________ prin prezenta solicit scutirea de la plata  taxei speciale de salubrizare,  conform prevederilor HCL nr.   din 31.01.2023, art.4 pentru perioada 

___________________________________________________________________________

       Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale de către Primăria comunei Fărcășești, în scopul îndeplinirii activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei 95/46/CE privind protecţia persoanelor fizice în ceea priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod penal referitoare la falsul în declaraţii, că toate datele furnizate în această declaraţie precum şi documentele ataşate sunt conforme cu realitatea.

Data ______________  

Nume și prenume solicitant

_____________________________________

Semnătura

_____________________________________

Domnului Primar al comunei Fărcășești

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONSTANTINESCU NICOLAE

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ                                                       

                                                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                        UAT   FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                                  OIȚĂ-BĂDOIU RAMONA