Gradaţia de merit se dă pe bază de proiecte cu maturitatea de patru ani

După cum bine se cunoaşte, cadrele didactice beneficiază de gradaţie de merit acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv al instituţiei de nivel superior şi reprezintă 25% din salariul de bază. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani. La acest moment se află în elaborare o nouă metodologie de acordare a gradaţiei de merit care se va realiza, din anul 2013-2014, în baza raportului de activitate/portofoliului rezultat în urma implementării unui proiect şcolar întins pe patru ani.

Cadrele didactice vor avea nevoie de proiecte pentru a reuşi să obţină în viitor gradaţie de merit
Cadrele didactice vor avea nevoie de proiecte pentru a reuşi să obţină în viitor gradaţie de merit

Proiectul nou de acordare a gradaţiei de merit se află la acest moment în faza dezbaterii între reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi cei ai sindicatelor. Practic, în trei ani, evaluarea cadrelor didactice se va face în baza unui raport de activitate realizat în baza proiectului propus şi implementat de cadrul didactic pentru ultimii patru ani şcolari. Reprezentanţii sindicatelor pe care am reuşit să îi consultăm spun că nu s-au lămurit dacă avem de-a face cu o mişcare de reformă adevărată sau este doar o modalitate de restrângere a cheltuielilor cu acest spor.

Evaluarea proiectului educaţional
Aşa cum spune proiectul de metodologie aflat în dezbatere,  raportul de activitate  se realizează în baza proiectului propus şi implementat de cadrul didactic pentru ultimii patru ani școlari. Proiectul se va depune la conducerea unității/ unităților de învățământ în care se implementează proiectul, pînă la data de 1 octombrie a anului școlar curent. Consiliul de administrație al unității/unităților de învățământ va evalua eligibilitatea candidaților și a proiectelor. Consiliul de administraţie propune consiliului profesoral, spre avizare,  lista proiectelor eligibile, în vederea implementării acestora. Responsabilitatea monitorizării proiectelor propuse în vederea obținerii gradației de merit revine conducerii /conducerilor unității/unităților de învățământ și șefului de catedră/responsabilului de comisie metodică
Evaluarea proiectelor se face de către o comisie numită de inspectorul şcolar general. Evaluarea proiectului se face pe baza fișei de evaluare  și reprezintă cel mult 80% din punctajul maxim de 100 de puncte care se acordă în vederea obținerii gradației de merit. 20 de puncte pot fi acordate pentru performanţe deosebite în inovarea didactică, în activitatea metodică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza naţională şi internaţională, dacă aceste activități nu sunt desfășurate în cadrul proiectului supus evaluării.

Condiţii de eligibilitate pentru cadrele didactice
La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate depune proiect personalul didactic de predare care a obținut cel puțin definitivarea în învățământ, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, precum şi suplinitorii calificaţi, cu calificativul „Foarte bine” în anul școlar anterior depunerii proiectului. De asemenea, poate depune proiect  personalul didactic de predare de la centrele judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, centrele şcolare pentru educaţie incluzivă, centrele logopedice interşcolare şi cabinetele logopedice, centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi mediatorii şcolari,  cu calificativul „Foarte bine” în anul școlar anterior depunerii proiectului.
Pentru participarea la evaluarea raportului de activitate în vederea acordării gradației de merit candidații care au depus proiecte trebuie să obțină calificativul „Foarte bine” în fiecare din cei 4 ani școlari din perioada evaluată.

Criterii de eligibilitate pentru proiecte
Ca primă idee, trebuie să reţinem faptul că obiectivul general al proiectul este relevant pentru realizarea obiectivelor din Planul de dezvoltare instituțională al școlii. Tema proiectului vizează, în exclusivitate, îmbunătăţirea activității la clasă, în specialitatea/specialitățile  predată/predate. Sunt eligibile proiec­tele care contribuie la: îm­bunătățirea activității proprii prin utilizarea metodelor interactive de învățare-predare și TIC, prin programe de cercetare științifică realizate în țară sau prin cooperare internațională, prin inovare educațională, creație științifică, tehnică și artistică; dezvoltarea competențelor cheie și profesionale ale colectivului de elevi; obținerea performanței școlare; prevenirea eșecului școlar; dezvoltarea școlii ca centru de resurse pentru comunitate.
Structura proiectului va trebui să fie următoarea: Tema/titlul proiectului, date privind aplicantul; Diagnoză relevantă pentru obiectivele proiectului, la depunerea proiectului/ analiza SWOT; Obiectivul general  (in acord cu PDI), obiectivele specifice; Descrierea colectivului de elevi (grupul țintă din proiect); Relevanța proiectului în acord cu nevoile colectivului de elevi din proiect; Descrierea activităților propuse în proiect şi a rezultatelor anticipate (se vor avea în vedere obiectivul la care răspunde activitatea, resursele necesare, orizontul de timp); Utilizarea TIC; Procedura de autoevaluare a proiectului (periodicitate, instrumente, feed-back de la elevi, părinți, colegi etc.); Alte informatii relevante despre proiect (legătura/ complementaritatea  cu alte proiecte – Scoala incluzivă, „A doua sansă” etc, modul în care contribuie la dezvoltarea competențelor transversale, cursuri de formare absolvite în vederea perfectionării proprii pentru realizarea proiectului).

Despre raportul de activitate
Raportul de activitate în vederea participării  la concursul de acordare a gradației de merit are structura următoare:Tema / titlul proiectului. Date privind aplicantul /profilul aplicantului; Justificarea alegerii temei de proiect şi prezentarea relevanţei obiectivul general şi a obiectivelor specifice ale  proiectului față de obiectivele PDI și față de nevoile colectivului de elevi; Criteriile de selecție, respectiv, motivația alegerii colectivului de elevi; Demonstrarea clară a valorii adăugate a proiectului (proiectul propune noi modalităţi/soluţii personalizate pentru a răspunde nevoilor identificate ale grupului ţintă, sau noi modalităţi de utilizare a instrumentelor existente; proiectul demonstrează că nevoile grupului/grupurilor ţintă identificate nu sunt abordate în mod corespunzător sau deloc în cadrul activităţilor curente etc.); Activitățile realizate și rezultatele obținute prin analiza comparativă a valorilor inițiale și finale ale indicatorilor de realizare; Modul în care feed-backul obținut prin autoevaluarea şi monitorizarea proiectului a fost utilizat la îmbunătățirea/ amelioararea acestuia, respectiv elementele din proiect reactualizate la inceputul fiecărui an școlar, in funcție de situația incadrării; Performanţe deosebite în inovarea didactică, în activitatea metodică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza naţională şi internaţională, dacă activitățile respective nu sunt desfășurate în cadrul proiectului supus evaluării.