Subvenție la liceu sau școală profesională pentru elevii din rural

Potrivit Legii Educaţiei Naţionale şi a metodologiilor care vor fi publicate în aceste zile, MECTS va subvenţiona de la 1 septembrie 2011 toate costurile aferente frecventării liceului sau a şcolii profesionale pentru elevii provenind din mediul rural sau din grupuri socio-economice dezavantajate. În această toamnă doar liceenii ar trebui să  beneficieze de această subvenţie deoarece învăţământul profesional se reînfiinţează abia din toamna anului 2012.

Elevii de liceu cu probleme materiale ar putea fi ajutaţi de stat începând cu anul şcolar 2011-2012
Elevii de liceu cu probleme materiale ar putea fi ajutaţi de stat începând cu anul şcolar 2011-2012

De la 1 septembrie 2011 se acordă Subvenţia ”Pro Studium” prin care statul subvenţionează toate costurile aferente frecventării liceului sau a şcolii profesionale pentru elevii provenind din mediul rural sau din grupuri socio-economice dezavantajate.  De Subvenţia „Pro Studium” beneficiază elevii claselor de liceu şi din şcolile profesionale care au atât ei, cât şi părinţii sau tutorii legali domiciliul stabil în localităţi din mediul rural, precum şi elevii care aparţin grupurilor socio-economice dezavantajate, indiferent de mediul din care provin elevii şi necondiţionat de domiciliul părinţilor sau a susţinătorilor legali (urban sau rural).

Şansă pentru învăţământul gorjean
Liceele gorjene se confruntă de mai mulţi ani cu o problemă foarte dificilă, mulţi dintre elevii care intră la liceu nu urmează deloc sau abandonează pe parcurs cursurile din pricina lipsei de posibilităţi materiale. Această subvenţie poate redeschide drumul spre şcoală pentru elevii din mediul rural cu probleme materiale.
Foarte important, sunt considerate localităţi din mediul rural localităţile definite ca atare la art. 55 din Legea nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România şi prin Legea nr. 83 din 5 aprilie 2004 pentru declararea ca oraşe a unor comune. De asemenea, aparţin grupurilor socio-economice dezavantajate elevii care provin din cel puţin unul dintre următoarele grupuri de cetăţeni ai României:familii care beneficiază de ajutoarele sociale prevăzute de art. 5 şi 6 din Legea nr. 277 din 24 decembrie 2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările ulterioare; orfani care nu se află în îngrijirea statului;bolnavi de TBC, diabet, o boală malignă, sindrom de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, bolnavi de SIDA sau infestaţi cu virusul HIV, poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă, reumatism articular, handicap locomotor, autism, alte cazuri similare ş.a.

Costuri subvenţionate
Statul subvenţionează următoarele costuri aferente frecventării liceului sau şcolii profesionale: cheltuieli de transport;cheltuieli de cazare şi masă; cheltuieli cu rechizitele şcolare, echipamentul sportiv şi echipamentul de lucru pentru pregătirea practică. Cheltuielile de transport subvenţionate sunt: pentru transport zilnic dus-întors – navetă – de la localitatea de domiciliu la localitatea unde se află unitatea de învăţământ frecventată, pe o distanţă de maxim 50 km, contravaloarea abonamentului la unul dintre următoarele mijloace de transport în comun: mijloace de transport rutier de persoane; tren de persoane, clasa a II-a etc.
Pentru elevii cazaţi în internat, se decontează două călătorii dus-întors, în fiecare semestru. În situaţia în care părintele sau tutorele legal al elevului optează pentru transport zilnic dus-întors – navetă – de la localitatea de domiciliu la localitatea unde se află unitatea de învăţământ frecventată, se subvenţionează cheltuieli de masă servită la cantina unei unităţi de învăţământ din localitatea unde frecventează cursurile, la nivelul preţurilor percepute elevilor din unitatea de învăţământ respectivă.

Beneficiarii ”Pro Studium”
Subvenţia „Pro Studium” se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale şi pe perioada pregătirii practice. Elevii declaraţi repetenţi nu beneficiază de Subvenţia „Pro Studium”, pentru anii de studiu pe care îi repetă. De la această prevedere se exceptează cazurile de prelungire a studiilor din motive medicale.
Subvenţia „Pro Studium” se acordă pe bază de cerere, formulată de părintele sau tutorele legal al elevului, respectiv de elevul major.  Cererea se depune la secretariatul unităţii de învăţământ, pentru început în perioada 1-30 septembrie. Până la data de 10 octombrie a fiecărui an, unităţile de învăţământ liceal, respectiv profesional, întocmesc şi afişează lista completă a beneficiarilor Subvenţiei „Pro Studium” pentru anul şcolar curent. În termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea listei complete cu beneficiarii Subvenţiei „Pro Studium”, se pot depune contestaţii la unităţile de învăţământ. Aceste contestaţii se analizează de comisia formată la nivelul inspectoratului şcolar judeţean. Până la data de 30 octombrie a fiecărui an, după rezolvarea contestaţiilor, unităţile de învăţământ liceal, respectiv profesional întocmesc şi afişează lista definitivă a beneficiarilor Subvenţiei „Pro Studium” pentru anul şcolar curent.
Listele beneficiarilor Subvenţiei „Pro Studium” se actualizează lunar, în funcţie de cererile depuse pe parcurs, ca urmare a modificării stării socio-economice sau a schimbării rezidenţei familiilor îndreptăţite.

Excepţii de la acordarea subvenţiei
Subvenţia „Pro Studium” nu se acordă, pe o perioadă de trei luni, în cazul în care elevul:a obţinut, la purtare, la sfârşitul semestrului, o notă mai mică decât 7;a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea notei la purtare sub 7, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
De asemenea, acordarea Subvenţiei „Pro Studium” încetează în următoarele cazuri: pierderea calităţii de elev, conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;schimbarea situaţiei materiale a familiei, în cazul în care venitul net pe membru de familie devine mai mare etc.
Sumele reprezentând Subvenţia „Pro Studium” se asigură, după cum urmează: cheltuielile de transport ale elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe baza listei cu beneficiarii, transmisă de către inspectoratele şcolare; subvenţiile de cazare şi masă, de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, prin finanţare complementară.