Școala Generală Ceauru, 45 de ani de istorie (I)

În vara anului 1967 locuitorii satului strămutat Ceauru primeau în dar o școală modernă pentru vremurile de atunci. Activitatea didactică continua practic o tradiție care începuse la jumătatea secolului al XIX-lea. În septembrie 2012 se vor împlini 45 de ani din momentul când această școală funcționează neîntrerupt. De la 1 septembrie 2012 noua denumire este Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” Ceauru.

Școala Generală Ceauru a funcționat în localul din imagine până în primăvara anului 1966
Școala Generală Ceauru a funcționat în localul din imagine până în primăvara anului 1966

Cazul comunei Băleşti este unul aparte deoarece după 1968 a reunit trei foste comune (Ceauru, Corneşti şi Băleşti), şi sistemul de învăţământ de aici suferind schimbări importante. Ca urmare au funcţionat şi funcţionează şi astăzi trei şcoli generale: Şcoala Generală Ceauru (actualul local construit în anul 1966-1967), Şcoala Generală Băleşti (actualul local construit în 1957, intrat în reabilitare totală în 2012) şi Şcoala Generală Corneşti (localul construit în 1909, are un nou local din 2007). Potrivit statisticilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, întocmite ca urmare a raportărilor de la şcolile din actuala comună Băleşti, aveam următoarea situaţie privind celelalte şcoli: Şcoala Primară Stolojani (local construit în 1918), Şcoala Primară Tămăşeşti (local construit în 1920), Şcoala Primară Rasova (local construit în 1924), Şcoala Primară Tălpăşeşti (local construit în 1956), Şcoala Primară Corneşti Vechi (funcţionează din 1968), Şcoala Primară Voinigeşti (din 1972).

Evoluția dinainte de strămutare

După reforma comunistă a învăţământului din 3 august 1948, învăţământul primar elementar (astăzi gimnazial) şi secundar a devenit obligatoriu şi gratuit. La Ceauru vor preda Constantin Mogoş, Vasile Croicu, Vasile Holt, Ion Brăiloiu, Elena Holt, Gheorghe Tutilă ş.a.
Anul şcolar 1950-1951 s-a deschis la 4 septembrie 1950 cu şase clase, clasele a II-a şi a III-a fiind dublate. Se funcţiona în două schimburi deoarece localul şcolii era insuficient. Efectivele şcolii în 1950 erau următoarele: clasa I , 39 elevi, învăţător Ion Brăiloiu; clasa a II-a fete, 22 elevi, învăţător Elena Holt; clasa a II-a băieţi, 19 elevi, învăţător V. Holt; clasa a III-a fete, 22 elevi, învăţător V. Croicu; clasa a III-a băieţi, 24 elevi, învăţător C. Mogoş; clasa a IV-a, 34 elevi, învăţător Gheorghe Tutilă.
În acelaşi an şcolar, la Şcoala Generală Ceauru erau alfabetizaţi 84 de neştiutori de carte pe două cicluri, ciclul I cu 36 de neştiutori coordonaţi de învăţătorii Elena Holt, Vasile Holt şi Gheorghe Tutilă iar ciclul II, 48 de cursanţi, coordonaţi de C. Mogoş, V. Croicu şi I. Brăiloiu.
Din sarcinile care le reveneau cadrelor didactice şi elevilor în « măreaţa sarcină de a educa tinerele generaţii în spiritul înalt al moralei comuniste » reţinem:« -elevii şcoalei vor fi educaţi în spiritul patriotismului de tip nou, a dragostei nemărginite faţă de patria lor, a mândriei pentru ea şi pentru poporul lor, a dragostei faţă de U.R.S.S. şi de Marele ei Conducător I.V. Stalin, a dragostei faţă de oamenii muncii din ţara noastră şi din lumea întreagă; -învăţătorii vor educa copiii în spiritul internaţionalismului proletar, în spiritul de egalitate în drepturi a tuturor naţionalităţilor, în spiritul umanismului autentic, în spiritul colectivismului şi al tovărăşiei; -învăţătorii vor educa copiii în spiritul optimismului în viaţă şi de atitudine activă faţă de realitate; »

Aniversările epocii comuniste

În mai 1951 cadrele didactice şi elevii de la Şcoala Generală Ceauru au sărbătorit cu mult fast zilele de 1 şi 8 mai-aniversarea a 30 de ani de la înfiinţarea Partidului Comunist Român. În vederea sărbătoririi zilelor de 1 Mai-„Ziua Internaţională a Muncii” şi 8 Mai-„Aniversarea a 30 de ani de la înfiinţarea Partidului Comunist Român”, cadrele didactice ale acestei şcoli îşi iau următoarele sarcini:”În tratarea lecţiunilor să popularizeze lupta internaţională dusă de clasa muncitoare pentru libertate şi dreptul la viaţă, cum şi lupta ţărănimei sărace pentru scuturarea jugului robiei şi exploatării crunte de către moşieri.
Revendicările clasei muncitoare şi ţărănimei pentru votul universal, lupta împotriva războiului imperialist, împotriva asuprirei naţionale şi coloniale, lupta împotriva fascismului şi lupta pentru pace.
Se va arăta elevilor legătura care uneşte popoarele din URSS cu popoarele ce luptă pentru pace şi libertate, eliberarea din lanţurile robiei fasciste a muncitorilor şi ţăranilor.
Se vor populariza glorioasele lupte ale Partidului Comunist Român în frunte cu tovarăşul Gheorghe Gheorghiu Dej pentru libertate şi dreptate.
Se va cultiva în elevi dragostea nemărginită faţă de patrie, faţă de oamenii muncii, faţă de URSS şi tovarăşul Stalin.
Se vor populariza figurile de eroi ale Partidului Comunist Român.
Se vor trata teme din viaţa conducătorilor P.C. şi U.T.C.
Se vor decupa din ziare şi reviste fragmente din viaţa conducătorilor PCR şi se vor întrebuinţa la pavoazare.
Se vor confecţiona lozinci mobilizatorii în vederea acestor zile şi se vor alcătui foto-montaje din istoria PCR, cu care se va înlocui pavoazarea din şcoală.
Elevii vor fi îndrumaţi să scrie scrisori de felicitare adresate Conducătorilor Statului.etc (filă din Registrul de procese verbale al Consiliului Pedagogic de la Şcoala Elementară Ceauru).”

Învățământul dintre 1950-1960

Din cauza numărului tot mai mare de copii, înainte de strămutare, în anul 1952 s-a mai construit la Şcoala Generală Ceauru încă o sală de clasă spre vest, iar în anul 1956-1958 încă una spre est, astfel şcoala avea şase săli de clasă, o cancelarie şi o mică încăpere pentru depozitarea materialului didactic. Ca sistem de organizare, în 1952 Școala Ceauru era de 7 ani și era ”socotită de centru” iar școlile primare de la Bălăcești și Tămășești erau socotite ”de sate”. În anul amintit, Constantin Mogoș era directorul coordonator , Ion Brăiloiu era director la școala Bălăcești și Vasile Armegioiu la Tămășești.
În privința numărului de elevi și a rezultatelor școlare, reținem o situație statistică a anului școlar 1954-1955. Se înregistrau atunci 182 de elevi înscriși și doar 156 promovați. Situația pe clase era următoare: clasa I 32 înscriși, 29 promovați, 3 repetenți; clasa a II-a 31 înscriși, 29 promovați, 2 repetenți; clasa a III-a: 22 înscriși, 19 promovați, 1 repetent și 2 amânați; clasa a IV-a: 30 înscriși, 26 promovați, 4 amânați; clasa a V-a: 14 înscriși, 9 promovați, 2 repetenți și 3 amânați; clasa a VI-a: 22 înscriși, 19 promovați, 2 repetenți, 1 amânat; clasa a VII-a: 31 înscriși, 25 promovați, 1 repetent, 5 amânați. (Va urma)
Cornel Șomâcu
Dan Cismașu