Schimbări în accesarea fondurilor pentru agricultură

Un proiect de act normativ publicat pe pagina Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, modifică Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat.

Micii fermieri trebuie să-și ia toate avizele doar dacă proiectul este selectat
Micii fermieri trebuie să-și ia toate avizele doar dacă proiectul este selectat

Solicitanţii de bani europeni, entităţi juridice publice/ private, au obligaţia de a depune toate documentele necesare în vederea încheierii contractului de finanţare, o singură dată, în termenul precizat în notificarea Agenţiei de Finanţare a Investiţiilor Rurale (AFIR), conform procedurilor AFIR aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, termen care curge de la data comunicării notificării privind selecţia proiectului de către AFIR.
Selecţia proiectelor se efectuează fără obligativitatea prezentării documentului care atestă evaluarea impactului preconizat asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, respectiv a acordului de mediu/avizul Natura 2000, obligatoriu a fi prezentat înainte de semnarea contractului de finanţare cu AFIR sau, după caz, APIA. Termenul maxim de prezentare a documentului este precizat în notificarea emisă în conformitate cu procedurile aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, termen care curge de la data comunicării notificării privind selecţia proiectului.
Fermierii care cer bani europeni trebuie să respecte prevederile legislaţiei, în vigoare, în materia achiziţiilor publice.

Durata de monitorizare

Durata de monitorizare aferentă proiectelor pentru submăsurile 6.1 –Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri–, submăsura 6.2 –Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale“, submăsura 6.3 – “Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici este de 3 ani, calculată de la data efectuării plăţii tranşei a doua de plată/ultimei plăţi, după caz.
Durata de monitorizare aferentă proiectelor pentru submăsura 6.5 –Schema pentru micii fermieri, submăsurile 16.4 – Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectorul agricol şi 16.4a –Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectorul pomicol este de 5 ani, calculată de la data efectuării ultimei plăţi.
Durata de valabilitate a contractelor de finanţare pentru proiectele din cadrul submăsurilor 9.1 – Grupuri de producători în sectorul agricol şi 9.1a – Grupuri de producători în pomicultură, încetează odată cu efectuarea plăţii aferente ultimei tranşe de plată.
Durata de monitorizare aferentă proiectelor din cadrul submăsurii 19.2 – Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, care au ca tip de sprijin o suma forfetară, este cea stabilită pentru submăsurile de bază din PNDR 2014-2020, calculată de la data efectuării plăţii tranşei a doua de plată/ultimei plăţi, după caz.
Toate aceste modificări se aplică sesiunilor de depunere proiecte organizate de AFIR după ce hotărârea intră în vigoare. Contractele de finanţare încheiate de către AFIR, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se pot modifica, în condiţiile legii, prin acordul de voinţă al părţilor contractante.