Programul ”Euro 200” continuă pentru elevii Gorjului

 

Tinerii pot avea un calculator cu sprijin guvernamental
Tinerii pot avea un calculator cu sprijin guvernamental

Ministerul Educației Naționale a comunicat că programul ”EURO 200” pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare se va derula și în anul 2017. Cei care doresc să se numere printre beneficiarii acestui program, au termen până pe 21 aprilie pentru a depune cereri în acest sens la secretariatele unităților de învățământ de la care provin.

Programul ”EURO 200” este destinat elevilor și studenților din învățământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 150 de lei pe membru de familie. Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii. La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepția: alocației de stat, alocației familiale complementare și a alocației de susținere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii și burselor sociale, precum și a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi și obligații. Stabilirea numărului de beneficiari se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinație în bugetul Ministerului Educației Naționale, conform legislației în vigoare.
Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator, beneficiarii trebuie să întocmească o cerere pe care să o depună la unitatea de învățământ la care este înscris elevul. Depunerea cererilor se va face până în data de 21 aprilie 2017. Acestea vor fi însoțite de următoarele documente: copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului/studentului, iar în cazul elevilor, împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum şi a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz; copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei; adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori; acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei; declaraţie pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard; adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii, cu excepţia elevilor clasei I; adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii, cu excepţia elevilor clasei I; adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ din care să rezulte că studentul a promovat minimum 50 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi studenţii, cu excepţia studenţilor din anul I. Lista beneficiarilor urmează să fie afișată la începutul lunii iunie, după efectuarea anchetelor sociale și evaluarea cererilor de către comisiile din unitățile și instituțiile de învățământ împreună cu comisiile de anchetă socială. Eventualele contestații vor putea fi depuse în termen de cinci zile de la afișarea listei pe portalul dedicat programului ”EURO 200” și vor fi soluționate până pe 24 iunie 2017. Eliberarea bonurilor valorice se va face  în perioada 24 iunie – 30 iulie, iar termenul limită pentru achiziționarea de calculatoare este 31 august 2017.