Obligații noi și sancțiuni pentru profesorii din învățământul preuniversitar

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice(MENCS) a lansat în dezbatere publică un  cod etic aplicabil persoanelor din învățământul preuniversitar, care aduce o serie de noi obligații, dar și sancțiuni pentru cei care nu respectă prevederile.Proiectul a fost adoptat în luna noiembrie 2016 la Craiova de Consiliul Național de Etică din învățământul preuniversitar.
Profesorul universitar Toader Nicoară a fost unul dintre cei care au conferenţiat în faţa profesorilor din toată ţara
Potrivit documentului, Codul este aplicabil tuturor persoanelor din sistemul național de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional, responsabile cu instruirea și educația și care, în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (2) – (3) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, îndeplinesc funcția de personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal didactic de conducere, de îndrumare și control și personal didactic asociat în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional, în inspectoratele școlare și casele corpului didactic, denumite în continuare „personal didactic”, și care au obligația morală și datoria profesională de a cunoaste, de a respecta si de a aplica prevederile respectivului document.
Codul funcționează ca un sistem de standarde de conduită care contribuie la coeziunea instituțională si a grupurilor de persoane implicate în activitatea educațională, prin formarea și menținerea unui climat bazat pe cooperare, echitate si competiție dupa reguli si proceduri corecte.
Respectarea prevederilor prezentului Cod reprezintă o garanție a creșterii calității și prestigiului învățământului preuniversitar, scop posibil de atins prin intermediul următoarelor obiective:
a) formarea morală a personalului didactic, prin înțelegerea si asumarea conținutului acestui Cod;
b) menținerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuțiilor și funcțiilor personalului didactic;
c) ameliorarea calitativă a relațiilor dintre actorii educaționali;
d) eliminarea practicilor inadecvate si imorale ce pot apărea în mediul educațional preuniversitar;
e) creșterea gradului de coeziune a persoanelor implicate în activitatea educațională;
f) facilitarea promovării si manifestarii unor valori si principii aplicabile in mediul scolar preuniversitar, inserabile si în spațiul social;
VALORI, PRINCIPII ȘI NORME DE CONDUITĂ

Personalul didactic trebuie să își desfășoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele valori si principii:
a) impartialitate si obiectivitate;
b) independenta si libertate profesionala;
c) responsabilitate morala, sociala si profesionala;
d) integritate morala si profesionala;
e) confidentialitate si respectul pentru sfera privata;
f) primatul interesului public;
g) respectarea si promovarea interesului superior al educabilului;
h) respectarea legislatiei generale si a celei specifice domeniului;
i) respectarea autonomiei personale;
j) onestitate si corectitudine intelectuala;
k) atitudine decenta si echilibrata;
l) toleranta si incurajarea diversitatii;
m) autoexigenta in exercitarea profesiei;
n) interes si responsabilitate in raport cu propria formare profesionala, in cresterea calitatii activitatii didactice si a prestigiului unitatii/institutiei de invatamant preuniversitar, precum si a specialitatii/domeniului in care isi desfasoara activitatea;
o) implicare in democratizarea societatii;

În relațiile cu educabilii, personalul didactic are obligatia de a cunoaște, respecta și aplica un set de norme de conduita, bazate pe valorile si principiile expuse la Art. 4, pentru:
a) ocrotirea sănătății fizice, psihice si morale a educabililor prin:
a1) supravegherea pe parcursul activitatilor desfasurate in unitatea de invatamant, cat si in cadrul celor organizate de unitatea de invatamant in afara acesteia;
a2) monitorizarea, semnalizarea si interzicerea agresiunilor verbale si/sau fizice si a tratamentelor umilitoare/degradante asupra educabililor;
a3) asigurarea protectiei fiecarui educabil, prin denuntarea formelor de violenta verbala/fizica exercitate asupra acestora, a oricarei forme de discriminare, abuz, neglijenta sau de exploatare a acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare;
a4) combaterea oricaror forme de abuz;
a5) interzicerea hartuirii sexuale si a relatiilor sexuale cu educabilii;
b) eliminarea oricaror activitati care genereaza coruptie:
b1) fraudarea examenelor;
b2) solicitarea, acceptarea sau colectarea de catre personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii de interes privat pentru cadrul didactic, in vederea beneficierii de catre educabili de tratament preferential ori sub amenintarea unor sanctiuni, de orice natura ar fi acestea;

b3) traficul de influenta si favoritismul;
b4) oferirea de meditatii contra cost, cu proprii educabili, prin constrangere;
c) asigurarea egalitatii de sanse si promovarea principiilor educatiei incluzive;
d) sustinerea demnitatii si recunoasterea meritului personal al fiecarui educabil.

În relația cu părinții/tutorii legali, personalul didactic respectă și urmează următoarele norme de conduită:
a) stabilirea unei relatii de incredere mutuala si a unei comunicari deschise;
b) respectarea confidentialitatii informatiilor si datelor furnizate si a dreptului la viata privata si de familie;
c) nu accepta sau impune, in relatia cu parintii/tutorii sau sustinatorii legali, dobandirea/primirea de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educationale oferite;
d) poate recomanda auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precadere cele deschise si gratuite, fara a impune achizitionarea celor non-gratuite.

În relațiile profesionale colegiale, personalul didactic va respecta si aplica urmatoarele norme de conduită:
a) asigurarea respectului reciproc,
b) orice actiune trebuie intreprinsa cu onestitate intelectuala si morala;
c) exercitarea solidaritatii intre colegi, in situatii in care interesul comun al educatiei trebuie aparat;
d) sustinerea cooperarii si sprijinului reciproc in activitatile de predare-invatare si in apararea intereselor profesionale;
e) toleranta diferentelor si evitarea denigrarii;
f) respectul sferei private;
g) incurajarea competitiei loiale;
h) semnalizarea fraudei intelectuale si a plagiatului;
i) evitarea practicarii oricarei forme de discriminare in relatiile cu ceilalti colegi.

Personalul didactic, care îndeplinește funcții de conducere, de îndrumare și control sau care este membru în structuri de conducere, va respecta și aplica următoarele norme de conduita managerială:

a) respectarea criteriilor unui management eficient;
b) promovarea standardelor profesionale si morale specifice;
c) aplicarea obiectiva si impartiala a reglementarilor legale si a normelor etice;
d) evaluarea corecta conform atributiilor/responsabilitatilor/sarcinilor de serviciu din fisa postului;
e) interzicerea oricarei forme de constrangere/abuz din perspectiva functiei detinute;
f) interzicerea oricarei forme de hartuire/discriminare a personalului didactic.

În exercitarea activităților specifice (scolare si extrascolare), pe langa interdictiile formulate la Art. 5 alin. b), personalului didactic ii este interzis:
a) sa foloseasca dotarile si baza materiala din spatiile de invatamant in vederea obtinerii de beneficii financiare personale directe sau indirecte;
b) sa foloseasca, sa produca sau sa distribuie materiale pornografice scrise, audio ori vizuale;
c) sa organizeze activitati care pot pune in pericol vadit siguranta si securitatea educabililor sau a altor persoane aflate in incinta unitatii/institutiei de invatamant;
d) sa consume substante psihotrope, etnobotanice si/sau alcool;
e) sa incurajeze consumul de substante psihotrope, etnobotanice si alcool de catre educabili;
f) sa organizeze pariuri si jocuri de noroc.

În relația cu instituțiile și reprezentanții comunității locale, personalul didactic va respecta și aplica următoarele norme de conduită:
a) asigurarea sprijinului reciproc, in scopul furnizarii unor servicii educationale de calitate;
b) responsabilitate si transparenta in furnizarea de informatii catre institutiile de stat in protejarea drepturilor educabilului, atunci cand interesul/nevoia de protectie a educabilului impun acest lucru.

RASPUNDERI PRIVIND NERESPECTAREA PREVEDERILOR PREZENTULUI COD

Orice persoană, participantă/implicată în mod direct sau indirect în activitățile din domeniul educational preuniversitar, care considera, in mod intemeiat, prin raportare la prevederile prezentului Cod, ca este victima sau martorul unui comportament lipsit de etica profesionala din partea unei/unor persoane din cadrul personalului didactic, are dreptul de a sesiza Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de etica. Sesizarile trebuie facute in scris, pe adresa electronica sau fizica, a Comisiei de etica. Sesizarile pot fi individuale sau colective si primesc un numar de inregistrare care se comunica persoanei/persoanelor care au facut sesizarea. In termen de maxim 30 de zile Comisia de etica trebuie sa dea un raspuns oficial.(Sursa: MENCS)