Hotărâri de consiliu Negomir, aprilie 2022

ROMÂNIA                                                                                                                                                                    

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                     

CONSILIUL LOCAL                                                                       

HOTĂRÂRE  25

privind alocarea sumei de  5692 lei  de la bugetul  local pe anul 2022 biserici ,, Sf. Gheorghe”

din satul Negomir, Parohia Negomir

              Consiliul local al comunei Negomir, judeţul Gorj.

              Având în vedere:

              – referatul de aprobare;

              – raportul compartimentului financiar, contabilitate, impozite și taxe locale;

              – raportul de avizare al comisiei pentru activităţi economice – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism;

              – raportul de avizare al comisiei pentru învăţământ, sănătate,familie,activităţi social-culturale,culte,muncă şi protecţie socială, protecţia copii, tineret şi sport.

              – cererile înregistrate la numărul  1 din  8.04.2022 și 2 din 11.04.2022 prin care preotul paroh  Sperilă Mihail – Sorin solicită alocarea sumei de  5692  lei de la bugetul  local pe anul 2022 biserici ,, Sf. Gheorghe” din satul Negomir, Parohia Negomir pentru  ,, Achiziționarea 40 stâlpi de beton și 8 role plasa de sârmă  și efectuarea plății facturii AV/Nr. 3202727548 emisă de CEZ VÂNZARE S.A.”                     

              – prevederile Ordonanței nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

             – prevederile H.G. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicată  2013;

             –  prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

             În temeiul   art. 136, alin. (8), art.196, alin.(1), lit. ”a” și art. 243 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

                Art.1.  Se   aprobă alocarea sumei de  5692 lei de la bugetul local pe anul 2022 biserici  ,,Sf. Gheorghe” din satul Negomir, parohia Negomir pentru ,, Achiziționarea 40 stâlpi de beton și 8 role plasa de sârmă  și efectuarea plății facturii AV/Nr. 3202727548 emisă de CEZ VÂNZARE S.A.”                                              

               Art. 2. Documentele justificative vor fi transmise compartimentului financiar, contabilitate, impozite și taxe locale  în termen de 90 de zile.

              Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii se încredințează compartimentul financiar, contabilitate, impozite și taxe locale.

              Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei Negomir: Instituției Prefectului Județului Gorj, Primarului comunei Negomir, Compartimentului financiar, contabilitate, taxe și impozite locale și Preotului Paroh Sperilă Mihail – Sorin.

                     Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în

                     ședința  ordinară  din  15 aprilie 2022 , cu un număr de  13 voturi pentru,

                     un număr de  0 voturi împotrivă, un număr de 0  abţineri, din totalul de 13          

                     consilieri în  funcție   și  13  prezenți la ședință.

          PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ              

                       CONSILIER                                                      SECRETAR GENERAL

           MIHĂIȚĂ MĂRGINEANU                                          JR.VALENTINA CAUC   

–––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ROMÂNIA                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                     

CONSILIUL LOCAL                                                                       

                                                                HOTĂRÂRE NR. 23                     

                  privind  conferirea  “Diplomei de fidelitate”  și   premierea cuplurilor din

                  comuna  Negomir care sărbătoresc 50 de ani de căsătorie .

                 Consiliul local al  comunei Negomir, judeţul Gorj.

                Având în vedere:

                – referatul de aprobare al primarului comunei Negomi;

                – raportul de specialitate al compartimentului financiar, contabilitate, impozite și taxe locale;

                – raportul de avizare a comisiei pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism;

               – prevederile Hotărârii Consiliului Local  nr. 10/23.02.2022  privind aprobarea bugetului local pe anul 2022;

                –  prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

                – prevederile art. 258 alin. (3) din Codul Civil.

                În temeiul art. 129 alin (14), 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,               

                                                              HOTĂRĂȘTE:

               Art. 1. Se aprobă conferirea  “Diplomei de fidelitate”  cuplurilor din comuna Negomir care  împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în cursul anului  2022, au domiciliul şi locuiesc efectiv în comuna Negomir, judeţul Gorj.

               Art.2. Înmînarea “Diplomei de fidelitate” se face de către primarul comunei şi preşedintele de şedinţă într-un cadru solemn.

               Art. 3. Se aprobă tabelul nominal cu familiile care împlinesc 50 de ani de căsătorie conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

               Art. 4. Tipărirea formularelor şi plastierea acestora, precum şi sumele necesare pentru organizarea cadrului solemn pentru înmânare se face de la bugetul local al comunei.

               Art. 5. Se aprobă acordarea sumei de  1000 lei pentru fiecare cuplu.

        Art. 6. Se aprobă alocarea din bugetul local al comunei Negomir pe anul 2022, cap. 67.02. ,, Cultura, recreere și religie ” a sumei totale de  8.000 lei.

              Art. 7. Se împuternicește primarul comunei Negomir domnul  Oiță Tudor să acorde

suma de 1000 lei fiecărui cuplu.

              Art. 8. Domnul Oiță Tudor primar și compartimentul  financiar, contabil,  taxe și impozite locale    vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărârii.

               Art. 9. Prin grija secretarului general al comunei  prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului – județului Gorj, primarului comunei Negomir, compartimentului financiar, contabilitate, taxe și impozite locale.  

               Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în

               ședința  ordinară  din  15 aprilie 2022 , cu un număr de  13 voturi pentru,

               un număr de  0 voturi împotrivă, un număr de 0  abţineri, din totalul de 13          

               consilieri în  funcție   și  13  prezenți la ședință.

          PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ              

                       CONSILIER                                                      SECRETAR GENERAL

           MIHĂIȚĂ MĂRGINEANU                                          JR.VALENTINA CAUC    

Ex.4                                

                                                                                                             Anexa  nr. 1

                                                                                                  la H.C.L. nr. 23  din 15.04.2022       

                                                     TABEL  NOMINAL

               cu familiile care împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, au domiciliul şi

               locuiesc efectiv în comuna Negomir, judeţul Gorj

Nr.crtNumele de familie   Prenume    soț     Prenume    soție Numărul actului de căsătorie , data și locul încheierii căsătoriei  Satul
 1.CojocaruConstantin Silvia 5/5.02.1972Comuna  Negomir, județul Gorj   Ursoaia
          
 2. Alexandrescu  Grigore   Aurelia  7/10.02.1972Comuna  Negomir, județul Gorj  Condeiești
          
3.MitricăPetre Mina 14/7.07.1972Comuna  Negomir, județul Gorj   Ursoaia
4.CoancăAurică Livia 15/11.07.1972Comuna  Negomir, județul Gorj   Ursoaia
5.BărbulescuIon                Domnica 21/21.09.1972Comuna NegomirJudețul Gorj  Paltinu
6.MarincaIoan Fineta 25/6.10.1972Comuna NegomirJudețul Gorj Paltinu
7.SpătaruSimion Eugenia 33/19.11.1972Comuna Negomir,Județul Gorj Negomir
8.LupuConstantin Maria 35/5.12.1972Comuna NegomirJudețul Gorj Nucetu

          PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ              

                       CONSILIER                                                      SECRETAR GENERAL

           MIHĂIȚĂ MĂRGINEANU                                          JR.VALENTINA CAUC