Hotărâri de consiliu Mătăsari, februarie 2022

Loading

R O M Â N I A

JUDEŢULGORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA  NR. 9

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile februarie, martie respectiv

aprilie 2022

                            Primarul comunei Mătăsari, judeţul Gorj;

Luând în considerare:

– Referatul de aprobare nr.1081/15 Februarie 2022, întocmit de către iniţiatorul proiectului de hotărâre;

           – Raportul de specialitate  întocmit de către Secretarul general al comunei, înregistrat sub nr.1082/15 Februarie 2022;

În conformitate cu prevederile art. 123, alin.1, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul art. 129, alin. 1, art. 139, alin. 1 și art. 196, alin. 1, lit. a,  din Ordonanţa de urgenţă nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ:

                                                          HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă desemnarea domnului consilier Stăniloiu Constantin, ca preşedinte de şedinţã pentru lunile Februarie, Martie, respectiv Aprilie 2022;

Art.2. În temeiul art.197 si art.199 din Ordonanţa de urgenţă nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului –judeţului Gorj, Primarului comunei Mătăsari şi va fi adusă la cunostinţă publică, conform prevederilor legale.

Adoptată astăzi 22 Februarie 2022, în ședința ordinară, cu votul a 10 consilieri pentru, 3 împotrivă din totalul de 13 consilieri aflați în exercițiu.

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                              CONTRASEMNEAZĂ,

                     CONSILIER,                                                SECRETAR-GENERAL

          STĂNILOIU CONSTANTIN                      MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

CONSILIUL  LOCAL –

Comuna Mătăsari, Judeţul Gorj

HOTĂRÂREA    NR. 10

privind: aprobarea bugetului local pe anul 2022   

Consiliul Local Mătăsari, întrunit în şedinta ordinară din data de 22.02.2022, la care participă un număr de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie;

                                                Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr.1083/15 Februarie 2022, din partea domnului primar al comunei Mătăsari, domnul Gașpăr Gheorghe;

-Raportul înregistrat sub nr.1084/15 Februarie 2022,  din partea domnului contabil șef-Istudor Ion;

  -Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;

-Prevederile Legii 273/2006, privind finanțele publice local cu modificarile și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 317/2021, privind bugetul de stat pentru anul 2022;

 În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

  H O T Ă R ĂȘTE:

    Art. 1. Se aprobă bugetul local pe anul 2022 la partea de venituri în sumă de 11.518.00 mii lei, la partea de cheltuieli în sumă de 13.518.00 mii lei, din care secțiunea de funcționare la partea de venituri în sumă de 9.243.00 mii lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 9.243.00 mii lei și secțiunea de dezvoltare la partea de venituri în sumă de 2.275.00 mii lei, iar de partea de cheltuieli în sumă de 4.275.00 mii lei, cu un deficit 2.000,00 mii lei, acoperit din excendentul anilor precedenti, conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art. 2. Se aprobă bugetul finanțat din venituri proprii și subvenții pe anul 2022, la partea de venituri în sumă de 10.65 mii lei, la partea de cheltuieli în sumă de 30,00 mii lei, din care: secțiunea de fucționare la partea de venituri în sumă de 10.65 mii lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 30,00 mii lei cu un deficit de 19.35 mii lei acoperit din excedentul anilor precedenti și secțiunea de dezvoltare la partea de venituri în sumă de 0 mii lei, iar de partea de cheltuieli în sumă de 0 mii lei, conform anexei nr.2 ce face parte integrată din prezenta hotărâre.

   Art. 3. Se aprobă utilizarea excendentului anilor anteriori în sumă de 2.869,16 mii lei, astfel: pentru acoperirea golului temporar de casă al secțiunii de funcționare suma 869.16 mii lei și pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local, suma de 2.000,00 mii lei, conform anexei nr.3 ce face parte integrată din prezenta hotărâre.

   Art.4.  Se aprobă utilizarea în anul 2022 a excendentului anilor anteriori în sumă de 19.35 mii lei, pentru acoperirea golului temporar de casă al secțiunii de funcționare pentru acțiunile finanțate din venituri proprii și subvenții.

  Art.5. Se aprobă programul de investiții pe anul 2022, conform anexei 5 la prezenta hotărâre.

  Art.6. Sa aprobat cota lunară de combustibil pentru toate autoturismele instituției în 500 de litri.

  Art.7. Se aprobă suma de 120.00 mii lei pentru Asociația Sportivă Minerul Jilț Mătăsari II.

  Art.8. Se aprobă numărul de personal pentru anul 2022, pe capitole conform anexei nr. 4 la prezenta.

  Art.9. Se aprobă bugetele estimate pentru anii 2023, 2024 și 2025, atât pentru venituri cât și pentru cheltuieli echilibrate fără deficite.

  Art.10. Prevederile prezentei hotărâri vor fii duse la îndeplinire de către biroul financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

  Art.11. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

       -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

       -Compartimentului buget – contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

       -Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

  Adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local Mătăsari din data de 22 Februarie 2022, cu un număr de 10 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 0 abțineri, din totalul de 13 consilieri în acțiune.

      Preşedinte de şedinţă,                                                   Contrasemnează,

                                Consilier,                            Secretar-General

            Staniloiu  Constantin                                            Morega Dragoș-Gheorghe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 CONSILIUL  LOCAL –

Comuna Mătăsari, Judeţul Gorj

HOTĂRÂREA NR. 11

        privind: aprobarea bugetului local al Operatorului Economic Societatea Matsalubris S.R.L., pe anul 2022

Consiliul Local Mătăsari, întrunit în şedinta ordinară din data de 22.02.2022, la care participă un număr de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie;

                                                          Având în vedere:

Adresa nr.248/07.02.2022 transmisă din partea Societății Matsalubris S.R.L., înregistrat în cadrul instituției noastre sub nr.816/08.02.2022;

            Prevederile art.4, alin 1, din O.G. nr.26/2013 -privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară”;

 Prevederile Legii nr.317/2021, privind bugetul de stat pentru anul 2022;

 În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E:

         Art.1. Se aprobă bugetul local al Societății MATSALUBRIS S.R.L. pe anul 2022, conform anexei 1, ce face parte integranta la prezenta;

        Art.2. Se aprobă bugetele estimate pentru anii 2022, 2023 și 2024 atât pentru venituri cât și pentru cheltuieli echilibrate fără deficite.

       Art.3. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

       -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

       -Compartimentului buget – contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

       -Administratorului Societății MATSALUBRIS S.R.L.;

       -Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

         Adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local Mătăsari din data de 22 Februarie 2022, cu un număr de 10 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în acțiune prezenți.

      Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează,     

                   Consilier,                                                              Secretar-General,

           Stăniloiu Constantin                        Morega Dragoș-Gheorghe

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CONSILIUL  LOCAL –

Comuna Mătăsari, Judeţul Gorj

  HOTĂRÂREA NR.12

     privind: aprobarea execuției bugetare pe anul 2021 a Societății MATSALUBRIS SRL

             -Raportul administratorului Societății MATSALUBRIS SRL din data de 31.12.2021;

             -Prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile și completările ulterioare;

             -Prevederile O.M.F.P. nr.1802/2014, pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate;

                   -Prevederile Ordinului 85/2022, privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finantelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

             -Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;

  În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ   

H O T Ă R Ă Ș T E

    Art.1. Se aprobă execuția bugetară a Societății MATSALUBRIS S.R.L., pe anul 2021, privind situațiile financiare astfel:

             -venituri totale în suma de 2104440 lei;

             -cheltuieli totale în suma de 2101173 lei;

             -profit brut în suma de 3267 lei;

             -impozit pe profit în suma de 543 lei;

             -profit net în suma de 2724 lei;

     Art.2. Se aprobă repartizarea profitului net astfel:

              -50% dividente cuvenite bugetului local Matasari în sumă de 1362 lei;

              -50% alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare în sumă de 1362 lei;

     Art.3. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

       -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

       -Compartimentului buget – contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

       -Administratorului Societatății  MATSALUBRIS S.R.L.;

       -Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

  Adoptată astăzi 22 Februarie 2022‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 13 consilieri, 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcție.

  Preşedinte de şedinţă,                   Contrasemnează,     

          Consilier,                                           Secretar-General,

             Stăniloiu Constantin                                                              Morega Dragoș-Gheorghe

–––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL

COMUNA MĂTĂSARI                

JUDEŢUL GORJ                                            

                                                            HOTĂRÂRE NR: 13

                      privind aprobarea Normei de dotare cu echipament de protecție a personalului     

                   serviciilor voluntare și serviciilor private pentru situații de urgență conform anexei  

                                                         nr.4 la Odinului nr.75/2019.

                               Consiliul local al Primariei Matasari, judeţul Gorj;

                                                     Având în vedere:

     -Raportul de Specialitate nr. 2832/19.04.2021, întocmit de doamna Dragotoiu Gheorghita, referent S.V.S.U., din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Matasari;

     -Prevederile Legii nr.307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

     -Prevederile Legii nr.481/2004, privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare;

     -Prevederile O.G. nr.88/2001, privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, cu modificări și completări prin Legea nr.363/2002, cu modificările și completările ulterioare;

     -Prevederile Ordinului nr.75/2019, privind aprobarea criteriilor de performanta, privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgență;

      În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                     HOTĂRĂŞTE:

         Art.1. Se aprobă Norma de Dotare cu echipament de protecție a personalului serviciilor voluntare și serviciilor private pentru situații de urgență conform anexei nr.4 la Odinul nr.75/2019.

         Art.2. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

       -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

       -Compartimentului buget-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

       -Compartimentului S.V.S.U., din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari, județul Gorj;

       -Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

Adoptată astăzi 22 Februarie 2022‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 13 consilieri prezenți, 0 împotrivă, din numarul total de 13 consilieri în funcție.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ,

            CONSILIER                             SECRETAR-GENERAL

 STĂNILOIU CONSTANTIN                               MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

    ANEXA Nr. 4 la Ordinul nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind

 constituirea, încadrarea si dotarea serviciilor voluntare

 si a serviciilor private pentru situatii de urgenta

Norma de dotare cu echipament de protectie a personalului

 serviciilor voluntare si serviciilor private pentru situatii de urgenta

          a) Sef serviciu:

    1. costum de protectie tip pompier;
   2. cizme scurte din piele cu brant metalic;
   3. casca de protectie cu vizor;
   4. brâu pompier (centura de siguranta);
   5. manusi de protectie.
   b) Membrii grupelor de interventie:

   1. costum de protectie tip pompier;
   2. cizme scurte din piele cu brant metalic;
   3. casca de protectie cu vizor;
   4. brâu pompier (centura de siguranta);
   5. aparat de respirat cu aer comprimat (minim 2 buc./grupa);
   6. manusi de protectie.
   c) Membrii echipelor specializate de stins incendii:

   1. costum de protectie tip pompier;
   2. cizme scurte din piele cu brant metalic;
   3. casca de protectie cu vizor;
   4. brâu pompier (centura de siguranta);
   5. manusi de protectie.
   d) Membrii echipelor specializate, altele decât cele de stins incendii:

   1. costum de protectie;
   2. bocanci;
   3. casca de protectie;
   4. brâu pompier (centura de siguranta);
   5. manusi de protectie.