Hotărâri consiliu Fărcășești februarie 2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 11

privind deblocarea și utilizarea excedentului

 de la sfârșitul anului 2021 în anul 2022 pentru secțiunea dezvoltare

Având în vedere :

  • Proiectul de hotărâre nr. 2219 din 15.02.2022, inițiat de dl. Drăgoescu Constantin – Primar.

– referatul nr. 2214/15.02.2022 al compartimentului financiar – contabilitate ;

– Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

– Legea 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;

–   Referatul de aprobare nr. 2224/15.02.2022 al domnului Drăgoescu Constantin – Primar.

– Raportul de specialitate nr.2225/15.02.2022 al Compartimentului Contabilitate,

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă deblocarea și utilizarea excedentului de la sfârșitul anului 2021 în anul 2022 în secțiunea dezvoltare, în sumă de 357.273,55 lei, după cum urmează :

Capitolul 65.02.71 – 357.273,55 lei

Lucrări în continuare :

Amenajare grup sanitar Liceul Tehnologic Rosia Jiu, – 32.273,55 lei

com Farcasesti, proiectare, asistenta tehnica si alte cheltuieli obiectiv

Modificare, modernizare si amenajare gradinita Pesteana de Jos, – 325.000 lei

com Fărcășești, proiectare, asitenta tehnica si alte cheltuieli obiectiv

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire se împuternicește Primarul comunei Fărcășești  .

        Art. 3. Secretarul General UAT Fărcășești va comunica prezenta.

Adoptată astăzi 22.02.2022, cu un număr de 10 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abținere.

          (10 consilieri prezenți din 13 consilieri convocați și în funcție,)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

BELGIU ROBERT ANTONICA

                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ,

PT.SECRETAR GENERAL

                                      UAT FĂRCĂȘEȘTI                  

                              (exercitare cu caracter temporar)

                                                                                              BÎZU LIDIA

         cf Dispozitiei nr. 72/17.05.2021


––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL FĂRCĂŞEŞTI

HOTARAREA NR.12

privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investiţii , BETONARE DRUM ȘI RIGOLĂ ZONA GOSP CHIVOIU, COM FĂRCĂȘEȘTI 

                    Primar

      DRĂGOESCU CONSTANTIN

Având în vedere:

–  prevederile OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene,

 –  documentația tehnico- economică la obiectivul de investiții” BETONARE DRUM ȘI RIGOLĂ ZONA GOSP CHIVOIU, COM FĂRCĂȘEȘTI” nr. 738 din 27.01.2022,

          –  Prevederile art. 196 alin 1, lit a din Ordonanța de Urgență nr 57/2019 privind Codul Administrativ.                                    

HOTĂRĂȘTE:

  Art.1. Se aprobă documentația tehnico- economică la obiectivul de investiții ,, BETONARE DRUM ȘI RIGOLĂ ZONA GOSP CHIVOIU, COM FĂRCĂȘEȘTI nr. 738 din 27.01.2022 .

           Art.2. Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei, Primarul comunei Fărcășești.

    Art.3. Secretarul General al UAT Fărcășești va comunica prezenta.

Adoptată astăzi 22.02.2022, cu un număr de 10 voturi ,,pentru”, 0 ,,impotrivă” și 0 ,,abțineri”. (13 consilieri convocați și în funcție, 10 consilieri prezenți și în funcție).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

BELGIU ROBERT ANTONICĂ

SECRETAR GENERAL

    UAT FĂRCĂȘEȘTI

      (exercitare cu caracter temporar)

           BÎZU LIDIA

Referat de aprobare  

la proiectul de hotărâre

la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici  pentru obiectivul,, BETONARE DRUM ȘI RIGOLĂ ZONA GOSP CHIVOIU, COM FĂRCĂȘEȘTI”,

Conform prevederilor  legii 273/2006 privind finanțele publice cu completările și modificările ulterioare,  H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice și prevederile art 129 alin (4) lit.d din OG nr.57/2019 privind Codul administrative, Consiliul  local  aprobă la propunerea primarului documentațiile tehnico- economice pentru lucrările de investitii de interes local , în condițiile legii.

           Lucrarile solicitate se referă la modernizarea  drumului din zona gosp. Chivoiu  .

     Avand in vedere necesitatea realizarii acestui obiectiv, consider oportun adoptarea proiectului de hotarare in forma prezentată.

Iniţiator proiect

Primar

DRĂGOESCU CONSTANTIN


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 13

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Fărcășești

 pe anul 2022 și estimarile pentru anii 2023, 2024 și 2025

Având în vedere :

– Proiectul de hotărâre nr. 2401 din 22.02.2022, inițiat de dl. Drăgoescu Constantin – Primar.

– Referatul de aprobare nr.2407/22.02.2022 al domnului Drăgoescu Constantin – Primar.

– Raportul de specialitate nr.2408/22.02.2022 al Compartimentului Contabilitate,

– referatul compartimentului contabilitate nr. 2400 din 22.02.2022 privind fundamentarea BVC al comunei Farcasesti pentru anul 2022;

– prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale,  

– prevederile Legii nr. 317/ 2021 a  bugetului de stat pe anul 2022,

– decizia nr. 1/03.01.2022 a Ministerului Finanțelor Publice– AJFP Gorj  privind repartizarea sumelor defalcate din TVA  pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor pentru anul 2022 și a estimărilor pentru anii  2023, 2024 si 2025 înregistrată la Primăria Fărcășești cu nr. 114/05.01.2022;

– repartizarea pe trimestre a sumelor din tva conform adresei nr. 1862/18.02.2022;

– decizia nr. 3/05.01.2022 a Ministerului Finanțelor Publice– AJFP Gorj  privind repartizarea sumelor defalcate din TVA  pentru echilibrarea bugetelor locale si a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru anul 2022 și a estimărilor pentru anii  2023, 2024 si 2025 înregistrată la Primăria Fărcășești cu nr. 166/06.01.2022;

– decizia nr. 6/02.02.2022 a Ministerului Finanțelor Publice– AJFP Gorj  privind repartizarea sumelor defalcate din TVA  pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor pentru anul 2022 și a estimărilor pentru anii  2023, 2024 si 2025 înregistrată la Primăria Fărcășești cu nr. 1557/02.02.2022;

– decizia nr. 9/18.02.2022 a Ministerului Finanțelor Publice– AJFP Gorj  privind repartizarea sumelor defalcate din TVA  pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor pentru finantarea de bazaz a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, pentru  anul 2022 și a estimărilor pentru anii  2023, 2024 si 2025 înregistrată la Primăria Fărcășești cu nr. 114/05.01.2022;

– proiectul privind fundamentarea veniturilor si cheltuielilor pt anul 2022 nr. 376/14.01.2022 afisat la sediu Institutiei;

– referatul nr. 1577/03.02.2022 al d-nei Lungu Ana Maria privind voaloare obiectiv de investitii;

– cererea nr. 1565/03.02.2022 a Parohiei Pesteana de Jos;

– cererea nr. 1531/02.02.2022 a Parohiei Farcasesti;

– cererea nr. 194/21.02.2022  a dl. Mihai Robert Dumitru privind fundamentarea veniturilor si cheltuielilor necesare pentru finantarea Clubului Sportiv Vulturii Farcasesti inregistrată cu nr. 2363/21.02.2022;

– adresa nr. 843/13.01.2022 a Consiliului Judetean Gorj privind repartizarea sumelor defalcate din tva si impozit pe venit inregistrata cu nr. 347/13.01.2022;

– referatul domnului Viceprimar Mihai Vasile nr. 509/19.01.2022 privind propunerea de cheltuieli pentru BVC 2022;

– cererea nr. 27/21.02.2022 a Serviciului Public de Alimentare cu Apa Farcasesti inregistrata cu nr. 1362/21.02.2022 privind fundamentarea BVC 2022;

– Proiectul de hotarare nr. 2219/15.02.2021 privind deblocarea si utilizarea execedentului comunei Farcasesti de la sfarsitul anului 2021 in anul 2022;

– referatul nr. 2333/18.02.2022 întocmit de d-na Serbulescu Nicoleta Monica, privind fundamentarea veniturilor pentru anul 2022;

– nota de fundamentare a Liceului Tehnologic Rosia Jiu cu nr. 545/21.02.2022 înregistrata cu nr 2394/22.02.2022 la Primaria Farcasesti;

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

 Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Fărcășești detaliat la venituri pe capitole și subcapitole iar la cheltuieli pe părți, capitole și subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și aliniate pentru anul 2022 și estimarile pentru anii 2023, 2024 și 2025;

Bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Fărcășești se stabilește la venituri în sumă de 7254,63  mii lei, și la partea de cheltuieli în sumă de 7611,9 mii lei cu un deficit de 357,27 mii lei conform Anexei 1 ;

Art. 2. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Fărcășești la secțiunea de funcționare cu venituri în sumă de 6765,5 mii lei și cheltuieli în sumă de 6765,5 mii lei , conform Anexei 2, iar la secțiunea de dezvoltare venituri în sumă de 489,13 mii lei, cheltuieli în sumă de 846,4 mii lei cu un deficit de 357,27 mii lei, conform Anexei 3 pentru anul 2022 și estimarile pentru anii 2023, 2024 și 2025;

Art. 3. Se aprobă programul lucrărilor de investiții pe grupe de investiții pentru anul 2022, conform Anexei 4 care face parte integrantă a prezentului proiect de hotărâre ;  

Art. 4. Se aprobă numărul maxim de posturi, pe capitole bugetare, ale comunei Fărcășești conform Anexei 5 ;

Art.5.  Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Vulturii Farcasesti in suma de 10 mii lei, pentru anul 2022 și estimarile pentru anii 2023, 2024 și 2025 conform Anexei 6 ;

Art.6.  Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Alimentare cu Apă in suma de 409 mii lei, pentru anul 2022 și estimarile pentru anii 2023, 2024 și 2025, conform Anexei 7 ;

Art.7. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2021 la capitolul 65.02. Învățământ cu suma de 11 mii lei și estimările pentru anii 2022, 2023 și 2024 conform Anexei 8;

Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire se împuternicește Primarul comunei Fărcășești  .

     Art. 9. Secretarul General UAT Fărcășești va comunica prezenta.

Adoptată astăzi 22.02.2022, cu un număr de 7 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 3 „abțineri.

          (10 consilieri prezenți din 13 consilieri convocați și în funcție,)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

BELGIU ROBERT ANTONICA

                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ,

PT.SECRETAR GENERAL

                                      UAT FĂRCĂȘEȘTI                  

                              (exercitare cu caracter temporar)

                                                                                              BÎZU LIDIA

         cf Dispozitiei nr. 72/17.05.2021