Formarea profesorilor în sarcina școlilor

Constantin Huică, liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj, a adus în discuție pentru cadrele didactice din județul Gorj câteva aspecte referitoare la formarea profesionala a personalului din învățământul preuniversitar de stat. Costurile necesare formării, conform Codului Muncii, trebuie suportate de angajator, adică școlile cu personalitate juridică.

Liderul USLI Gorj, Constantin Huică, face un apel pentru respectarea legii
Liderul USLI Gorj, Constantin Huică, face un apel pentru respectarea legii

Conform dispozițiilor art. 194 din Legea 53/2003-Codul Muncii, cu modificările si completările ulterioare, (1) „angajatorii au obligația de a asigura participarea la programe de formare profesionala pentru toți salariații, după cum urmează: cel puțin o data la 2 ani, daca au cel puțin 21 de salariați; cel puțin o data la 3 ani daca au sub 21 de salariați.(2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesionala, asigurata in condițiile de mai sus, se suporta de angajatori. ”
Potrivit dispozițiilor art. 195 din Legea 53/2003-Codul Muncii „(1)angajatorul persoana juridica care are mai mult de 20 de salariați elaborează anual si aplica planuri de formare profesională, cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanților salariaților.(2) Planul de formare profesionala elaborat devine anexa la contractul colectiv de munca încheiat la nivel de unitate.”
În conformitate cu art. 245 alin. 6 din L.1/2011-Legea educației naționale „personalul didactic, precum si personalul de conducere, de îndrumare si de control din învățământul preuniversitar este obligat sa participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învățământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile. ”
Mai mult, OMECTS 5561/2011 de aprobare a Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar precizează la art. 84 ”Cheltuielile cu formarea continuă a personalului se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată și alte venituri ale bugetului de stat, prin bugetele locale, în cadrul finanțării de bază, în conformitate cu prevederile art. 104 alin (2) punctul b) din Legea educației naționale nr. 1/2011.”, iar la art. 85 (1) Utilizarea bugetului alocat formării continue/ perfecționării cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar, în baza costului standard per elev/preșcolar, se realizează pe baza analizei numărului de inspecții curente și speciale planificate în anul bugetar respectiv, a numărului de cadre didactice planificate să participe la formarea continuă pentru acumularea de credite la fiecare interval consecutiv de 5 ani, la programele din oferta caselor corpului didactic avizată de MECTS, și la alte programe – în concordanță cu obiectivele stabilite în domeniul dezvoltării resurselor umane.”
Coroborând prevederile legale mai sus menționate, reținem următoarele:
Angajatorii au obligația de a asigura formarea profesională a personalului, obligație care este imperativă conform legii, nu alternativă.
Formarea profesională se desfășoară în baza planurilor anuale de formare profesională, elaborate cu consultarea sindicatului, acestea devenind anexă la contractul colectiv de muncă.
Elaborarea planurilor de formare profesională trebuie să aibă la baza nevoia de formare identificată la nivelul unității, astfel încât să fie asigurată acumularea a 90 de credite transferabile pentru personalul didactic, corespunzătoare fiecărui interval de 5 ani.
Cheltuielile ocazionate de participarea la programele de formare cuprinse în planurile de formare se suportă de către unitate, aceasta având obligația de a cuprinde în buget sumele necesare.
Neîndeplinirea de către angajator a obligațiilor privind formarea profesională constituie abateri la disciplina muncii si implicit neîndeplinirea obligațiilor stabilite de lege în sarcina sa, ceea ce ar putea conduce la sancționarea angajatorului de către ITM.
Constantin Huică face un apel la conducerile școlilor ca având in vedere aceste aspecte, să facă demersurile necesare care le revin pentru îndeplinirea obligațiilor stabilite în sarcina lor, conform prevederilor legale în vigoare şi alocarea in bugetul anului 2017 a sumelor pentru perfecţionare profesională.