Un regulament nou adaptat la schimbări în învățământ

Loading

Noul Regulament de Organizare și Funcționare al Unităților de Învățământ Preuniveristar (ROFUIP) a fost publicat, săptămâna trecută, în Monitorul Oficial. Documentul aduce o serie de schimbări importane în modul de desfășurare a activității în școlile și liceele Gorjului. Toate școlile gorjene sunt obligate să își coreleze într-o perioadă de 30 de zile documentele școlare în funcție de noua legislație. Prevederile noului document școlar au fost corelate cu tot ceea ce se întâmplă în acest sector în ultimii ani dar și cu legislația în vigoare.

Noul ROFUIP cuprinde o serie de interdicții pentru elevi și profesori
Noul ROFUIP cuprinde o serie de interdicții pentru elevi și profesori

Unul dintre capitolele Regulamentului se adresează elevilor, numiţi în proiect “beneficiarii primari ai educaţiei”. Potrivit ROFUIP 2014, elevii din învăţământul de stat, particular şi confesional autorizat sau acreditat cu frecvenţă au obligaţia “să frecventeze cursurile, să se pregătească la fiecare disciplină de studiu, să dobândească competenţele şi să-şi însuşească cunoştinţele prevăzute de programele şcolare”. Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ preuniversitar, cât şi în afara ei.

Interdicții pentru elevi

În Regulament sunt prevăzute numeroase interdicţii adresate elevilor. Aceştia nu au voie să distrugă documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul educaţional şi să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.). Elevilor le este interzis să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţământ preuniversitar materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa.
Regulamentul prevede şi că elevii nu au voie să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar, şi nici să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ.
În plus, le este interzis şi: să deţină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări şi să participe la jocuri de noroc; să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ preuniversitar de orice tipuri de arme sau de alte produse pirotehnice cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de învăţământ preuniversitar; să posede şi/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic.
Elevilor le este interzis să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor, să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ preuniversitar, să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare şi atitudini ostentative şi provocatoare, să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ preuniversitar, să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în şcoală şi în afara ei, să părăsească incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau a profesorului pentru învăţământul primar/dirigintelui, să aibă o atitudine care constituie o ameninţare la adresa siguranţei celorlalţi elevi şi/sau a personalului şcolii.
Conform documentului citat, elevii au obligaţia să aibă la ei permanent carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în legătură cu situaţia lor şcolară.
În unităţile de învăţământ preuniversitar se organizează, permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul pe şcoală al elevilor, în conformitate cu prevederile regulamentului intern al unităţii de învăţământ. Organizarea serviciului pe şcoală se efectuează numai de către elevii din clasele a VII-a şi a VIII-a, din învăţământul liceal, profesional sau postliceal.

One Comment on “Un regulament nou adaptat la schimbări în învățământ”

Comments are closed.