Consiliul Județean al Elevilor Gorj își începe activitatea în octombrie

Loading

Consiliul Judeţean al Elevilor Gorj este structură consultativă a Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj şi reprezintă, la nivel judeţean, elevii din învăţământul preuniversitar gorjean.Structurile subordonate Consiliului Judeţean al Elevilor Gorj sunt Consiliul Local al Tinerilor din municipiul Târgu-Jiu şi consiliile consultative ale elevilor din unitătile de învăţământ preuniversitar din judeţ.Prin activitatea desfăşurată, Consiliul Judeţean al Elevilor Gorj contribuie la realizarea unui parteneriat educaţional viabil în sistemul educaţional românesc.

Elevii gorjeni exersează democratia de la vârste foarte fragede
Elevii gorjeni exersează democratia de la vârste foarte fragede

Consiliul Judeţean al Elevilor Gorj este format din toţi preşedinţii consiliilor consultative ale elevilor, nivel liceal din judet, aleşi prin vot democratic şi din 10 preşedinti ai consiliilor consultative ale elevilor, nivel gimnazial. Structura operativă a Consiliului Judeţean al Elevilor Gorj este Biroul Executiv, ales prin vot democratic dintre membrii Consiliului Judeţean şi este format din elevi, care îndeplinesc următoarele funcţii: un preşedinte, trei vicepreşedinţi şi doi secretari. Organigrama Consiliului Judeţean va cuprinde între 1 – 6 comisii, dintre care următoarele sunt obligatorii: Educaţie şi cultură, Sport, Gimnaziu.
Activitatea Consiliului Judeţean al Elevilor Gorj se desfăşoară prin adunări generale cu caracter ordinar şi extraordinar. Acestea sunt întruniri la care sunt convocaţi, de către Biroul Executiv, toţi membrii de drept ai Consiliului Judeţean şi care sunt validate numai în condiţiile prezenţei a jumătate plus 1 dintre membrii Consiliului. Consiliul Judeţean alege 1 elev membru şi 1 elev membru supleant în Consiliul Naţional al Elevilor.
Întrunirile Consiliului Judeţean se vor desfăşura, obligatoriu, o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, fiind conduse de preşedinte, iar în absenţa motivată a acestuia de către vicepreşedinte. Întâlnirile se vor desfăşura de fiecare dată în altă locaţie/în altă unitate de învăţământ. Atunci când membrii de drept nu vor putea participa la şedintele Consiliului Judeţean, Consiliul Consultativ al Elevilor din şcoală are obligaţia de a nominaliza, cu acordul direcţiunii şcolii, un reprezentant al şcolii, care să participe la întâlnirea Consiliului Judeţean. Este preferabil ca persoana nominalizată să fie vicepreşedintele Consiliul Consultativ al Elevilor.
Biroul Consiliului Judeţean al Elevilor se întruneşte o dată pe lună. Alegerea membrilor Biroului – proceduri: campanie electorală: 15 septembrie – 15 octombrie, an şcolar curent; prin vot deschis al membrilor Consiliului Judeţean al Elevilor; în ordinea numărului de voturi se stabilesc funcţiile din Biroul Consiliului Judeţean. Pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, Consiliul Judeţean colaborează cu departamentele educativ şi management educaţional de la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, cu directorii şi cadrele didactice de la Palatul/cluburile copiilor, cu structurile asociative ale părinţilor (C.R.P/Asociaţiile de părinţi), cu alte instituţii şi organisme locale, judeţene, naţionale şi internaţionale. Consiliul Judeţean al Elevilor Gorj se subordonează Consiliului de Administraţie al I.Ş.J Gorj şi Consiliului Naţional al Elevilor.
Consiliul Judeţean al Elevilor asigură comunicarea între elevi şi conducerea IŞJ/MEdCTS/CNE., propunând spre dezbatere problemele, ideile, soluţiile, aspectele vieţii şcolare din judeţ. Elaborează, împreună cu preşedinţii consiliilor consultative din unităţile de învăţământ proiectul-cadru de Regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului Elevilor de la nivelul judeţului/unităţii de învăţământ. De asemenea, desemnează reprezentanţi în comisiile IŞJ şi ale altor instituţii care solicită acest lucru; formulează propuneri pentru îmbunătăţirea vieţii şcolare, pentru activităţi prin proiecte şcolare şi extraşcolare; organizează seminarii, întâlniri, conferinţe, schimburi de experienţă, competiţii, tabere sau cursuri de formare; efectuează sondaje de opinie cu privire la diverse aspecte ale vieţii şcolare;
În fiecare unitate de învăţământ de stat şi particular, se constituie Consiliul Elevilor, denumit Consiliul pe Şcoală al Elevilor, format din liderii elevilor de la fiecare clasă.