Noi reguli pentru Registrul Agricol

Prin Hotărârea Guvernului nr.218/2015 a fost aprobat registrul agricol pentru perioada 2015 – 2019, iar prin Ordinul comun al miniștrilor agriculturii și dezvoltării rurale, dezvoltării regionale și administrației publice, finanțelor publice și președintelui Institutului Național de Statistică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.675 din 04.09.2015, au fost aprobate Normele Tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019.

Înscrierea în registrul agricol este obligatorie pentru toți deținătorii de terenuri agricole și/sau animale
Înscrierea în registrul agricol este obligatorie pentru toți deținătorii de terenuri agricole și/sau animale

Pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative menționate și în temeiul dispozițiilor Ordonanței Guvernului cu nr.28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.98/2009, cu modificările ulterioare, Primăria Municipiului Târgu Jiu, prin funcționari desemnați prin dispoziție a primarului, vor desfășura în perioada 01.10.2015 – 30.11.2015 activitatea de completare a registrelor agricole pentru perioada 2015 – 2019.
Registrul agricol constituie, potrivit legii, documentul oficial de evidență primară unitară, în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populației și la societățile/asociațiile agricole, precum și la orice alte persoane fizice și/sau entități juridice care au teren în proprietate/folosință și/sau animale.

Obligatoriu

Înscrierea în registrul agricol este obligatorie pentru toți deținătorii de terenuri agricole și/sau animale pe baza unei declarații date de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, care dispune de capacitate deplină de exercițiu.
Persoanele împuternicite de Primarul Municipiului Târgu Jiu vor proceda, în principal, la completarea registrelor agricole pe sectoare ale municipiului, prin vizitarea persoanelor fizice la domiciliu în scopul simplificării procedurilor și, în situația în care persoanele care se încadrează în prevederile legislației specifice nu vor fi găsite la domiciliu, li se vor transmite invitații să se prezinte la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, indicându-se data, ora, compartimentul și funcționarul la care trebuie să se prezinte.
Declararea datelor necesare înscrierii în registrul agricol să se facă pe baza actelor doveditoare privind dreptul de proprietate asupra terenurilor și construcțiilor și, în situația în care nu există documente, pe baza declarației date sub semnătura capului de familie sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, sub sancțiunea nulității.

Refuzul se pedepsește

Refuzul declarării datelor necesare înscrierii în registrele agricole constituie contravenție și se sancționează cu amendă în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului cu nr.28/2008, cu modificările și completările ulterioare.
Facem apel la toți cetățenii care au obligația declarării datelor necesare în registrele agricole să înțeleagă importanța completării Registrului Agricol pentru perioada 2015 – 2019, obligativitatea declarării datelor necesare completării și necesitatea acordării sprijinului persoanelor împuternicite să completeze registrele, cu mențiunea că s-a optat pentru deplasarea funcționarilor din Primăria Municipiului Târgu Jiu la fiecare gospodărie pentru a evita deplasarea cetățenilor la sediul Primăriei Târgu Jiu, precum și pentru o consiliere adecvată în declararea corectă a tutvuror datelor necesare înscrierii în evidența Registrului Agricol.