Proiectele europene-oportunitate pentru elevii de la Liceul Tehnologic Nr. 2 Tg-Jiu

Loading

Circa 3500 de elevi vor susţine probele Evaluării Naţionale în Gorj

Liceul Tehnologic Nr. 2 își îndeplinește cu responsabilitate rolul de a forma elevii pentru domeniile profesionale din oferta, de a-i pregăti in conformitate cu standardele curriculare in vigoare si a le asigura un parcurs formativ care pune accent pe formarea competentelor profesionale, socioculturale și civic-morale.

Incluziunea, echitatea si asigurarea șanselor egale sunt principiile de baza ale educației pe care o promovam in cadrul întregii activități școlare si educative. Este primordial pentru instituția noastră sa asigure accesul egal al elevilor la formare si educație. De aceea,  proiectele educative si proiectele cu finanțare nerambursabilă derulate la nivelul liceului asigura accesul tuturor elevilor, fără discriminare, grupurile ținta incluzând elevi cu oportunități reduse, elevi cu CES, elevi de alte etnii. Întotdeauna s-a avut in vedere sprijinirea elevilor cu oportunități reduse si s-au accesat fonduri suplimentare pentru a le asigura accesul la educație de calitate și acces pe piața muncii  în condiții de echitate și egalitate de șanse indiferent de situația socială, starea de sănătate, afilierile religioase, grupurile etnice din care provin, sex, nivel de educație. De asemenea, elevii in situație de abandon școlar datorat situației socioeconomice precare constituie o alta prioritate si primesc susținere educativa prin programe remediale și consiliere psihologica pentru a-i ajuta sa-si continue parcursul formativ si sa acceadă la un nivel superior de pregătire sau pe piața muncii.

               Experiența europeana a ultimilor 7 ani a avut un impact benefic asupra elevilor participanți, dar si a întregii comunități școlare in care s-au multiplicat bunele practici dobândite.

Toate activitățile propuse în cadrul proiectelor implementate de instituția noastră vizează pe termen mediu și lung, îmbunătățirea competențelor cheie ale elevilor din învățământul liceal și creșterea performanțelor prin stabilirea și implementarea unui plan eficient de pregătire, complementar predării, bazat pe strategii adaptate nevoii reale a elevilor și activități de dezvoltare personală în vederea asigurării accesului la un învățământ de calitate dar și a inserției profesionale.

               Elevii își cresc stima de sine, devin mai receptivi, mai implicați, mai responsabili, au capacitatea si dorința de a participa la propria lor formare profesionala si personala si de aceea urmărim permanent sa-i implicam in grupurile de lucru, primesc sarcini precise, sunt intuitive, inovativi si vin cu aplombul, nevoile si dorințele tinerei generații. De asemenea cadrele didactice din școală au participat cu motivație și responsabilitate la implementarea de proiecte. Experiența europeană a instituției ne-a condus către cel de-al titlul cinci consecutiv de Școală Europeană ceea ce dovedește preocuparea constanta si capacitatea colectivului de a continua această tradiție.

Proiectul ROSE- ÎMI DORESC. VOI REUȘI! – AG nr. 805 finanțat de Banca Mondială prin Ministerul Educației în valoare de 504 828,53 LEI a reușit în cei doi ani de implementare finalizați în luna octombrie 2022 să contribuie substanțial la îmbunătățirea performanțelor școlare: creșterea vizibilă a procentului de promovare la examenul de bacalaureat, creșterea mediilor la examenul de bacalaureat dar și la clasă, scăderea abandonului școlar, creșterea numărului de elevi participanți la activitățile de orientare și consiliere psihologică, creșterea participării elevilor la activitățile școlii și la actul decizional de la nivelul instituției, dar și dezvoltarea competențelor de relaționare, coeziunea grupului, implicare afectivă în rezolvarea problemelor celor din jur, spiritul de echipă și de voluntariat. Participând în mod regulat la activități, fiind evaluați permanent, transmițând feedback după fiecare acțiune, venind cu idei și inovații, cu originalitate și creativitate, parcurgând demersuri interdisciplinare, fiind ascultați și motivați, elevii s-au integrat mai bine în școala în care învață, conștientizează importanța unei pregătiri temeinice pentru  viitoarea integrarea academică,  socială, profesională sunt mai atenți la propria educație și formare, au devenit mai responsabili pentru viitorul lor.

Și în cel de-al doilea an ROSE activitățile au fost numeroase:

1 Activități de consiliere și managementul carierei

Programul de consiliere pentru are ca țintă managementul carierei și pregătirea psihologică pentru alegerea parcursului formativ în învățământul terțiar sau integrarea în piața muncii. Pentru realizarea acestor activități de consiliere s-au achiziționat pachete/programe  de teste psihologice. Platforma pentru teste psihologice este utilizată online în cadrul Clubului Rose. Activitatea de consiliere este realizată de consilierul psihopedagogic al școlii și 3 cadre didactice (consilier educațional, responsabil comisie diriginți, diriginți).

Activitatea de consiliere și orientare prevede tematici care răspund la nevoia de formare și dezvoltare a grupului de elevi aflat în an terminal, în fața unui examen important și/ sau a inserției pe piața muncii.

2.  Activități remediale  de pregătire suplimentară cu elevii

Acest tip de activități urmărește pregătirea etapizată a  elevilor pentru examenul de bacalaureat, începâd cu clasa a IX-a până la clasa a XII-a, în funcție de nevoia de învățare suplimentară, identificată la nivelul grupului țintă, pe an de studiu.  Astfel, pentru elevii din ciclul inferior al liceului s-au organizat în general programe de pregătire suplimentară pentru a recupera rămânerile în urmă la disciplinele de bacalaureat, iar pentru elevii din ciclul superior se implementează strategii de lucru care  să-i ajute să-și structureze și să-și sintetizeze materia.

Grupele de elevi au fost repartizate pentru programul remedial, după cum urmează:

 • Matematică- toate cele 7 grupe
 • Limba și literatura română- 6 grupe
 • Fizică- o grupă
 • Chimie- o grupă
 • Biologie- 2 grupe

3.Activități de suport educațional pentru formarea competentelor cheie digitale, antreprenoriale și de comunicare în limba străină, prin abordări transdisciplinare

4.Activități de diseminare- crearea unei pagini web/blog al proiectului, postare suporturi de curs, exemple de bună practică, articole, rapoarte și colaje foto/video de la activități.

4.ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE

 • Clubul proiectului ROSE – CASA ȘTIINȚELOR ȘI ARTELOR
 • ,,Instrumente de lucru pentru crearea site-urilor Web”.
 • Ateliere de lectură poeți simboliști ro-fr Clubul de lectură bilingvă
 • Club de teatru
 • Cuvânt și Culoare „Mai  e rai”
 • Copilăria – reprezentări literar-artistice
 • Tradiții și obiceiuri populare de vară Costumul popular românesc – portul oltenesc – Povestea iei, Cunoașterea uneltelor folosite în trecut (furcă, fus, vârtelniţă, răşchitor, război de ţesut, suveică
 • Prezentare de portofolii
 • Obiceiuri și tradiții Pascale -redescoperirea tradițiilor românești
 • 9 Mai Ziua Europei -conștientizarea aparteneței la Uniunea Europeană -cunoașterea instituțiilor UE, a valorilor europene;
 • Vizionare piese de teatru
 • Teatru – O scrisoare pierdută, de I.L. Caragiale – prezentare pe acte, descriere personaje, prezentarea personajului preferat
 • Legătura fizicii cu viața– explicarea enomenelor fizice întâlnite în viața de zi cu zi într-un mod atractiv utilizând date experimentale și istrumente TIC
 • Pregătirea echipei de majorete
 • Activități în parteneriat cu Universitatea CONSTANTIN BRÂNCUȘI TG-JIU
 • Vizite de studiu/documentare

S-a realizat vizita de studiu/documentare la Sibiu în data de 25 iunie 2022 la care au participat 50 elevi și 8 cadre didactice

5. Activități de renovare și dotare

            În prezent s-a întocmit documentația pentru prelungirea proiectului cu încă un an astfel încât elevii Liceului Tehnologic Nr. 2 Tg-Jiu vor beneficia și în acest an școlar de oportunitățile de pregătire suplimentară în vederea pregătirii examenului de bacalaureat, dar și de activități extracurriculare atractive și educative: club de lectură, club tehnic, cursuri de înot, majorete, excursii tematice.

Subscriem și credem în proiectul nostru ROSE:

ÎMI DORESC. VOI REUȘI!

Coordonator proiect: Prof. Bîzocu Codruța Nicoleta

Prof. Bengescu Otilia