Profesori ai Colegiului Tehnic „G-ral. Gheorghe Magheru” în Marea Britanie

În perioada 6 decembrie – 21 decembrie 2009, 7 cadre didactice de la Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” au participat în cadrul proiectului „Pregătirea cadrelor didactice la standarde europene”. Proiectul a fost finanţat de către Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale prin programul Leonardo da Vinci.

Elevii englezi dispun de o sală de lectură ultramodernă pentru desfăşurarea activităţilor didactice şi de informare
Elevii englezi dispun de o sală de lectură ultramodernă pentru desfăşurarea activităţilor didactice şi de informare

În luna decembrie 2009, 7 cadre didactice de la Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” au participat în cadrul proiectului „Pregătirea cadrelor didactice la standarde europene”. Proiectul a fost finanţat de către Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale prin programul Leonardo da Vinci cu suma de 16100 Euro şi s-a derulat în cadrul mai multor licee din districtele Devon şi Cornwall din sudul Angliei prin intermediul organizaţiei intermediare Tellus UK.
Principalele rezultate aşteptate în urma participării la această formare au fost: îmbunătăţirea competenţelor participanţilor în formarea profesională tehnică, deprinderea unor strategii moderne de predare-învăţare centrate pe elev în cazul disciplinelor tehnice, îmbunătăţirea competenţelor de alegere şi implementare a unor discipline opţionale, sau a acelor prin curriculum la decizia şcolii,  promovarea interdisciplinarităţii în actul de  predare, obţinerea de  competenţe sporite în implementarea tehnologiei informaţiei în predarea disciplinelor tehnice, modalităţi de corelare a activităţilor de laborator cu activităţile teoretice. De asemenea, s-au mai urmărit: nivelul de dotare a laboratoarele, modalităţi de obţinere a finanţării extrabugetare, precum  şi modalităţi de realizare a proiectelor de parteneriat cu agenţii economici şi chiar realizarea unor proiecte de parteneriat cu şcolile vizitate.

Experienţa învăţământului britanic
În cadrul programului s-au vizitat City College Plymouth, Tamerside Community College, Ridgeway College, Lipson College, Cornwall College, University of Plymouth şi s-au realizat asisteneţe la ore, s-a vizitat baza materială, s-au realizat o serie de sesiuni de dezbateri şi mese rotunde, urmate în final de ateliere de lucru la care au participat pe lîngă cei 7 participanţi şi cadre didactice de la unităţile vizitate, factori de decizie, reprezentanţi ai agenţilor economici.
În continuare sunt prezentate câteva din tematicile ce au fost avute în vedere: „Abordarea interdisciplinară a predării disciplinelor tehnice”, “Abordări moderne în predarea orelor de laborator în cadrul educaţiei tehnologice, , “Rolul TIC in îmbunătăţirea calităţii actului de predare-învăţare a disciplinelor tehnice”, “Rolul stagiului de instruire practică în cadrul disciplinelor tehnologice”, “Metode şi practici pedagogice moderne în predarea disciplinelor tehnologice”. “Avantajul utilizării E-Learning în predarea disciplinelor tehnice”.
Prima unitate vizitată a fost City College of Plymouth, o unitate cu peste 25000 de elevi, ce şi-a început activitatea în 1887 şi care în prezent îşi desfăşoară activitatea în două locaţii. Unitatea oferă şcolarizare în domeniul Electric, Construcţiilor, Alimentar, Mecanic, Prelucrarea lemnului, Tehnologiei informaţiei, Servicii etc.  În cadrul acestei vizite, dar şi în cadrul celorlalte unităţi şcolare vizitate cel mai impresionant lucru a fost modul în care s-a reuşit corelarea părţii teoretice cu activităţile de laborator, cum agenţii economici se implică în realizarea practicii  şi în modul în care elevii sunt efectiv angrenaţi în activităţile de producţie.

Clădirea Universitatăţii din Plymouth provine din epoca medievală
Clădirea Universitatăţii din Plymouth provine din epoca medievală

Aici, personal am participat la orele profesorului Stephen Cain unde am putut observa cum un opţional  „Proiectarea jocurilor video 3D”, a dus la rezultate excepţionale, elevii proiectând în cadrul orelor de laborator jocuri video contra cost pentru diverse firme din Finlanda.
O altă unitate vizitată a fost Cornwall College ce îşi desfăşoară activitatea în 7 locaţii distincte şi asigură şcolarizarea pentru mai mult de 45000 de elevi în domeniile: Electric, Construcţii, Protecţia Mediului, Tehnologia Informaţiei, Media, etc.
Şi aici, unitatea era complet incadrată în comunitate, astfel, locuitorii veneau şi cumpărau diverse produse agricole obţinute pe câmpurile şi serele instituţiei, dar şi beneficiau de servicii de cosmetică, frizerie, instalaţii electrice, instalaţii sanitare, etc.
În plus, un mare număr elevi de specializări diferite realizau în cadrul orelor de atelier un număr mare de produse pentru diverse firme şi companii locale precum: costume pentru teatrul local, afişe publicitare pentru companii locale, pagini web, mici aplicaţii soft, lucrări de reparaţii instalaţii electrice şi mecanice, etc.

În loc de concluzii
Ca o concluzie as putea spune că sistemul educaţional englez a reuşit să plaseze în centrul atenţiei şi a eforturilor sale elevul prin sprijinul direct al comunităţii dar şi a agenţilor economici locali.
Şcoala este o instituţie asemenea unui sistem deschis, ce trebuie să interacţioneze în permanenţă cu exteriorul şi care trebuie prin activitatea s-a să fie în slujba comunităţii locale. Ea trebuie să furnizeze educaţie şi să pregătească specialişti în domeniile cerute de agenţii economici şi să asigure dezvoltarea comunităţii. Cu toate astea în ţara noastră, şcoala este tot mai singură în eforturile sale, multe comunităţi şi agenţi economici neînţelegând rolul acesteia.