Termen limită pentru pentru fermieri

Centrul județean Gorj al APIA informează că termenul limită pentru vizarea carnetelor de rentier agricol pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2014, este data de 31 august 2015, dată până la care rentierii din judeţul Gorj se pot adresa Centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Prezenţa anuală a rentierilor la sediul APIA, pentru vizarea carnetelor de rentier agricol este o condiţie esenţială pentru a beneficia de renta cuvenită
Prezenţa anuală a rentierilor la sediul APIA, pentru vizarea carnetelor de rentier agricol este o condiţie esenţială pentru a beneficia de renta cuvenită

Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/ tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre jude-cătorească definitivă şi irevocabilă.
Rentierul agricol/mandatarul/curatorul/tutorele trebuie să prezinte următoarele documente:
– carnetul de rentier agricol în original;
– contractual(le) de arendare;
– actul de identitate în original al rentierului agricol/ mandatarului/curatorului/tutorelui;
– document coordonate bancare (opţional/ recomandat);
– decizia de la comisia de expertiză medicală actuali-zată (acolo unde este cazul), pentru gradele de in-validitate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie.
Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2014 poate fi încasată de moştenitorii săi, doar dacă, până la 31 august 2015, moştenitorii vor depune la oricare centru judeţean al APIA, carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu), certificatul de deces (original şi copie), actul de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ,,definitivă şi irevocabilă” (original şi copie), B.I/C.I./paşaport al moştenitorului (original şi copie), împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original), precum şi un extras de cont pe numele solicitantului.
Prezenţa anuală a rentierilor la sediul Centrului judeţen ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, până la data de 31 august 2015, pentru vizarea carnetelor de rentier agricol este o condiţie esenţială pentru a beneficia de renta cuvenită aferentă anului 2014.
Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol extravilan înstrăinat/pentru care s-a încheiat acordul cu investitorul şi echivalentul a 50 euro/ an pentru fiecare hectar de teren arendat din extravilan.