Tranziţia de la şcoală la viaţa activă

Investeşte în oameni! | Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial | Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 | Axa prioritară 2: ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii,” | Domeniul major de intervenţie 2.1 .,,Tranziţia de la şcoală la viaţa activă,” | Titlul proiectului: „Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor IPT în vederea optimizării ofertei educaţionale” | ID proiect: POSDRU/90/2.1/S/58651 | Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj

COMUNICAT DE PRESĂ

Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj a demarat, la 1 septembrie 2010, proiectul POSDRU  /90/2.1/S/58651, intitulat „Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic în vederea optimizării ofertei educaţionale”, proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi cofinanţat din Fondul Social European.
Proiectul se va derula pe o perioadă de 3 ani (1.09.2010-31.08.2013), în parteneriat cu: Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj; Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale; Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi; Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Galaţi. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 5.968.724 lei.
Proiectul se implementează la nivel multi-regional, pe domeniile rural şi urban, în regiunile Sud-Vest Oltenia (Judeţul Gorj) şi Sud-Est (Judeţul Galaţi), obiectivul general fiind acela al creşterii ratei de continuare a studiilor şi a şanselor de ocupare a unui loc de muncă în calificarea dobândită, prin corelarea ofertei educaţionale din IPT cu calificarea dobândită şi, totodată, cu cerinţele de pe piaţa muncii, asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare a absolvenţilor pe o piaţă a muncii modernă şi flexibilă. Una dintre principalele activităţile ale proiectului constă în realizarea unui studiu de monitorizare a inserţiei socio-profesionale, în rândul a peste 2000 de absolvenţi de liceu tehnologic, promoţiile 2009/2010 şi 2010/2011, din judeţele Gorj şi Galaţi. În urma studiului vor rezulta un raport privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor de liceu tehnologic, precum şi un set de recomandări pentru sistemul de formare profesională iniţială în învăţământul profesional şi tehnic, în vederea creşterii gradului de corelare între oferta de formare profesională iniţială şi cerintele pieţei muncii.
Pe termen lung, proiectul generează efecte care-i asigură sustenabilitatea şi care vizează:
– valorificarea rezultatelor obţinute în activităţi viitoare de monitorizare a inserţiei profesionale a absolvenţilor, finanţate în cadrul unor noi proiecte POSDRU;
– îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a solicitantului şi a partenerilor din acest proiect;
– asigurarea transferului experienţei dobândite şi altor instituţii care sunt potenţiali beneficiari de finanţare din FSE pentru proiecte de monitorizare a inserţiei absolvenţilor în cadrul POSDRU;
– continuarea parteneriatului realizat în cadrul proiectului şi folosirea exemplului de bună practică şi pentru activităţi viitoare;
– îmbunătăţirea măsurilor ce vor fi luate  pentru corelarea şi adaptarea ofertei de formare profesională iniţială cu cerintele pieţei muncii, cu nevoile şi aspiraţiile individuale ale tinerilor.
Pentru mai multe informaţii privind proiectul „Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic în vederea optimizării ofertei educaţionale”, puteţi contacta echipa de management din cadrul IŞJ Gorj la adresa de mai jos:
Str. Victoriei nr. 132-134 Tg-Jiu, cod 210 236, Judeţul Gorj
Telefon: 0253/227177; tel/fax :0253/224750
e-mail : isjgj@utgjiu.ro ; http://isj.gj.edu.ro
Website proiect: http://gj.rightontimesolutions.com/proiect/
MANAGER PROIECT, Prof. Bibere Camelia Codruţa
Responsabil cu activitatea de informare, publicitate şi diseminare Prof. Ion Elena