ROMÂNIA | JUDEŢUL GORJ | CONSILIUL JUDEȚEAN ŢICLENI | HOTĂRÂRI

HOTĂRÂRE Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 în oraşul Ţicleni

Consiliul Local al Oraşului Ţicleni
Având în vedere:
Proiectul de hotărâre şi expunerea de motive;
Raportul de Specialitate al Compartimentului Impozite si Taxe Locale;
Raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local Ţicleni;
Prevederile Titlului IX, cu privire la impozitele şi taxele locale, din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile pct.290 (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii
nr.572/2003 privind Codul Fiscal, modificată şi completată, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.44/2004, modificată şi completată;
Prevederile HG. nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013;
Prevederile Ordonanţei de Urgenta 59/30.06.2010;
în temeiul art. 45, alin 2 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1- Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2016 în oraşul Ţicleni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Hotărârea va intra în vigoare la data de 01.01.2016, dată la care se va abroga H.C.L. nr. 35/29.05.2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte prevederi contrare.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONSILIER LOCAL, ȚICLEANU VIRGIL
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GEICĂ DRAGOŞ
Adoptată în şedinţa Consiliului Local din data de 28/05/2015 a 10 consilieri, prezenți 11, din totalul de 15 consilieri în funcţie.
Nr. 43 | Țicleni

 

HOTĂRÂRE Privind aprobarea încheierii unui contract de superficie

Consiliul Local a! Oraşului Țicleni, Judeţul Gorj
Având în vedere:
Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Oraşului Ţicleni;
Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Ţicleni;
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Țicleni;
Cererea nr. 6295/ 06.05.2015, formulată de către d-na Dungă Aneta şi d-1 Dungă Matei;
Nota de completare privind înscrierea în cartea funciară pentru soluţionarea cererii nr. 16923/07.04.2015, emisă de OCPI Gorj;
Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile art. 36 alin. 2 lit. c) privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă încheierea unui contract de superficie pentru confirmarea dreptului de folosinţă al superficiarului – Dungă Aneta şi Dungă Matei, proprietari ai apartamentului situat în Oraşul Ţicleni, str. Petroliştilor, nr. 690, bl. 5, sc. 2, et. 3, ap. 7, jud. Gorj – asupra terenului ce face obiectul H.C.L. Ţicleni nr. 50/31.07.2014 privind includerea unui teren în domeniul privat al Oraşului Ţicleni.
Art. 2 – Preţul contractului prevăzut la art. 1 se va plăti de către proprietarii apartamentului, d-na Dungă Aneta şi d-1 Dungă Matei.
Art. 3 – Se împuterniceşte Primarul Oraşului Ţicleni să semneze contractul de superficie prevăzut la art. 1.
Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, Primarului Oraşului Ţicleni, biroului financiar-contabilitate, se afişează la avizier şi se publică pe site-ul www.primarieticleni.ro. .
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONSILIER LOCAL, ȚICLEANU VIRGIL
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GEICĂ DRAGOŞ
Adoptată în şedinţa Consiliului Local din data de 28/05/2015 a 10 consilieri, prezenți 11, din totalul de 15 consilieri în funcţie.
Nr. 44 | Ţicleni

 

HOTĂRÂRE Privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii, pe raza Oraşului Ţicleni din Judeţul Gorj

Consiliul Local Ţicleni, Judeţul Gorj Având in vedere :
Proiectul de hotărâre si expunerea de motive;
Raportul compartimentului de specialitate;
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Ţicleni;
Prevederile art. 2 şi 16 din O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenienţilor, cu modificările şi completările ulterioare.
In temeiul art. 36 alin. 1 şi art. 45 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publica Locala, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se stabilesc domeniile serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii, pe raza Oraşului Ţicleni din Judeţul Gorj, după cum urmează:
igienizarea localităţii, efectuarea curăţeniei în parcuri, cimitire, zone verzi, baze sportive, unităţi de învăţământ, precum şi în orice alte spaţii aparţinând domeniului public sau privat al Oraşului Ţicleni;
efectuarea curăţeniei pe drumurile publice, precum şi pe aleile de acces pietonal şi auto;
acţiuni de deszăpezire şi împrăştiere material antiderapant;
decolmatarea de pâraie, canale, şanţuri, poduri şi podeţe;
curăţarea de vegetaţie şi resturi menajere a terenurilor aflate în proprietatea Oraşului Ţicleni.
Art. 2 (1) Prestarea activităţilor prevăzute la art. 1 se va face în cadrul Serviciului Public din Primăria Oraşului Ţicleni, ţinându-se seama de vârsta, sexul, starea sănătăţii şi pregătirea profesională a persoanei în cauză.
(2) Evidenţa şi supravegherea persoanelor prevăzute la art.1 se va face prin Compartimentul Poliţiei Locale a Oraşului Ţicleni.
Art. 3 Se aprobă Regulamentul privind prestarea de activităţi în folosul comunităţii, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, Poliţiei Locale şi Serviciului Public din cadrul Primăriei Oraşului Ţicleni, se afişează la sediul instituţiei şi se publică pe site-ul www.primarieticleni.ro .
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONSILIER LOCAL, ȚICLEANU VIRGIL
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GEICĂ DRAGOŞ
Adoptată în şedinţa Consiliului Local din data de 28.05.2015 cu votul a 11 consilieri, prezenţi 11 din totalul de 15 consilieri în funcţie .
Nr. 45 | Ţicleni

 

HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor “Alimentare cu gaze naturale clădire spaţii medicale, clădire bibliotecă, clădire locuinţe sociale şi clădire fostul cinematograf’

Consiliul Local al oraşului Țicleni, judeţul Gorj Având în vedere:
Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Oraşului Ţicleni;
Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Ţicleni;
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ticleni;
Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b) şi alin. 4 lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă documentaţia tehnico-economică aferentă investiţiilor “Alimentare cu gaze naturale clădire spaţii medicale, clădire bibliotecă, clădire locuinţe sociale şi clădire fostul cinematograf’, întocmită de către SC Pajura SRL.
Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, Primarului Oraşului Ţicleni, biroului financiar-contabilitate, compartimentului achiziţii publice, compartimentului investiţii şi compartimentului urbanism-autorizări din. cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Țicleni, se afişează la avizier şi se publică pe site-ul www.primarieticleni.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONSILIER LOCAL ȚICLEANU VIRGIL
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, GEICĂ DRAGOȘ
Adoptată în şedinţa Consiliului Local din data de 28.05.2015 cu votul a 11 consilieri, prezenţi 11 din totalul de 15 consilieri în funcţie .
Nr. 46 | Ţicleni

 

HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Ţicleni

Consiliul Local al Oraşului Ţicleni, Judeţul Gorj Având in vedere:
Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Ţicleni;
Expunerea de motive;
Raportul compartimentului de specialitate;
Adresa nr. 4013 din 09.06.2015 aDSP Gorj;
Referatul de necesitate nr. 8138 din 12.06.2015 întocmit de Compartimentul Asistenţi Socială;
Rapoartele de avizare prezentate de comisiile de specialitate ale Consiliului Local Ţicleni;
Prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile hotărârii Guvernului 286/2011,pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar;
Prevederile Legii 284/ 2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice;
Prevederile O.U.G nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
Prevederile art. XIII din OUG nr. 2/2015 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, publicată în Monitorul Oficial nr. 176/13.03.2015;
în temeiul art. 36 alin.3, lit. b şi art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Ţicleni, prin suplimentarea cu 3 posturi – 2 de asistent medical comunitar debutant şi unul de mediator sanitar debutant, funcţii contractuale înfiinţate în cadrul Compartimentul Asistenţă Socială, totodată acesta devenind Compartiment Asistenţă Socială, Asistenţă Medicală Comunitară şi Mediere Sanitară.
Art.2. Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Ţicleni, judeţul Gorj, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Ţicleni, judeţul Gorj, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Primarul si compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Ţicleni, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONSILIER LOCAL ȚICLEANU VIRGIL
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, GEICĂ DRAGOȘ
Adoptată în şedinţa Consiliului Local din data de 15.06.2015 cu votul a 9 consilieri, prezenţi 9 din totalul de 15 consilieri în funcţie .
Oraşul Ţicleni Nr. 52

 

HOTĂRÂRE Privind aprobarea amplasării unei cişmele în Oraşul Ţicleni

Consiliul Local al Oraşului Țicleni, judeţul Gorj
Având în vedere:
Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Raportul compartimentului de specialitate;
Raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Țicleni;
Cererea nr. 7181/ 22.05.2015, formulată de către d-na Dănescu Maria;
Prevederile art. 36 alin. 2 lit. c) si lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă amplasarea unei cişmele/pompe în Oraşul Ţicleni, conform planului de situaţie, ce constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
Art. 2 – Se aprobă racordarea cişmelei/pompei prevăzute la art. 1 la sistemul public de alimentare cu apă al Oraşului Ţicleni.
Art. 3 – Finanţarea realizării cişmelei, a lucrărilor de racordare la sistemul public de alimentare cu apă al Oraşului Ţicleni, precum şi plata taxelor aferente, se realizează prin contribuţia cetăţenilor Oraşului Ţicleni.
Art. 4 – Contravaloarea consumului de apă înregistrat la cişmeaua ce face obiectul prezentei hotărâri, se suportă din bugetul local
Art. 5 – De ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspund Primarul si aparatul de specialitate al acestuia.
Art. 6 – Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, d-nei Dănescu Maria, Primarului Oraşului Ţicleni, biroului financiar-contabilitate şi compartimentului urbanism-autorizări din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Ţicleni si se afişează la avizier de către responsabilul C.I.C. .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONSILIER LOCAL ȚICLEANU VIRGIL
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, GEICĂ DRAGOȘ
Adoptată în şedinţa Consiliului Local din data de 11.06.2015 cu votul a 12 consilieri, prezenţi 12 din totalul de 15 consilieri în funcţie.
Nr.49

 

HOTĂRÂRE Privind rectificarea Bugetului venituri proprii pe anul 2015

Având in vedere:
Proiectul de hotărâre și expunerea de motive prezentate;
Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Țicleni Raportul de specialitate prezentat de Biroul financiar contabil, privind rectificarea Bugetului local pe anul 2015;
Prevederile Legii 273/ 2006-privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
Prevederile Legii 356/ 2013-legea Bugetului de stat pe anul 2014.
În temeiul art.45 alin.2, din Legea nr.215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE
Art.1. -Se aprobă rectificarea Bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii pe anul 2015, repartizat, pe capitole, subcapitole, titlu, articol și aliniat conform anexei formular 11/02 ce face parte din prezenta hotărâre.
Art.2.- De ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspund Primarul, Biroul financiar Contabil si Compartimentele de specialitate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONSILIER LOCAL ȚICLEANU VIRGIL
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, GEICĂ DRAGOȘ
Adoptată în şedinţa Consiliului Local din data de 11.06.2015 cu votul a 12 consilieri, prezenţi 12 din totalul de 15 consilieri în funcţie.
Nr.50

 

HOTĂRÂRE privind participarea Oraşului Ţicleni, judeţul Gorj pentru cooptarea în cadrul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Rovinele de Gorj

Consiliul Local al Oraşului Ţicleni, Judeţul Gorj;
Având în vedere:
Proiectul de hotărâre iniţiat de domnul Radu Constantin, Primarul Oraşului Ţicleni, Judeţul Gorj, înregistrat sub nr. 7843/ 08.06.2015
Expunerea de motive prezentată de domnul Radu Constantin, Primarul Oraşului Ţicleni, Judeţul Gorj, înregistrată sub nr. 7844/08.06.2015;
Raportul de specialitate al Compartimentului accesare fonduri şi dezvoltare locală, înregistrat sub nr. 7845/08.06.2015;
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ţicleni;
Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile art. 11, art. 12 şi art. 13 din Legea 215/ 2001, a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, al. (2),lit. „e”, art. 36 alin (7), lit „c”, precum şi art. 45 alin. (1) şi (2), lit. „f din Legea 215/2001, a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă participarea Oraşului Ţicleni, prin Consiliul Local al Oraşului Ţicleni, pentru cooptarea ca membru, în cadrul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Rovinele de Gorj, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, neguvernamental, apolitic, nonprofit şi cu caracter independent, reprezentând un parteneriat public – privat.
Art. 2 – Se împuterniceşte dl. Radu Constantin, domiciliat în str. Petroliştilor nr. 290, CNP: 1610809181146, să semneze în numele şi pe seama Oraşului Ţicleni, documentele necesare obţinerii statutului de membru în cadrul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Rovinele de Gorj.
Art. 3 – Oraşul Ţicleni nu va adera la un alt Grup de Acţiune Locală ce va implementa o Strategie de Dezvoltare Locală cu finanţare prin PNDR 2014-2020.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONSILIER LOCAL ȚICLEANU VIRGIL
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, GEICĂ DRAGOȘ
Adoptată în şedinţa Consiliului Local din data de 11.06.2015 cu votul a 12 consilieri, prezenţi 12 din totalul de 15 consilieri în funcţie .
Oraşul Ţicleni Nr. 51
Data: 11.06.2015

 

HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiei “Alimentare cu energie electrică spaţii medicale”

Consiliul Local al Oraşului Ţicleni, Judeţul Gorj Având în vedere:
Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Oraşului Ţicleni;
Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Ţicleni;
Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă documentaţia tehnico-economică aferentă investiţiei “Alimentare cu energie electrică spaţii medicale”, întocmită de către SC Tătaru Consult SRL SRL.
Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, Primarului Oraşului Ţicleni, biroului financiar-contabilitate, compartimentului achiziţii publice şi compartimentului urbanism- autorizări din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Ţicleni, se afişează la avizier şi se publică pe site-ul www.primarieticleni.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONSILIER LOCAL ȚICLEANU VIRGIL
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, GEICĂ DRAGOȘ
Adoptată în şedinţa Consiliului Local din data de 11.06.2015 cu votul a 10 consilieri, prezenţi 12 din totalul de 15 consilieri în funcţie.
Nr. 47

 

HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente investiţiei “Reabilitare dispensar”

Consiliul Local al Oraşului Ţicleni, Judeţul Gorj Având în vedere:
Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Oraşului Ţicleni;
Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Ţicleni;
Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă documentaţia tehnico-economică aferentă investiţiei “Reabilitare dispensar”, întocmită de către SC Silver Reed SRL .
Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, Primarului Oraşului Ţicleni, biroului financiar-contabilitate, compartimentului achiziţii publice şi compartimentului urbanism- autorizări din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Ţicleni, se afişează la avizier şi se publică pe site-ul www.primarieticleni.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONSILIER LOCAL ȚICLEANU VIRGIL
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, GEICĂ DRAGOȘ
Nr. 48 | Ţicleni