Regulamentul școlar modificat din cauza pandemiei

 2,973 total views

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 5.447/2020, a fost modificat la doar câteva luni de la intrarea în vigoare pentru a permite încheierea mediilor cu doar două note, indiferent de numărul de ore pe disciplină, dar și pentru a extinde perioada de încheiere a situației școlare pe semestrul I cu până la opt săptămâni de la revenirea la școală.

Un Ordin al Ministerului Educației Naționale, publicat săptămâna trecută în Monitorul Oficial, aduce modificări și completări ROFUIP 2020. Astfel, la articolul 107 din ROFUIP, după alineatul 4, ce prevede că ,,numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (teză), trebuie să fie cel puțin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învățământ. Fac excepție disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de calificative/note este de două”, se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins: ,,În anul școlar 2020-2021, prin derogare de la prevederile alin. (4), numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, va fi de minimum două, indiferent de numărul de ore alocat disciplinei prin planurile-cadru”. La același articol, după alineatul (6), ce prevede că ,,elevii aflați în situație de corigență vor avea cu cel puțin un calificativ/o notă în plus față de numărul de calificative/note prevăzut la alin. (4), ultimul calificativ/ultima notă fiind acordat/ă, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului”, se introduce un nou alineat, conform căruia ,,în anul școlar 2020-2021, prin derogare de la prevederile alin. (6), elevii aflați în situație de corigență vor avea cel puțin trei calificative/note, ultimul/a calificativ/notă fiind acordat/ă în ultimele două săptămâni ale semestrului”. O altă modificare se referă la perioadă de încheiere a mediilor elevilor. Mai exact, dacă până acum încheierea situației școlare a elevilor declarați amânați pe semestrul I se putea face doar în primele patru săptămâni de la revenirea la școală, în acest an școlar termenul de încheiere a mediilor a prelungit până la opt săptămâni de la revenirea la școală. Reamintim că, la începutul săptămânii trecute, Ministerul Educației Naționale a anunțat că au fost identificați circa 65.000 de elevi care se află în situație de risc cu privire la neîncheierea mediei pe semestrul I din cauza imposibilității de acces la resursele tehnologice – factor principal, la care se adaugă și alte motive precum neparticiparea la cursuri, situații medicale etc..