Primarii comunei Bălești de-a lungul timpului

Comunele rurale au luat fiinţă o dată cu promulgarea Decretului numărul 394 din 31 martie 1864, care prevedea ca toate satele, oraşele şi orăşelele din România să se formeze în comune independente, supuse legii. Acestea se împărţeau în comune rurale formate din unul sau mai multe sate sau cătune şi comune urbane adică oraşe sau orăşele. Nici o comună nu putea număra mai puţin de o sută de familii sau cinci sute de locuitori iar satele care nu ajungeau să numere atâtea familii sau locuitori precum şi cătunele izolate trebuiau să se unească cu comuna cea mai apropiată.

primaria-balesti
Primăria Bălesti beneficiază din anul 2009 de un sediu modern prin extinderea clădirii construite în 1967

Comuna Băleşti, la vremea respectivă, era formată din următoarele mahalale: Arhoţi (Băleşti-Moşneni), Mălăeşti, Rasova, Spineni, Şarapatini şi Voinigeşti şi întrunea astfel condiţiile pentru a deveni comună, dispărând mahalalele şi formându-se satele: Băleşti, Rasova şi Voinigeşti care au format comuna până în anul 1968, când în urma împărţirii teritoriale acestei comune i s-au mai alipit altele două: Ceauru şi Corneşti. Comuna Ceauru mai avea alipită comuna Bălăceşti încă din anul 1950 iar comuna Corneşti avea alipită fosta comună Stolojani desfiinţată în anul 1939.
Fosta comună Bălăceşti, formată din satele: Bălăceşti de Jos, Bălăceşti de Sus şi Vârţu, până în anul 1864 avea alipit şi satul Dâmbova, care în urma aplicării acestei legi, fiind izolat faţă de centrul comunei a fost trecut la comuna Cârbeşti. Această comună a funcţionat până în anul 1950 când satele Bălăceşti de Jos şi Bălăceşti de Sus au fost alipite comunei Ceauru iar satul Vârţu a trecut la comuna Pinoasa.
La comuna Ceauru până în anul 1864 se găseau două mahalale: Ceauru şi Tămăşeşti, aceasta din urmă fiind formată din fostele mahalale Tămăşeşti Moşneni şi mahalaua Boierească desfiinţată prin contopire în jurul anului 1850. A funcţionat până la data de 31 decembrie 1965, când a fost emis Decretul de strămutare numărul 1037 prin care se prevedea ca satele Ceauru şi Bălăceşti precum şi o parte din cătunul Uncioaia să fie strămutate în comuna Băleşti într-o nouă vatră de sat. Comuna a mai funcţionat până în luna iunie din anul 1966 când gospodăriile locuitorilor de acolo au început să fie strămutate.

aristica-paicu-primar-balesti
Inginerul Aristică Paicu, primar aflat la cel de-al doilea mandat, a reusit ca din anul 2007 sa marcheze în fiecare lună septembrie, Zilele Comunei Bălesti

Cătunele din care s-a format comuna Corneşti în anul 1864 au fost: Copăceni, Corneşti, Găvăneşti şi Tălpăşeşti. După anul 1939, când s-a desfiinţat fosta comună Stolojani, aceasta a fost trecută în mai multe rânduri ori la comuna Corneşti ori la comuna Arcani sau la comuna Stroieşti. Era formată în anul 1881 şi avea trei mahalale: Bălani, Cocheci şi Lăscătei iar în anul 1968 împreună cu comuna Corneşti la care era alipită au fost trecute la comuna Băleşti.
Articolul numărul 82 din legea sus amintită prevedea ca fiecare comună urbană sau rurală să aibă în capul ei un magistrat numit primarul comunei. În comunele rurale acesta era ales în fiecare an de alegători împreună cu membrii Consiliului şi era aprobat de prefect. Prin natura funcţiei pe care o exercita, primarul era însărcinat cu foarte multe atribuţii fiind singurul însărcinat cu administrarea comunei.
De-a lungul timpului la comunele descrise mai sus au fost aleşi următorii primarii, care în timp s-au mai numit şi preşedinţi sau vicepreşedinţi:

PRIMARI COMUNA BĂLEŞTI
Nume Primar    PERIOADA
Mălăescu Truşcă    1864-1865
Aninoiu Vasile    1866
Ruşeţ Ion    1867-1868febr.; 1878; 1882febr.-1883ian.; 1884-1885febr.
Mălăescu Constantin    1868mart.-1871; 1873-1874; 1876; 1879-1882ian.
Enulescu I. Ion    1872
Copotoiu Petre    1877; 1883febr.-1884ian.
Mihuţoiu Nicolae    1885mart.-noiem.; 1890apr.-1897iul.
Găvănescu N. Grigore    1885dec.-1890mart.
Mălăescu Radu Vasile    1897aug.-1898
Mălăescu Petre Ion    1899ian.-noiem.
Prejbeanu Lăpădat    1899dec.-1915mai; 1917iul.-1918noiem.
Voiculescu P. Nicolae    1915iun.-1916iul.; 1918dec.-1920mart.
Mălăescu Constantin    1916aug.-1917iun.; 1922febr.-1926apr.
Coiculescu Constantin    1920apr.-1921apr.
Arhot N. Gheorghe    1921mai-iun.
Coiculescu Lăpădat    1921iul.-1922ian.
Prejbeanu L. Simion    1926mart.-apr.; 1927-1928; 1933noiem.-1937
Angheloiu M. Grigore    1926mai-dec.; 1931iun.-1932apr.; 1932iul.-1933oct.; 1944noiem.-1945apr.
Floroiu Gh. Ion    1929-1931mart.
Tomulescu Ion    1931apr.-mai
Vlădulescu N. C. Dumitru    1932mai; 1940noiem.-dec.
Popescu V. Ion    1932iun.
Popescu Gr. Grigore    1938ian.
Mănoiu Toma    1938febr.-1940iul.
Mărgulescu Gh. Ion    1940aug.-oct.
Barbonie Gheorghe    1941ian.-oct.
Angheloiu Gheorghe    1941noiem.-dec.
Şarapatin Ion    1942; 1944mart.-noiem.
Aninoiu Gr. Grigore    1943
Vlădulescu Toma    1944ian.-febr.; 1945noiem.-1946sept.
Băroiu F. Gheorghe    1945apr.-oct.
Popescu C. I. Ion    1946sept.-1947sept.
Vlădulescu M. I. Dumitru    1947sept.-1948iul.
Spineanu Şt. C. Ion    1948iul.-1949aug.
Birău Nicolae    1949sept.-dec.
Gheşa Gheorghe    1950ian.-mai
Drăgan C. C. Ion    1950mai.-sept.
Tatu V. Ion    1950oct.-1952iun.
Henegaru Dumitru    1952iul.-1953aug.
Oarfă Nicolae    1953sept.-1955
Măruţă Nicolae    1956-1957mai
Smeu Grigore    1957iun.-1960
Vlădulescu I. M. Dumitru    1961-1967
Boca Constantin    1968-1975
Ularu Constantin    1976-1981mai
Cărăbiş Ion    1981iun.-1982
Meleca Ion    1983-1984iun.
Plăstoi Viorel    1984iul.-1987apr.
Creaţă Ion    1987mart.-1989?
Negrea Constantin    1990?-1992febr.; 1992-2000iun.
Ularu Constantin    1992febr.-1994
Popescu Ion (Jan)    2000iun.-2004iun.
Paicu Aristică    2004iun.-

Total    53 PRIMARI

PRIMARI COMUNA BĂLĂCEŞTI

Nume Primar    PERIOADA
Pecingină Gheorghe    1865; 1867
Oproiu Simion    1866; 1871ian.-mai
Cojocaru Ion    1868ian.-aug.
Bălăcescu Cornelie    1868sept.-dec.
Pora Barbu    1869
Zătreanu D. Ion    1870ian.
Guran M. Radu    1870febr.-dec.
Mladin Ion    1871iun.-1873
Birişescu Luca    1874; 1876-1886noiem.; 1888iun.-dec.; 1890sept.-oct.; 1891ian.
Barbonie Ion    1886dec.-1888mai
Pecingină Vasile    1889-1890aug.; 1898iun.-1907mart.; 1909ian.
Mogoş Biţă    1890noiem.-dec.
Băzăvan Ion    1891febr.-iun.
Căldăruşe Ion    1891iul.-1894
Voiculescu Ilie    1895-1898mai; 1927iun.-1929aug.; 1931febr.-1932apr.
Bălăcescu Ion    1907apr.-1909iun.; 1909aug.-1920mart.
Mogoş Tudor    1920apr.-1922ian.
Pecingină V. Nicolae    1922febr.-1926mai
Guran V. Mihail    1926iun.-1927mai; 1933mart.-1937; 1941ian.-1943mart.; 1945febr.-1947noiem.
Bucică C. Vasile    1929sept.-noiem.
Berca M. Ion    1929dec.-1931ian.; 1932mai-1933febr.
Berindei Matei    1938ian.
Tatomir D. Ion    1938febr.-1939mart.
Andrei N. Ion    1939apr.-1941ian.
Tărăban Ion    1941ian.
Pecingină V. Ion    1943mart.-1944noiem.
Barbonie Grigore    1944noiem.-1945febr.
Georoceanu Gheorghe    1947noiem.-1949apr.
Ţăin Grigore    1949mai.-1950

Total    29 PRIMARI

PRIMARI COMUNA CEAURU
Nume Primar    PERIOADA
Daia Radu    1865
Militaru Ghiţă    1869-1870; 1876-1879
Pârvulescu Dumitru    1871-1874; 1880sept.-1882mart.
Popescu Dumitrache    1880ian.-iun.
Popescu Ioan    1880iul.-aug.; 1883-1884; 1891ian.-mai
Niţu Vasile    1882apr.-dec.
Milculescu Gheorghe    1885-1890; 1891iun.-1894; 1899-1903mart.
Holt C. Mihail    1895-1897mart.
Alexandrescu Ion    1897apr.-1898; 1905ian.-iun.
Croicu M. Vasile    1903apr.-1904; 1905iul.-1908sept.; 1913-1914apr.
Ionică Gh. Vasile    1908oct.-1910iun.
Buduhăleanu Dumitru    1910iul.-1912
Ularu Gh. Ion    1914mai-1917iun.; 1918mai-1920mart.
Cismaşiu St. Ion    1917iul.-1918apr.
Brăiloiu M. Gheorghe    1920apr.-1921noiem.; 1922febr.-1926apr.; 1927mart.-1929; 1934aug.-dec.; 1939apr.-1940noiem.; 1941ian.-aug.
Ularu Alexandrescu Vasile    1921dec.-1922ian.
Popescu A. Ion    1926mai-1927febr.
Niţu I. Gheorghe    1930-1931apr.
Aninoiu Gh. Ion    1931mai
Holt Vasile    1931iun.; 1937dec.
Vâlceanu Constantin    1931aug.-1932mai
Cismaşu I. C. Ion    1932iun.-1933oct.
Bretoiu C. Vasile    1933noiem.-1934ian.; 1946mai
Cârstea V. Ion    1934febr.-iul.
Cârstea I. Vasile    1935-1937noiem.
Cismaşu St. I. Gheorghe    1938ian.
Niţu V. Constantin    1938febr.-1939mart.
Spineanu Dumitru    1940dec.-1941ian.
Cârstea I. Ion    1941sept.-1942oct.
Negrea Dumitru    1942noiem.-1944noiem.
Romanescu Gheorghe    1944noiem.-1946mai
Negrea D. Ion    1946iun.-1947febr.
Bălănescu I. Gheorghe    1947mart.-1948oct.
Feraru D. Ion    1948oct.-1949
Negrea V. Gheorghe    1950ian.-iul.
Roşoiu I. Ion    1950aug.-dec.; 1951aug.-1952iun.; 1956-1958febr.
Ţăin Grigore    1951ian.-iul.
Tokacs Francisc    1952iul.
Grecu Gheorghe    1952aug.-1953ian.
Avrămescu Alexandru    1953febr.-oct.
Călugăru Gheorghe    1953noiem.-1954
Cărămizaru Nicolae    1955ian.-febr.
Căldăruşe Ion    1955mart.-dec.
Guran P. Vasile    1958mart.-1959aug.
Ştefănoiu Dumitru    1959sept.-1960
Nanu N. Constantin    1961-1962; 1966mart.-1968iun.
Dovlete L. Ion    1963-1965febr.

Total    47 PRIMARI

PRIMARI COMUNA CORNEŞTI
Nume Primar    PERIOADA
Ţundrea T. Constantin    1866; 1867aug.-1868; 1873; 1876sept.-1877; 1879mart.-1881noiem.; 1885mart.-oct.
Găvănescu Nicolae    1867ian.-iul.
Popescu P. Gheorghe    1869-1871; 1883-1884febr.
Găvan Ştefan Ion    1872; 1884mart.-dec.; 1885febr.; 1892apr.-1894
Rioşanu Barbu    1875ian.-febr.
Pârvulescu Dumitru    1875mart.-noiem.
Birişescu Luca    1875dec.-1876aug.
Ţundrea N. Matei    1876sept.; 1878-1879febr.; 1885noiem.-1887febr.; 1888sept.-dec.
Vlădulescu Constantin    1881dec.-1882
Ţundrea N. Ioan    1885ian.
Popescu Grigore    1887mart.-1888aug.
Ruşeţ Vasile    1889; 1891ian.-apr.
Şcheau Matei    1890; 1899oct.-dec.
Boca Radu Ion    1891mai-1892febr.; 1899ian.-iun.
Găvănescu N. Gheorghe    1895-1898; 1900-1905iun.; 1906ian, iul.-dec.; 1907ian.-mai; 1908iul.-1916; 1922ian.-iun.; 1933aug.-dec.; 1941ian.-noiem.
Coiculescu N. Constantin    1905iul.-dec.; 1907iun.-1908ian., iun; 1917-1920mart.
Grama I. Ilie    1906febr.-iun.; 1908ian.-mai.; 1926mart.-apr.; 1927-1928noiem.; 1932ian.-iun.
Popescu M. C. Grigore    1907ian.-mai.
Cuţui Ion    1920apr.-1921; 1922iul.-1926febr.; 1933mart.-iul.; 1944aug.-dec.
Cercel Vasile    1926mai-dec.
Ţundrea C. Vasile    1928dec.-1929mai
Bogdan V. Gheorghe    1929iun.-1931; 1932dec.-1933apr.
Gugu Ilarion    1932iun.-noiem.; 1938febr.-1939oct.
Ungureanu C. Ion    1934-1937
Voiciloiu T. Constantin    1938ian.
Paicu Gh. Ion    1939noiem.-1940
Buzuloiu Pantilimon    1941dec.
Căpitănescu I. Constantin    1942-1944iul.
Penciu Vasile    1945ian.-febr.
Gugu Vasile    1945mart.-dec.
Grama I. Gheorghe    1946ian.-aug.; 1947iun.-1948iun.
Voiciloiu Virgil    1946sept.-1947mai; 1963mart.-1968
Boca V. Ion    1948iul.-1949iun.
Şcheau Constantin    1949iul.-1950
Vaduva Gh. Gheorghe    1951-1952iun; 1956febr.-1958febr.
Gâlcă Ion    1952iul.-1953nov.
Kulpinschi Petre    1953dec.-1954
Şendroiu Nicolae     1955-1956ian.
Opriţa Gh. Ion    1958mart.-1960
Marinescu Gh. Victor    1961-1963febr.

Total    40 PRIMARI

PRIMARI COMUNA STOLOJANI
Nume Primar    PERIOADA
Căpitănescu V. Ion    1881-1883; 1886; 1906oct.-1908
Popescu Petre Constantin    1884-1885; 1887-1889mai
Cuţui Constantin    1889iun.-1894iun.; 1895-1901
Lazăr Ştefan    1894iul.-dec.
Paicu Zanfir Gheorghe    1902-1906sept.
Căpitănescu Ion Constantin    1923-1926apr.; 1927mai-1928
Stamatoiu Gh. Constantin    1926mai-1927apr.
Bălan Alecsie Constantin    1929-1931mai; 1932-1933iul.
Ruşeţ Niţă    1931iun.-aug.
Daviţoiu V. Gheorghe    1931sept.-dec.
Cocheci P. Ion    1933aug.-oct.
Paicu Gh. Ion    1933noiem.-1938febr.
Bălan M. Gh. Ion    1938mart.-1939

Total    13 PRIMARI

jr, Dan Cismaşu