Părinții, zile libere plătite pentru a sta acasă cu copii

Şcolile vor trebui să găsească fonduri în altă parte decât la părinţi

Camera Deputaților a adoptat în ședință extraordinară, în unanimitate, un proiect de lege care prevede că părinții au dreptul să-și ia zile libere plătite pentru a sta acasă cu copiii dacă şcolile se închid din cauza unor situaţii extreme. Părinţii pot sta acasă dacă au copii sub 12 ani sau 18 ani în cazul copiilor cu dizabilităţi. Părinții care stau acasă cu copiii, în aceste situații, vor primi 75% din salariu, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut pe economie. Cum salariul mediu brut este 5.429 lei, înseamnă că părinții care stau acasă cu școlarii în criza de coronavirus pot primi lunar maxim 4.071 de lei.

Legea adoptată de Parlament are următorul text: ”Art.1. – (1) Se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.

(2) Prevederile alin.(1) se aplică părinților care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: a) au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ, sau au copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 18 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ;

b) locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

(3) Este asimilată părintelui, în sensul prevederilor alin.(1) şi (2), persoana singură din familia monoparentală, astfel cum este definită de Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv reprezentantul legal al copilului, precum şi persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de copil.

(4) Persoanele prevăzute la alin.(2) au dreptul la zile libere plătite, pe toată perioada în care autorităţile competente decid închiderea respectivelor unităţi de învăţământ.

Art.2. – (1) Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinţi, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul în perioada prevăzută la art.1 alin.(3).

(2) Cererea prevăzută la alin.(1) va fi însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi. (3) Prevederile alin.(2) nu se aplică persoanei singure din familia monoparentală.

Art.3. – (1) Indemnizația pentru fiecare zi liberă se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Prin derogare de la prevederile Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările şi completările ulterioare, sumele pentru plata indemnizaţiei prevăzută la alin.(1) se decontează din acest fond numai pe perioada prevăzută la art.1 alin.(4).

(3) Până la închiderea anului fiscal, sumele decontate potrivit alin.(2) vor fi înapoiate Fondului de garantare din bugetul de stat, potrivit unei proceduri stabilită prin hotărâre a Guvernului.

Art.4. – Numărul de zile libere acordat potrivit prezentei legi se stabileşte de către Guvern, prin hotărâre, pentru fiecare situaţie dintre cele prevăzute la art.1 alin.(1).

Art.5. – Prevederile prezentei legi se aplică tuturor angajaţilor din mediul public şi privat

Art.6. – În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi va fi aprobată hotărârea Guvernului prevăzută la art.3 alin.(3).

Legea a apărut ca urmare a închiderii școlilor din cauza epidemiei de coronavirus. Legea merge spre promulgare la președintele Klaus Iohannis și trebuie publicată în Monitorul Oficial.”