Hotărâri de consiliu Negomir decembrie 2021

ROMÂNIA                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                     

CONSILIUL LOCAL                                                                       

HOTĂRÂRE  Nr. 69

privind prelungirea Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 496 din 15.12.2015

              Consiliul Local Negomir, județul Gorj, întrunit în sedința extraordinară din data de  20.12.2021, solicită  prelungirea până la data de  17.06.2022  a Scrisorii de  Garantare nr. 496/ 15. 12. 2015 de la FNGCIMM SA –  IFN  în  valoare de 3.909.307,60 lei destinată acoperirii în proporție de 110%  a avansului de 3.553.916 lei conform  Contractului de finanțare nerambursabilă  nr. C0720000T210942000045 din 17.11.2015  și actele adiționale ulterioare încheiate cu  Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

    Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate, în temeiul art. 129  aliniatul (1), alin. (2 ) lit. b și alin. (4), lit. d și e  și art. 139, alin. (3), lit. d din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

                                  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  NEGOMIR

            H O T Ă RĂ Ș T E:

     Art.1. Se aprobă solicitarea  de prelungire până la data de 17.06.2022  a  Scrisorii de Garantare nr. 496/15.12.2015 de la  FNGCIMM SA – IFN în valoare  de 3.909.307,60 lei  destinată acoperirii în proporție de 110% a avansului de 3.553.916 lei conform  Contractului de finanțare nerambursabila nr. C0720000T210942000045 din 17.11.2015 și actele adiționale ulterioare încheiate cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

    Art. 2. Se aprobă plata unui comision de 0,05 % /lună din valoarea scrisorii de garanție acordată de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN.

                Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica:

                       – Instituției Prefectului – Județului Gorj

                       – Primarului comunei în vederea ducerii la îndeplinire

                       – FNGCIMM S.A – IFN

      Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir  în ședința extraordinară

     din  20 decembrie  2021 cu un număr de 13 voturi  pentru, un număr de 0 voturi împotrivă, un

     număr de  0  abțineri, din  totalul de 13 consilieri în funcție și13 prezenți la ședință.

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                 CONSILIER                                                        SECRETAR GENERAL,

                ELENA ȘURCĂ                                                  JR.VALENTINA CAUC

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA                                                                                                                                                                      JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                     

CONSILIUL LOCAL                                                                       

HOTĂRÂRE  Nr. 70

             privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul  2021 biserici,

             monument istoric din satul Artanu, Parohia Artanu pentru  achiziționare teren.

              Consiliul local al comunei Negomir, judeţul Gorj.

              Având în vedere:

              – referatul de aprobare;

              – raportul compartimentului financiar, contabilitate, impozite și taxe locale;

              – raportul compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului și mediu;

              – raportul de avizare al comisiei pentru activităţi economice – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism;

              – raportul de avizare al comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţia copii, tineret şi sport.

              – raportul de avizare al comisiei  pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;

             – cererea înregistrată  la numărul 9  din 16.12.2021 prin care preotul paroh  Țicleanu Mădălin solicită acordarea sumei  de 20.000  lei  pentru achiziționare teren necear pentru extinderea cimitirului la biserica de lemn Sf. Ioan Botezătorul din satul Artanu, comuna Negomir, județul Gorj;

             – prevederile Ordonanței nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

             – prevederile H.G. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicată  2013;

             –  prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

              – prevederile Hotărârii Consiliului Local  nr. 12/19.04.2021  privind aprobarea bugetului local pe anul 2021.

             În temeiul   art. 136, alin. (8), art.196, alin.(1), lit. ”a” și art. 243 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulteriore,

HOTĂRĂȘTE:

              Art.1.  Se   aprobă alocarea sumei de  20.000 lei de la bugetul local pe anul  2021 biserici Sf. Ioan Botezătorul din satul Artanu, comuna Negomir, județul Gorj,  Parohia Artanu pentru  achiziționare teren în vederea  extinderii cimitirului.

              Art. 2. Documentele justificative vor fi transmise compartimentului financiar, contabilitate, impozite și taxe locale  pâna cel mai tarziu la data de 28 februarie 2022.

             Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii se încredințează compartimentul financiar, contabilitate, impozite și taxe locale.

            Art.4. Prin intermediul secretarului general al comunei Negomir prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial local, se înaintează și se comunică: Instituției Prefectului Județului Gorj, compartimentului financiar, contabilitate, impozite și taxe locale și Parohiei Artanu.

      Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir  în ședința extraordinară

     din  20 decembrie  2021 cu un număr de  13 voturi  pentru, un număr de 0 voturi împotrivă, un

     număr de  0 abțineri, din  totalul de 13 consilieri în funcție și 13  prezenți la ședință.

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                 CONSILIER                                                        SECRETAR GENERAL,

                ELENA ȘURCĂ                                                  JR.VALENTINA CAUC