Hotărâri de consiliu Mătăsari aprilie 2022

                                                                        – CONSILIUL  LOCAL 

                                                     Comuna Mătăsari, Judeţul Gorj

  HOTĂRÂREA  NR. 25

                privind aprobarea Planului Anual de Acțiune pentru serviciile sociale administrate

                            și finanțate din bugetul Consiliului Local Mătăsari pentru anul 2022

Având în vedere:

           -Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.111 adoptată în ședința din data de 29.03.2022, transmisă instituției noastre și înregistrată sub nr.2430/01.04.2022;

          -Referatul de Aprobare din partea domnului Gașpăr Gheorghe –Primarul comunei Mătăsari, județul Gorj;

          -Referatul înregistrat sub nr.2851/19.04.2022, din partea compartimentului de Asistență Socială din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

          -Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;

          -În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                                                                 H O T Ă R Ă Ș T E:

    Art.1. Se aprobă Planul Anual de Acțiune pentru serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Mătăsari pentru anul 2022, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta;

   Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către biroul Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

  Art.3. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

       -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

       -Compartimentului Asistență Socială;

       -Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

       -Serviciului Public de Asistență Socială de la nivel județean, respectiv Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;

  Adoptată astăzi 28 Aprilie 2022‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 13 consilieri prezenți, din numarul total de 13 consilieri în funcție.

Preşedinte de şedinţă,                               Contrasemnează,     

        Consilier,                                           Secretar-General,

           Stăniloiu Constantin                                                               Morega Dragoș-Gheorghe

–––––––––––––––––––––––––––––––––

CONSILIUL  LOCAL 

 Comuna Mătăsari,

Judeţul Gorj

                                                          HOTĂRÂREA NR. 26

 •    privind aprobarea depunerii proiectului ,, CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CLĂDIRILE REZIDENŢIALE DIN COMUNA MATASARI, JUD. GORJ- COMPONENTELE
 • 1-10

                                                    Consiliul Local al Comunei Matasari,

                                                              Având în vedere:

– Referatul de aprobare prezentat de către domnul primar înregistrat cu nr.2931/20.04.2022

– Raportul compartimentului de specialitate înregistrat cu nr.2996/26.04.2022

– Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C5 Valul Renovării, Axa 1 Schema de Granturi pentru eficienţa Energetică şi Rezilienţă în clădiri publice, Operaţiunea A3, renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale.

– Prevederile art.129 alin (2) lit.b şi alin (7) lit.k din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

–   Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local Mătăsari;

    În temeiul art.129 alin.1 şi art.196 alin.1, lit.a din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

                                                                HOTĂRĂȘTE:

           Art.1. (1) Se aprobă implementarea proiectului CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CLĂDIRILE REZIDENŢIALE ÎN COMUNA MATASARI, JUD. GORJ; COMPONENTELE 1-10, în vederea finanțării acestuia în cadrul PNRR.

                         (2) Descrierea investiției se regăsește în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului ,,CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CLĂDIRILE REZIDENŢIALE ÎN COMUNA MATASARI, JUD. GORJ; COMPONENTELE 1-10în cuantum de 30.885.019,80 lei (exclusiv TVA).

         Art. 3.  Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CLĂDIRILE REZIDENŢIALE ÎN COMUNA MATASARI, JUD. GORJ; COMPONENTELE 1-10”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

        Art.4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

       Art.5. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

       -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

       -Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

         Adoptată astăzi 28 Aprilie 2022‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 13 consilieri prezenți, din numarul total de 13 consilieri în funcție.

Preşedinte de şedinţă,                               Contrasemnează,     

        Consilier,                                           Secretar-General,

           Stăniloiu Constantin                                                               Morega Dragoș-Gheorghe

                                                                                             ANEXA NR. 1 la HOTĂRÂREA NR.26/28.04.2022

 • Caracteristile principale ale proiectului CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CLĂDIRILE REZIDENŢIALE ÎN COMUNA MATASARI, JUD. GORJ; COMPONENTELE 1-10

Beneficiar:  U.A.T. COMUNA MATASARI

Componentele proiectului:

Bloc A47 – Sc=497mp, Sd=2485mp – anul darii in folosinta 1985 – 2 scari
Bloc A43- Sc=430mp, Sd=2150mp – anul darii in folosinta 1985 – 2 scari
Bloc A39-Sc=505mp, Sd=2525mp – anul darii in folosinta 1989 – 2 scari
Bloc A40- Sc=320mp, Sd=1600mp – anul darii in folosinta 1989- 1 scara
Bloc A20- Sc=420mp,Sd=2110mp – anul darii in folosinta 1983 – 2 scari
Bloc A44- Sc=177mp, Sd=885mp – anul darii in folosinta 1982- 1 scara
Bloc C7-Sc=455mp, Sd=2225mp – anul darii in folosinta 1985- 2 scari
Bloc C2a- Sc=1016mp, Sd=5080mp – anul darii in folosinta 1986- 3 scari
Bloc C5- Sc=848mp, Sd=4240mp – anul darii in folosinta 1986- 4 scari
Bloc A42- Sc=1314mp, Sd=6570mp- anul darii in folosinta 1985- 4 scari

Interventiile propuse in cadrul expertizei tehnice:

Se doreste modernizarea si reabilitarea termica dupa cum urmeaza :

            – se vor reface finisajele exterioare, in sensul realizarii unui termosistem ce va fi  

           realizat cu respectarea auditului energetic intocmit .

– se vor reface vopsitoriile

– se va inlocui hidroizolatia si termoizolatia aferenta acoperisului rece tip terasa  existent.

– se va mari inertia termica a peretilor exteriori prin realizarea unui termosistem din polistiren expandat cu grosimea de 10 cm conform prevederilor auditului energetic

– se va mari inertia termica a planseului de peste etajul 4 prin montarea de termoizolatie cu grosimea de 20 cm din vata minerala caserata

– se va inlocui integral tamplaria exterioara.

           – se va inlocui integral tamplaria exterioara.

Solutia de reabilitare termica propusa in cadrul auditurilor energetice:

 • Izolare termica a soclului cu 5 cm de polistiren extrudat la fata exterioara,
 • Izolare termica a planseului peste subsol, la partea lui inferioara cu 15 cm vata bazaltica
 • Izolarea termica a planseului peste intrare casa scarii la partea lui inferioara cu 10 cm vata bazaltica
 • Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel la partea lui superioara cu 20 cm vata bazaltica
 • Izolare termica a peretilor exteriori, la partea lor exterioara cu 10 cm de polistiren expandat de fatada
 • Inlocuirea tamplariei exterioare existente cu tamplarie PVC cu geam termoizolant avand rezistenta termica de min 0,77m2K/W
 • Modernizarea instalatiei de iluminat din spatiile comune prin folosirea corpurilor de iluminat cu led si senzori de miscare.

Indicatorii proiectului:

Bloc A 47

Consul anual specific de energie finala pentru incalzire  

 – valoare initiala : 218.729 kWh/m2an  

– valoare finala : 57219 kWh/m2an

Consumul de energie primara totala

Valoare initiala : 69135.09 kWh/an

– valoare finala : 334418,583 kWh/an

Consumul specific de energie primara toatal

Valoare intiala : 366.027 kWh/m2an

– valoare finala : 177,06 kWh/m2an

Consumul de energie primara totala utilizand surse conventionale

Valoare initiala : 297.008 kWh/m2an

– valoare finala : 135498 kWh/m2an

Consumul de energie primara  total utilizand surse regenerabile

Valoare initiala : 69.019 kWh/m2an

– valoare finala : 41562 kWh/m2an

Nivel estimat al gazelor cu efect de sera

Valoare initiala : 78.182 kgCO2/m2p

– valoare finala : 28978 kgCO2/m2p

Bloc A 43

Consul anual specific de energie finala pentru incalzire  

– valoare initiala :297.222 kWh/m2an

– valoare finala : 135601 kWh/m2an

Consumul de energie primara totala

Valoare initiala : 649403.284 kWh/an

– valoare finala : 315303,783 kWh/an

Consumul specific de energie primara toatal

Valoare initiala : 367.555 kWh/m2an

– valoare finala : 178,458 kWh/m2an

Consumul de energie primara totala utilizand surse conventionale

Valoare initiala : 297.222 kWh/m2an

– valoare finala : 135601 kWh/m2an

Consumul de energie primara  toatal utilizand surse regenerabile

Valoare initiala : 70.328 kWh/m2an

– valoare finala : 42.857 kWh/m2an

Nivel estimat al gazelor cu efect de sera

Valoare initiala : 78.713 kgCO2/m2p

 – valoare finala : 39.948 kgCO2/m2p

Bloc A 39

Consumul anual specific de energie finala pentru incalzire

– valoare initiala : 149.365 kWh/m2an

 – valoare finala : 46.307 kWh/m2an

Consumul de energie primara totala

Valoare initiala : 489006.789 kWh/an

– valoare finala : 268275,261 kWh/an

Consumul specific de energie primara toatal

Valoare initiala : 287.216 kWh/m2an

– valoare finala : 166,064 kWh/m2an

Consumul de energie primara totala utilizand surse conventionale

Valoare initiala : 228.757 kWh/m2an

– valoare finala : 125499 kWh/m2an

Consumul de energie primara  toatal utilizand surse regenerabile

Valoare initiala : 58.459 kWh/m2an

– valoare finala : 40.565 kWh/m2an

Nivel estimat al gazelor cu efect de sera

Valoare initiala : 61.901 kgCO2/m2p

 – valoare finala : 37.135 kgCO2/m2p

Bloc A 40

Consul anual specific de energie finala pentru incalzire  

 – valoare initiala :197.523 kWh/m2an

– valoare finala : 60.594 kWh/m2an

Consumul de energie primara totala

Valoare initiala :419101.706 kWh/an

– valoare finala : 163621,352 kWh/an

Consumul specific de energie primara toatal

Valoare initiala :335.464 kWh/m2an

– valoare finala : 171.755 kWh/m2an

Consumul de energie primara totala utilizand surse conventionale

Valoare initiala :270.891 kWh/m2an

– valoare finala : 130.968 kWh/m2an

Consumul de energie primara  toatal utilizand surse regenerabile

Valoare initiala :64.573 kWh/m2an

– valoare finala : 40.787 kWh/m2an

Nivel estimat al gazelor cu efect de sera

Valoare initiala :71.916 kgCO2/m2p

– valoare finala : 38.356 kgCO2/m2p

Bloc A 20

Consul anual specific de energie finala pentru incalzire

 – valoare initiala :234.248 kWh/m2an

 – valoare finala : 83.505 kWh/m2an

Consumul de energie primara totala

Valoare initiala :550332.278 kWh/an

– valoare finala : 342187.678 kWh/an

Consumul specific de energie primara toatal

Valoare initiala :384.239 kWh/m2an

– valoare finala : 193.674 kWh/m2an

Consumul de energie primara totala utilizand surse conventionale

Valoare initiala :311.482 kWh/m2an

– valoare finala : 148.606 kWh/m2an

Consumul de energie primara  toatal utilizand surse regenerabile

Valoare initiala :72.757 kWh/m2an

– valoare finala : 45,068 kWh/m2an

Nivel estimat al gazelor cu efect de sera

Valoare initiala :82.133 kgCO2/m2p

 – valoare finala : 43.067 kgCO2/m2p

Bloc A 44

Consul anual specific de energie finala pentru incalzire  

 – Valoare initiala :304.796 kWh/m2an

– valoare finala : 86.707 kWh/m2an

Consumul de energie primara totala

Valoare initiala :288744.250 kWh/an

– valoare finala : 124162.800 kWh/an

Consumul specific de energie primara toatal

Valoare initiala :447.319 kWh/m2an

– valoare finala : 192.351 kWh/m2an

Consumul de energie primara totala utilizand surse conventionale

Valoare initiala :368.194 kWh/m2an

– valoare finala : 150.104 kWh/m2an

Consumul de energie primara  toatal utilizand surse regenerabile

Valoare initiala :79.125 kWh/m2an

– valoare finala : 42.247 kWh/m2an

Nivel estimat al gazelor cu efect de sera

Valoare initiala : 94.638 kgCO2/m2p

– valoare finala : 42.329 kgCO2/m2p

Bloc C2A

Consul anual specific de energie finala pentru incalzire

 – valoare initiala :130.639 kWh/m2an

 – valoare finala : 41.872 kWh/m2an

Consumul de energie primara totala

Valoare initiala :584212.251 kWh/an

– valoare finala : 315259.400 kWh/an

Consumul specific de energie primara toatal

Valoare initiala :231.625 kWh/m2an

– valoare finala : 127.767 kWh/m2an

Consumul de nergie primara totala utilizand surse conventionale

Valoare initiala :192.817 kWh/m2an

– valoare finala : 104.050 kWh/m2an

Consumul de energie primara  toatal utilizand surse regenerabile

Valoare initiala :38,808 kWh/m2an

– valoare finala : 23,717 kWh/m2an

Nivel estimat al gazelor cu efect de sera

Valoare initiala :48.507 kgCO2/m2p

– valoare finala : 27.216 kgCO2/m2p

Bloc C5

Consul anual specific de energie finala pentru incalzire  

 – valoare initiala :178.786 kWh/m2an

– valoare finala : 62.358 kWh/m2an

Consumul de nergie primara totala

Valoare initiala :652774.14 kWh/an

– valoare finala : 355738,412 kWh/an

Consumul specific de energie primara toatal

Valoare initiala :322.66 kWh/m2an

– valoare finala : 175838 kWh/m2an

Consumul de nergie primara totala utilizand surse conventionale

Valoare initiala :258.704 kWh/m2an

– valoare finala : 133.215 kWh/m2an

Consumul de energie primara  toatal utilizand surse regenerabile

Valoare initiala :63.956 kWh/m2an

– valoare finala : 42623 kWh/m2an

Nivel estimat al gazelor cu efect de sera

Valoare initiala :48.507 kgCO2/m2p

– valoare finala : 28.604 kgCO2/m2p

Bloc C7

Consul anual specific de energie finala pentru incalzire  

 – valoare initiala :201.889 kWh/m2an

– valoare finala : 58.402 kWh/m2an

Consumul de energie primara totala

Valaore initiala :584212.251 kWh/an

– valoare finala : 229825,184 kWh/an

Consumul specific de energie primara toatal

Valoare initiala :231.625 kWh/m2an

– valoare finala : 170.645 kWh/m2an

Consumul de energie primara totala utilizand surse conventionale

Valoare initiala :192.817 kWh/m2an

– valoare finala : 128.675 kWh/m2an

Consumul de energie primara  toatal utilizand surse regenerabile

Valoare initiala :38,808 kWh/m2an

– valoare finala : 23,617 kWh/m2an

Nivel estimat al gazelor cu efect de sera

Valoare initiala :48,507 kgCO2/m2p

– valoare finala : 27,681 kgCO2/m2p

Bloc A42

Consul anual specific de energie finala pentru incalzire  

Valoare initiala : 263.051 kWh/m2an

– valoare finala : 75.388 kWh/m2an

Consumul de energie primara totala

Valoare initiala :1751781.677 kWh/an

 – valoare finala : 80164.408 kWh/an

Consumul specific de energie primara toatal

Valoare initiala :404.819 kWh/m2an

– valoare finala : 185.254 kWh/m2an

Consumul de energie primara totala utilizand surse conventionale

Valoare initiala :330.156 kWh/m2an

– valoare finala : 142.493 kWh/m2an

Consumul de energie primara  toatal utilizand surse regenerabile

Valoare initiala :74.663 kWh/m2an

– valoare finala : 42.761 kWh/m2an

Nivel estimat al gazelor cu efect de sera

Valoare initiala :86.137 kgCO2/m2p

– valoare finala : 41.126 kgCO2/m2p

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ,

              CONSILIER                                                                    SECRETAR-GENERAL

    STĂNILOIU CONSTANTIN                                         MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

CONSILIUL  LOCAL 

 Comuna Mătăsari,

Judeţul Gorj                             

                                                                HOTĂRÂREA NR. 27

 • privind aprobarea depunerii proiectului ,,CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CLĂDIRILE PUBLICE DIN COMUNA MATASARI, JUD. GORJ –  GRĂDINIŢA MĂTĂSARI

                                                         Consiliul Local al Comunei Matasari

 Având în vedere:

– Referatul de aprobare prezentat de către domnul primar înregistrat cu nr.2994/26.04.2022

– Raportul compartimentului de specialitate înregistrat cu nr.2997/26.04.2022

– Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C5 Valul Renovării, Axa 2 Schema de Granturi pentru eficienţa Energetică şi Rezilienţă în clădiri publice, Operaţiunea B2, renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

– Prevederile art.129 alin (2) lit.b şi alin (7) lit.k din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

–   Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local Mătăsari;

              În temeiul art.129 alin.1 şi art.196 alin.1, lit.a din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

                                                                    HOTĂRĂȘTE:

     Art.1. (1) Se aprobă implementarea proiectului ,,CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CLĂDIRILE PUBLICE DIN COMUNA MATASARI, JUD. GORJ –  GRĂDINIŢA MĂTĂSARI , în vederea finanțării acestuia în cadrul PNRR.

         (2) Descrierea investiției se regăsește în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 1.            Art.2. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului ,,CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE  LA CLĂDIRILE PUBLICE DIN COMUNA MATASARI, JUD. GORJ –  GRADINIȚA MĂTĂSARI  în cuantum de 2.805.939 lei (exclusiv TVA).
 2.          Art. 3.  Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului
 3.      ,,CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE  LA CLĂDIRILE PUBLICE DIN COMUNA MATASARI, JUD. GORJ –  GRADINIȚA MĂTĂSARI  pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.
 4.          Art.4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
 5.          Art.5. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:
 6.        -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;
 7.        -Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;
 8.          Adoptată astăzi 28 Aprilie 2022‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 13 consilieri prezenți, din numarul total de 13 consilieri în funcție.
 9.      
 10.     Preşedinte de şedinţă,                               Contrasemnează,     
 11.             Consilier,                                                       Secretar-General,
 12.            Stăniloiu Constantin                                                               Morega Dragoș-Gheorghe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ANEXA NR. 1 la HOTĂRÂREA NR.27/28.04.2022

 • Caracteristile principale ale proiectului
 • ,, CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CLĂDIRILE PUBLICE DIN COMUNA MATASARI, JUD. GORJ –  GRĂDINIŢA MĂTĂSARI

Beneficiar:  U.A.T. COMUNA MATASARI JUDEŢUL GORJ

Componentele proiectului: GRĂDINIŢA MĂTĂSARI, JUDEŢUL GORJ

Interventiile propuse in cadrul expertizei tehnice:

Se doreste modernizarea si reabilitarea termica dupa cum urmeaza :

            – se vor reface finisajele exterioare , in sensul realizarii unui termosistem ce va fi  

           realizat cu respectarea auditului energetic intocmit.

–   se vor reface vopsitoriile

– se vor înlocui invelitoare şi accesoriile acesteia

– se va mari inertia termica a peretilor exteriori prin realizarea unui termosistem din polistiren expandat cu grosimea de 10 cm conform prevederilor auditului energetic

– se va mari inertia termica a planseului de peste etajul 1 prin montarea de termoizolatie cu grosimea de 20 cm din vata minerala caserata

– se va inlocui integral tamplaria exterioara.       

 Indicatorii proiectului pentru Gradinita Matasari:

IndicatoriValoare la începutul implementării proiectuluiValoare la finalul implementării proiectuluiReducere%
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2an)154.095 kWh/m2an63.225  kWh/m2an58.97 %
Consumul de energie primară totală (kWh/an)336490.386 kWh/an96754.459 kWh/an71.25 %
Consumul specific de energie primară totală (kWh/m2an)216.945 kWh/m2an106.893 kWh/m2an50.73 %
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2an)185.423 kWh/m2an91.362 kWh/m2an50.73 %
Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/m2an)0.0 kWh/m2an18,034 kWh/m2an 
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2an)45.519 kWh/m2an22.179 kWh/m2an51.28 %

       Solutia de reabilitare termica propusa in cadrul auditurilor energetice:

 • Izolare termica a soclului cu 5 cm de polistiren extrudat la fata exterioara
 • Izolare termica a planseului pe sol cu 15 cm vata bazaltică în partea lui inferioară
 • Izolarea termica a planseului sub pod cu 20 cm vata bazaltică la partea lui superioară
 • Izolare termica a peretilor exteriori, la partea lor exterioara cu 10 cm de polistiren expandat de fațadă
 • Inlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie din PVC cu panouri de geam tristrat cu acoperire low-e.
 • Inlocuirea radiatoarelor, conductelor și montarea robineților termostatați la nivelul radiatoarelor.
 • Reabilitarea și modernizarea sistemului de producere agent termic
 • Reabilitarea și modernizarea instalațiilor electrice iluminat și prize.
 • Utilizarea boilerelor electrice pentru prepararea a.c.c.
 • Utilizarea panourilor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice necesare

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ,

         CONSILIER                                                                               SECRETAR-GENERAL

   STĂNILOIU CONSTANTIN                                                        MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CONSILIUL  LOCAL 

Comuna Mătăsari,

Judeţul Gorj                               

                                                                HOTĂRÂREA NR. 28

 • privind aprobarea depunerii proiectului 
 • ,, CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CLĂDIRILE PUBLICE DIN COMUNA MATASARI, JUD. GORJ –  LICEUL MĂTĂSARI
 •                                                        Consiliul Local al Comunei Matasari
 •                                                                      Având în vedere:

– Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C5 Valul Renovării, Axa 2 Schema de Granturi pentru eficienţa Energetică şi Rezilienţă în clădiri publice, Operaţiunea B2, renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

– Prevderile art.129 alin (2) lit.b şi alin (7) lit.k din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

– Raportul de specialitate întocmit de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

– Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local Mătăsari;

   În temeiul art.129 alin.1 şi art.196 alin.1, lit.a din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

                                                                         HOTĂRĂȘTE:

 1.            Art.1. (1) Se aprobă implementarea proiectului ,,CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CLĂDIRILE PUBLICE DIN COMUNA MATASARI, JUD. GORJ –  LICEUL MĂTĂSARI   în vederea finanțării acestuia în cadrul PNRR.
 2.                         (2) Descrierea investiției se regăsește în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 3.           Art.2. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CLĂDIRILE PUBLICE DIN COMUNA MATASARI, JUD. GORJ –  LICEUL MĂTĂSARI  în cuantum de 7.600.648,80 lei (exclusiv TVA).
 4.          Art.3.  Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ,, CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE   LA CLĂDIRILE PUBLICE DIN COMUNA MATASARI, JUD. GORJ –  LICEUL MĂTĂSARI  pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

          Art.4.  Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

          Art.5.  Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

       -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

       -Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

 •          Adoptată astăzi 28 Aprilie 2022‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 13 consilieri prezenți, din numarul total de 13 consilieri în funcție.
 •      
 •     Preşedinte de şedinţă,                               Contrasemnează,     
 •             Consilier,                                                       Secretar-General,
 •            Stăniloiu Constantin                                                               Morega Dragoș-Gheorghe

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.28/28.04.2022

 • Caracteristile principale ale proiectului
 • ,, CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CLĂDIRILE PUBLICE DIN COMUNA MATASARI, JUD. GORJ –  LICEUL MĂTĂSARI

Beneficiar:  U.A.T. COMUNA MATASARI JUDEŢUL GORJ

Componentele proiectului: LICEUL MĂTĂSARI, JUDEŢUL GORJ

Interventiile propuse in cadrul expertizei tehnice:

Se doreste modernizarea si reabilitarea termica dupa cum urmeaza :

            – se vor reface finisajele exterioare , in sensul realizarii unui termosistem ce va fi  

           realizat cu respectarea auditului energetic intocmit.

–   se vor reface vopsitoriile

– se vor înlocui accesoriile invelitorii

– se va mari inertia termica a peretilor exteriori prin realizarea unui termosistem din polistiren expandat cu grosimea de 10 cm conform prevederilor auditului energetic

– se va mari inertia termica a planseului de peste etajul 3 prin montarea de termoizolatie cu grosimea de 20 cm din vata minerala caserata

– se va inlocui integral tamplaria exterioara.          

Indicatorii proiectului pentru Liceul Mătăsari :

IndicatoriValoare la începutul implementării proiectuluiValoare la finalul implementării proiectuluiReducere%
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2an)199.413  kWh/m2an74.965  kWh/m2an62.41 %
Consumul de energie primară totală (kWh/an)689901.579 kWh/an280391.762 kWh/an59.36 %
Consumul specific de energie primară totală (kWh/m2an)272.631 kWh/m2an110.804 kWh/m2an59.36 %
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2an)233.018 kWh/m2an94.704 kWh/m2an59.36 %
Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/m2an)0.0 kWh/m2an16,100 kWh/m2an 
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2an)48.226 kWh/m2an13.867 kWh/m2an71.25 %

       Solutia de reabilitare termica propusa in cadrul auditurilor energetice:

 • Izolare termica a soclului cu 5 cm de polistiren extrudat la fata exterioara
 • Izolare termica a planseului pe sol cu 15 cm vata bazaltică în partea lui inferioară
 • Izolarea termica a planseului sub pod cu 20 cm vata bazaltică la partea lui superioară
 • Izolare termica a peretilor exteriori, la partea lor exterioara cu 10 cm de polistiren expandat de fațadă
 • Inlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie din PVC cu panouri de geam tristrat cu acoperire low-e.
 • Inlocuirea radiatoarelor, conductelor și montarea robineților termostatați la nivelul radiatoarelor.
 • Reabilitarea și modernizarea sistemului de producere agent termic
 • Reabilitarea și modernizarea instalațiilor electrice iluminat și prize.
 • Utilizarea boilerelor electrice pentru prepararea a.c.c.
 • Utilizarea panourilor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice necesare

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ,

         CONSILIER                                                                               SECRETAR-GENERAL

   STĂNILOIU CONSTANTIN                                                        MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CONSILIUL  LOCAL 

 Comuna Mătăsari

Judeţul Gorj                               

                                                                HOTĂRÂREA NR. 29

privind aprobarea depunerii proiectului

    ,,CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CLĂDIRILE REZIDENŢIALE DIN COMUNA             

                            MATASARI, JUD. GORJ; COMPONENTELE 1-10 – LOTUL 2

 •                                                       Consiliul Local al Comunei Matasari
 •                                                                      Având în vedere:

–  Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C5 Valul Renovării, Axa 1 Schema de Granturi pentru eficienţa Energetică şi Rezilienţă în clădiri publice, Operaţiunea A3, renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale.

–  Prevederile art.129 alin (2) lit.b şi alin (7) lit.k din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

–  Raportul de specialitate întocmit de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

–   Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local Mătăsari;

    În temeiul art.129 alin.1 şi art.196 alin.1, lit.a din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

                                                                         HOTĂRĂȘTE:

 1.                  Art.1. (1)Se aprobă implementarea proiectului ,,CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CLĂDIRILE REZIDENŢIALE DIN COMUNA MATASARI, JUD. GORJ; COMPONENTELE 1-10 – LOTUL 2  ”, în vederea finanțării acestuia în cadrul PNRR.
 2.                          (2) Descrierea investiției se regăsește în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 3.                  Art.2. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului ,,CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CLĂDIRILE REZIDENŢIALE DIN COMUNA MATASARI, JUD. GORJ; COMPONENTELE 1-10 – LOTUL 2 de în cuantum de 14.581.037,40 lei (exclusiv TVA).
 4.                 Art.3.  Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ,,CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CLĂDIRILE REZIDENŢIALE DIN COMUNA MATASARI, JUD. GORJ; COMPONENTELE 1-10 – LOTUL 2 , pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

         Art. 4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

         Art. 5. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

       -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

       -Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

 •          Adoptată astăzi 28 Aprilie 2022‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 13 consilieri prezenți, din numarul total de 13 consilieri în funcție.
 •      
 •     Preşedinte de şedinţă,                               Contrasemnează,     
 •             Consilier,                                                       Secretar-General,

           Stăniloiu Constantin                                                               Morega Dragoș-Gheorghe

                                                                                                      Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 29/28.04.2022

 • Caracteristile principale ale proiectului CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CLĂDIRILE REZIDENŢIALE ÎN COMUNA MATASARI, JUD. GORJ; COMPONENTELE 1-10 LOTUL 2

Beneficiar:  U.A.T. COMUNA MATASARI

Componentele proiectului:

Bloc A18 – Sc=841mp, Sd=4205mp – anul darii in folosinta 1987 – 3 scari
Bloc A12-  Sc=169mp, Sd=845mp – anul darii in folosinta 1987 –  1 scara
Bloc A13- Sc=252mp, Sd=1260 mp – anul darii in folosinta 1986 – 1 scara
Bloc A14- Sc=251mp, Sd=1255mp – anul darii in folosinta 1985- 1 scara
Bloc A15- Sc=172mp,Sd=860mp – anul darii in folosinta 1981 – 1 scara
Bloc A16- Sc=257mp, Sd=1285mp – anul darii in folosinta 1991- 1 scara
Bloc B9-   Sc=253mp, Sd=1265 mp – anul darii in folosinta 1986- 1 scara
Bloc B10- Sc=182 mp, Sd=910 mp – anul darii in folosinta 1986- 1 scara
Bloc B8 – Sc=254mp, Sd=1270mp – anul darii in folosinta 1986- 1 scara
Bloc B7- Sc=181mp, Sd=905 mp- anul darii in folosinta 1986- 1 scara

Interventiile propuse in cadrul expertizei tehnice:

Se doreste modernizarea si reabilitarea termica dupa cum urmeaza :

            – se vor reface finisajele exterioare, in sensul realizarii unui termosistem ce va fi  

           realizat cu respectarea auditului energetic intocmit .

–   se vor reface vopsitoriile

– se va inlocui hidroizolatia si termoizolatia aferenta acoperisului rece tip terasa  existent.

– se va mari inertia termica a peretilor exteriori prin realizarea unui termosistem din polistiren expandat cu grosimea de 10 cm conform prevederilor auditului energetic

– se va mari inertia termica a planseului de peste etajul 4 prin montarea de termoizolatie cu grosimea de 20 cm din vata minerala caserata

– se va inlocui integral tamplaria exterioara.

              – se va inlocui integral tamplaria exterioara.

Solutia de reabilitare termica propusa in cadrul auditurilor energetice:

 • Izolare termica a soclului cu 5 cm de polistiren extrudat la fata exterioara,
 • Izolare termica a planseului peste subsol, la partea lui inferioara cu 15 cm vata bazaltica
 • Izolarea termica a planseului peste intrare casa scarii la partea lui inferioara cu 10 cm vata bazaltica
 • Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel la partea lui superioara cu 20 cm vata bazaltica
 • Izolare termica a peretilor exteriori, la partea lor exterioara cu 10 cm de polistiren expandat de fațadă
 • Inlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplîrie PVC cu geam termoizolant având rezistența termica de min 0,77m2K/W
 • Modernizarea instalatiei de iluminat din spatiile comune prin folosirea corpurilor de iluminat cu led si senzori de miscare.

Indicatorii măsurilor de reabilitare/modernizare energetică propuse:

Blocul A12

IndicatoriValoare la începutul implementării proiectuluiValoare la finalul implementării proiectuluiReducere  %
Consumul anual specific  de energie finală pentru încălzire (KWh/ m²an) 277.644 KWh/ m²an 76.825 KWh/ m²an 72,33%
Consumul de energie primară totală (KWh/an)       261421.473 KWh/an       116705.41 KWh/an55,36%
Consumul specific de energie primară totală (KWh/m²an)404.991 KWh/ m²an180.798 KWh/ m²an55,36%
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (KWh/ m²an) 341.041 KWh/ m²an 140.222 KWh/ m²an 58,88%
Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (KWh/ m²an) 636.950 KWh/ m²an 40.576 KWh/ m²an 36,55%
Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent KgCO₂/m²an) 88.126 KWh/ m²an 39.959 KWh/ m²an 54,66%

Indicatorii măsurilor de reabilitare/modernizare energetică propuse:

Blocul A13

IndicatoriValoare la începutul implementării proiectuluiValoare la finalul implementării proiectuluiReducere  %
Consumul anual specific  de energie finală pentru încălzire (KWh/ m²an) 246.478 KWh/ m²an 72.376 KWh/ m²an 70,64%
Consumul de energie primară totală (KWh/an)       433420.648 KWh/an       202836.500 KWh/an53,20%
Consumul specific de energie primară totală (KWh/m²an)382.887 KWh/ m²an179.187 KWh/ m²an53,20%
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (KWh/ m²an) 311.028 KWh/ m²an 136.926 KWh/ m²an 55,98%
Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (KWh/ m²an) 71.859 KWh/ m²an 42,261 KWh/ m²an 41,19%
Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent KgCO₂/m²an) 81.716 KWh/ m²an 39.958 KWh/ m²an 51,10%

Indicatorii măsurilor de reabilitare/modernizare energetică propuse:

Blocul A14

IndicatoriValoare la începutul implementării proiectuluiValoare la finalul implementării proiectuluiReducere  %
Consumul anual specific  de energie finală pentru încălzire (KWh/ m²an) 207.322 KWh/ m²an 61.359 KWh/ m²an 70.40%
Consumul de energie primară totală (KWh/an)       293615.287 KWh/an       149365.700 KWh/an49.13%
Consumul specific de energie primară totală (KWh/m²an)343.491 KWh/ m²an174.738 KWh/ m²an49.13%
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (KWh/ m²an) 282.507 KWh/ m²an 134.657 KWh/ m²an 52.33%
Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (KWh/ m²an) 60.984 KWh/ m²an 40,081 KWh/ m²an 34.28%
Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent KgCO₂/m²an) 74.091 KWh/ m²an 37.285 KWh/ m²an 49.68%

Indicatorii măsurilor de reabilitare/modernizare energetică propuse:

Blocul A15

IndicatoriValoare la începutul implementării proiectuluiValoare la finalul implementării proiectuluiReducere  %
Consumul anual specific  de energie finală pentru încălzire (KWh/ m²an) 277.644 KWh/ m²an 76.825 KWh/ m²an 72.33%
Consumul de energie primară totală (KWh/an)       261421.473 KWh/an       116705.41 KWh/an55.36%
Consumul specific de energie primară totală (KWh/m²an)404.991 KWh/ m²an180.798 KWh/ m²an55.36%
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (KWh/ m²an) 341.041 KWh/ m²an 140.222 KWh/ m²an 58.88%
Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (KWh/ m²an) 636.950 KWh/ m²an 40,576 KWh/ m²an 36.55%
Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent KgCO₂/m²an) 88.126 KWh/ m²an 39.959 KWh/ m²an 54.66%

Indicatorii măsurilor de reabilitare/modernizare energetică propuse:

Blocul A16

IndicatoriValoare la începutul implementării proiectuluiValoare la finalul implementării proiectuluiReducere  %
Consumul anual specific  de energie finală pentru încălzire (KWh/ m²an) 218.957 KWh/ m²an 62.128 KWh/ m²an 70.40%
Consumul de energie primară totală (KWh/an)       366123.400 KWh/an      175418.763 KWh/an36.39%
Consumul specific de energie primară totală (KWh/m²an)348.284 KWh/ m²an166.872 KWh/ m²an49.13%
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (KWh/ m²an) 286.651 KWh/ m²an 129.822 KWh/ m²an 52.33%
Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (KWh/ m²an) 60.984 KWh/ m²an 40,081 KWh/ m²an 34.28%
Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent KgCO₂/m²an) 75.085 KWh/ m²an 37.469 KWh/ m²an 49.68%

Indicatorii măsurilor de reabilitare/modernizare energetică propuse:

Blocul A18

IndicatoriValoare la începutul implementării proiectuluiValoare la finalul implementării proiectuluiReducere  %
Consumul anual specific  de energie finală pentru încălzire (KWh/ m²an) 207.322 KWh/ m²an 57.933 KWh/ m²an 72.06%
Consumul de energie primară totală (KWh/an)       1194371.850 KWh/an      598822.10 KWh/an49.86%
Consumul specific de energie primară totală (KWh/m²an)341.041 KWh/ m²an175.746 KWh/ m²an48.47%
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (KWh/ m²an) 284.046 KWh/ m²an 134.657 KWh/ m²an 52.59%
Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (KWh/ m²an) 56.995 KWh/ m²an 41,089 KWh/ m²an 27.91%
Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent KgCO₂/m²an) 74.950 KWh/ m²an 39.119 KWh/ m²an 47.81%

Indicatorii măsurilor de reabilitare/modernizare energetică propuse:

Blocul B7

IndicatoriValoare la începutul implementării proiectuluiValoare la finalul implementării proiectuluiReducere  %
Consumul anual specific  de energie finală pentru încălzire (KWh/ m²an) 277.827 KWh/ m²an 78.101 KWh/ m²an 70.40%
Consumul de energie primară totală (KWh/an)       268253.440 KWh/an     116705.41 KWh/an36.39%
Consumul specific de energie primară totală (KWh/m²an)415.575 KWh/ m²an180.798 KWh/ m²an49.13%
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (KWh/ m²an) 341.041 KWh/ m²an 140.222 KWh/ m²an 52.33%
Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (KWh/ m²an) 60.984 KWh/ m²an 40,081 KWh/ m²an 34.28%
Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent KgCO₂/m²an) 88.170 KWh/ m²an 40.265 KWh/ m²an 49.68%

Indicatorii măsurilor de reabilitare/modernizare energetică propuse:

Blocul B8

IndicatoriValoare la începutul implementării proiectuluiValoare la finalul implementării proiectuluiReducere  %
Consumul anual specific  de energie finală pentru încălzire (KWh/ m²an) 191.621 KWh/ m²an 56.517 KWh/ m²an 70.40%
Consumul de energie primară totală (KWh/an)       332883.317 KWh/an     169079.183 KWh/an36.39%
Consumul specific de energie primară totală (KWh/m²an)316.664 KWh/ m²an160.841 KWh/ m²an49.13%
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (KWh/ m²an) 259.315 KWh/ m²an 124.608 KWh/ m²an 52.33%
Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (KWh/ m²an) 60.984 KWh/ m²an 40,081 KWh/ m²an 34.28%
Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent KgCO₂/m²an) 68.528 KWh/ m²an 36.219 KWh/ m²an 49.68%

Indicatorii măsurilor de reabilitare/modernizare energetică propuse:

Blocul B9

IndicatoriValoare la începutul implementării proiectuluiValoare la finalul implementării proiectuluiReducere  %
Consumul anual specific  de energie finală pentru încălzire (KWh/ m²an) 191.499 KWh/ m²an 56.517 KWh/ m²an 70.40%
Consumul de energie primară totală (KWh/an)       332734.551 KWh/an     168596.249 KWh/an36.39%
Consumul specific de energie primară totală (KWh/m²an)316.522 KWh/ m²an160.382 KWh/ m²an49.13%
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (KWh/ m²an) 259.193 KWh/ m²an 124.211 KWh/ m²an 52.33%
Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (KWh/ m²an) 60.984 KWh/ m²an 40,081 KWh/ m²an 34.28%
Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent KgCO₂/m²an) 68.499 KWh/ m²an 36.124 KWh/ m²an 49.68%

Indicatorii măsurilor de reabilitare/modernizare energetică propuse:

Blocul B10

IndicatoriValoare la începutul implementării proiectuluiValoare la finalul implementării proiectuluiReducere  %
Consumul anual specific  de energie finală pentru încălzire (KWh/ m²an) 279.397 KWh/ m²an 76.163 KWh/ m²an 70.40%
Consumul de energie primară totală (KWh/an)       268253.440 KWh/an     116206.322 KWh/an56.89%
Consumul specific de energie primară totală (KWh/m²an)417.625 KWh/ m²an180.025 KWh/ m²an56.89%
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (KWh/ m²an) 342.794 KWh/ m²an 139.561 KWh/ m²an 59.29%
Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (KWh/ m²an) 74.831 KWh/ m²an 40,464 KWh/ m²an 45.93%
Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent KgCO₂/m²an) 88.546 KWh/ m²an 39.801 KWh/ m²an 55.05%

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                      CONTRASEMNEAZĂ ,

                   CONSILIER,                                                                     SECRETAR-GENERAL,

        STĂNILOIU CONSTANTIN                                               MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE