Documente necesare pentru acordarea stimulentului educațional la preșcolari

Primăria Târgu Jiu a dat publicității actele necesare și condițiile pentru acordarea stimulentului educațional la preșcolari.

Familiile cu venituri reduse primesc stimulent financiar ca să-și poată duce copiii la grădiniță
Familiile cu venituri reduse primesc stimulent financiar ca să-și poată duce copiii la grădiniță

Actele necesareu sunt următoarele:adeverință eliberată de unitatea de învățământ preșcolar (grădiniță), care să ateste înscrierea copilului în anul școlar 2015-2016; livret de familie; acte de identitate; certificat de căsătorie; certificate de naștere pt. copii in vârstă de până la 14 ani; adeverință de venit eliberată de către Administrația Finanțelor Publice Gorj pentru toți membrii majori ai familiei; acte privind veniturile realizate (adeverință cu salariul net, cupon pensie, cupon indemnizație șomaj, cupon indemnizație creștere copil, cupon alocație stat, cupon indemnizație de handicap sau alte acte doveditoare ale veniturilor); dosar. O precizare necesară e aceea că cererea va fi însoțită de copia documentelor, iar documentele se prezintă în original pentru conformarea copiilor.

Cum se stabilește venitul

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau în considerare toate veniturile impozabile și neimpozabile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligaţiile legale de întreţinere faţă de copii şi/sau faţă de părinţi, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educaţional.
La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie conform prevederilor legale, se exceptează următoarele: a) sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare; c) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, alocaţia pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare; d) ajutoarele de stat acordate pentru activităţile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile; e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susţinerii educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale; f) sumele primite din activitatea de zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată; g) sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale; h) sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgenţă.

Termen și condiții

Termenul de depunere a cererilor este 30 aprilie 2016.
Condiții de acordare sunt următoarele: venit net/membru de familie, maximum 284 lei; vârsta copilului între 3 și 6 ani; copilul trebuie să fie înscris la grădiniță si să frecventeze cursurile. Cererile se verifică/se vizează de către personalul Direcția Publică de Prestații Sociale Târgu Jiu și se depun la registratura Primăriei Municipiului Târgu Jiu.