ARHIVE Societatea Anonimă Română pe Acţiuni Târgu Jiu-Baia de Aramă

În fondul arhivistic „Tribunalul Judeţean Gorj”, deţinut de către Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale se regăseşte dosarul privind statutul Societăţii Anonime Române pe Acţiuni Târgu Jiu-Baia de Aramă.

Dosarul cuprinde întreg statutul societăţii Societăţii Anonime Române pe Acţiuni Târgu Jiu-Baia de Aramă, prezentând toate etapele înfiinţării unei societăţi de la constituire, denumire, obiectul, sediul, capitalul social, acţiunile, administraţia societăţii, supravegherea, administratorii, Adunarea generală a acţionarilor, inventarul, bilanţul, fondul de rezervă, beneficiul social până la dizolvarea şi lichidarea acesteia: ,,Se constitue o societate anonimă română care va fi administrată în conformitate cu cadul de comerţ şi prezentul Statut. Denumirea Societăţii este: Târgu-Jiu – Baia de Aramă, Societate Anonimă română, pentru construirea liniei ferate, tip normal Târgu Jiu-Baia de Aramă…”

Statutul este redactat în anul 1926, după cum urmează:

                                       ,,Statut

                                         Cap. I

Constituirea, denumirea, obiectul, sediul, durată.

Art.1. Se constitue între noi fondatorii, o societate anonimă română care va fi administrată în conformitate cu cadul de comerţ şi prezentul Statut.

Art.2. Denumirea Societăţii este: Târgu-Jiu – Baia de Aramă, Societate Aninimă română, pentru construirea liniei ferate, tip normal Târgu Jiu-Baia de Aramă.

Art.3. Obiectul societăţii este: constituirea şi ecsploatarea liniei ferate, tip normal Târgu-Jiu – Baia de Aramă pentru mărfuri şi călători în conformitate cu legile şi regulamentele în vigoare.

Art.4. Sediul Societăţii este în Târgu Jiu. El va putea fi transferat în altă localitate printr-o deciziune a Consiliului de Administraţie al societăţii.

Art.5. Durata societăţii este nelimitată, începând din ziua constituirii ei.

                                           Cap. II

Capital social, acţiuni, vărsăminte aporturi.

Art.6. Capitalul social iniţial este de lei 1.000.000…Consiliul de administraţie este autorizat a mări capitalul social prin una sau mai multe emisiuni de la suma de 1000.000…

Art.7. Acţiunile vor fi nominative. Ele vor fi detaşate dintr-un registru cu matca, numerotate, vor purta semnătura socială şi ştampila societăţii. Ele se vor libera după achitarea completă.

Art.8. Fiecare acţiune dă dreptul la o parte din beneficiul net în proporţie cu numărul acâiunilor ce posedă.

Art.9.Drepturile şi obigaţiunile rezultând din acţiuni, urmează titlul nu orice urmă ar trece. Posesiunea unei acţiuni comportă drept adeziune la Statutul societăţii şi la deciziunile luate de Consiliul de Administraţie şi Adunarea generală a acţionarilor.

Art.10. Acţiunile sunt indivizibile  faţă de societate care cunoaşte un singur proprietar pentru fiecare acţiune.

                                          Cap.III

Administraţia societăţii, supravegherea, administratorii.

Art.11. Societatea se administrează de un consiliu de administraţie compus din cel mult 15 membrii şi 5 membri supleanţi precum şi de doi administratori delegaţi care vor fi aleşi de adunarea generală pe timp de 4(patru) ani.Membrii primului Consiliu  în număr de 12 şi 4 supleanţi au fost numiţi pe 4 ani conform actului constitutiv, iar administratorii delegaţi tot pe 4 ani, afară de censori şi supleanţii de censori, care au fost numiţi pe timp de 2 ani…

                                           Cap.IV

Censorii.

Art.18. Adunarea generală ordinară cât şi cea indicată la art.133 din codul de comerţ; va alege în fiecare an trei censori şi trei supleanţi censorii.

Art.19. Cauţiunea ce va trebui să dea censori va fi jumătate cea ficsată pentru administratorii.

Art.20. Drepturile şi obligaţiunile censorilor intrarea în funcţiune a supleanţilor sunt determinate de art.185, 186 şi 187 din codul de comerţ; indemnizarea lor este ficsată de adunarea generală anuală pentru ecserciţiul viitor.

                                                Cap.V

Adunarea generală a acţionarilor

Art.21. Acţionarii se vor întruni  de drept  în fiecare an în adunarea generală ordinară, în cursul celor şease luni cari urmează după încheerea ecserciţiului în ziua, ora şi locul arătate în avizul de convocare. În caz de urgenţă preşedintele consiliului de administraţie sau ăn lipsa acestuia administratori cu censorii vor convoca adunarea generală ecstraordinară(Consiliul). Convocările pentru adunările ordinare sau ecstraordinare  generale se fac cu cel puţin 15 zile  înaintea printrun aviz  inserat în Monitorul Oficial…

                                              Cap.VI

Inventarul, bilanţul, fondul de rezervă, beneficiul social.

Art.32. Anul social începe de la 1Ianuarie şi se termină la 31 Decembrie al fiecărui an.

Art.33. Se va întocmi la fiecare an inventarul de situaţiunea societaţei pe ziua de 31 Decembrie.

Art.34. În cele 15 zile cari vor procede adunarea şi până la aprobarea bilantului, acest inventar va trebui să rămână în copie însoţit de rapoartele censorilor. Orice acţionari va putea justifica calitatea sa, va avea dreptul de a lua cunoştinţă de aceste documente…

                                                  Cap.VII

Dizolvarea, lichidarea.

Art.39. Societatea nu va putea fi dizolvată decât în cazurile prevăzute ce Codul de comerţ şi după un vot al adunării generale conform art. Din Statut.

În caz de dizolvare adunarea generală va regula după propunerile Consiliului de administraţie, modul de lichidare va uimi pe lichidatori cărora le va determina puterile. În acest moment adunarea generală fiind singură competinţa, atribuţiunile şi puterile consiliului de administraţie încetează.

Adunarea generală numeşte prin crutin secret pe lichidatori şi stabileşte modul de lichidare.

Acest Statut s-a votat de adunarea generală azi…1926 în Târgu-Jiu.”

Alexandra Elena Pasăre