600 de elevi şi cadre didactice într-un proiect educaţional

Proiectul de grant «În­văţăm împreună» urmăreşte dezvoltarea activităţilor educaţionale complementare actului didactic din învăţământul preuniversitar având în vedere creşterea accesului la educaţie de calitate şi asigurarea de competenţe cheie pentru elevii care aparţin grupurilor vulnerabile, îmbunătăţirea capacităţii manageriale a echipei de inspectori ai solicitantului si a şcolilor implicate, formarea cadrelor didactice din grupul ţintă în domeniul educaţiei inclusive.

Toţi elevii, indiferent de etnie au dreptul la educaţie
Toţi elevii, indiferent de etnie au dreptul la educaţie

Potrivit inspectorului şcolar Cristinel Gârdu, manager de proiect, până în prezent proiectul a cuprins 538 de elevi si 42 de cadre didactice formate pe problematica educaţiei incluzive.
Principalele activităţi ale proiectului sunt : dezvoltarea de curriculum, inclusiv elaborarea de material didactic : cursuri de “Educaţie antreprenorială”, Istoria romilor, tradiţiile şi obiceiurile romilor”, “Educaţie interculturală , elaborarea de programe şi desfăşurarea activităţilor specifice Liceului de muzică şi arte plastice. Activităţi extracurriculare(doar în ceea ce priveşte educaţia nonformală şi informală, dezvoltarea culturii antreprenoriale şi a cetăţeniei active): excursii şi vizite de studiu, activităţi vizând educaţia economică şi cultura antreprenorială, acţiuni vizând dezvoltarea cetăţeniei active; Campanii de conştientizare în vederea participării la educaţie şi formare profesională iniţială, promovării normelor, elementare de igienă şi menţinere a sănătăţii inclusiv respectarea diversităţii: activităţi de informare şi formare privind igiena şi sănătatea ; Efectuarea de afişe ce sugerează  păstrarea sănătăţii ; Profilaxia toxiinfecţiilor alimentare ;  Boli cu transmitere sexuală ; Prevenirea tulburărilor de pubertate ; Igiena locuinţei ; Igiena colectivităţilor de copii şi tineri ;  Întocmirea unor pliante ; Omul şi mediul înconjurător-reprezentare grafică prin planşe, „Si noi putem mai mult”-activităţi remediale pentru disciplinele lb. romana, matematică, istorie, geografie etc.

Activităţi pentru viitor
Alte activităţi urmărite în proiect : Dezvoltarea, actualizare şi management de baze de date în vederea asigurării şi managementului calităţii în învăţământ, inclusiv pentru corelarea ofertei de pregătire cu cerinţele pieţii muncii şi monitorizarea participării la educaţie şi conectarea cu alte baze de date relevante: fiecare şcoală implicată în proiect va realiza o bază de date privind elevii săi, frecvenţa, rata absenteismului, a abandonului şcolar, rezultatele şcolare, rezultate la concursuri, teze cu subiect unic,Bacalaureat, admiterea elevilor la nivelele superioare, corelată cu ofertele educaţionale ale SAM, licee, universităţi. Integrarea principiului dezvoltării durabile în instrumentele şi metodologiile, procesele de predare şi instruire şi activităţile dezvoltate, în vederea creşterii gradului de conştientizare asupra problemelor de mediu: „Mediu curat, pentru sănătatea noastră” –acţiuni de ecologizare,întocmirea unui dicţionar de mediu, cu termenii utilizaţi pe parcursul activităţilor, clasificarea fenomenelor de poluare după diferite criterii (natura poluantului, mediul în care acesta acţionează etc.) ; Recoltarea unor probe de apă şi sol din zona în care locuiesc; Determinarea pH-ului probelor de apa si sol; Elaborarea unor fişe de observaţii; Realizarea unui sondaj de opinie privind atitudinea oamenilor faţă de poluarea şi ocrotirea mediului; Exerciţii de comparare a mediului poluat cu mediul nepoluat din diverse puncte de vedere; Stabilirea  unor reguli de conduită civică şi ecologică; Întocmirea unei expoziţii foto cu imagini ale unor zone poluate sau afectate de poluare din cartierul în care locuiesc; Compararea unor zone supuse unor acţiuni iresponsabile ale omului cu altele în care activităţile umane au avut loc cu protejarea mediului; Identificarea principalilor factori de risc generaţi de agenţii poluanţi; Realizarea si prezentarea unui portofoliu despre poluare, mediu si sănătate; Dezbateri pe ateliere de lucru privind schimbările produse după aplicarea unor masuri de protecţie a mediului; Identificarea comportamentelor neadecvate protecţiei mediului si sănătăţii; Relatarea verbala si in scris a propriilor opinii si atitudini privind creşterea calităţii mediului; Elaborarea unor soluţii concrete privind diminuarea poluării apei, aerului si solului in urma unor dezbateri; Documentarea privind obligaţiile cetăţenilor in legătura cu protecţia calităţii mediului; Omul si mediul înconjurător-reprezentare grafică; Plantare de pomi, acţiuni de ecologizare.
În perioada următoare 58 elevi din grupul ţintă vor beneficia de o excursie tematică la Cozia.